Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 43/2010 - 133Rozsudek KSOS ze dne 29.03.2011

Prejudikatura

21 Cad 6/2005 - 26

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 148/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

19Ad 43/2010-133

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce Z. H., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne

16.1.2008 číslo X, o částečný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou ze dne 7.3.2008 zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ze dne 16.1.2008 číslo X a vrácení věci žalované k dalšímu řízení. Namítal, že jeho zdravotní stav se několik let nelepší a 9.1.2008 byl stejný jako v říjnu 2007, kdy mu byl částečný invalidní důchod přiznán. Dále namítal, že jeho zdravotní stav byl chybně posouzen. Během jednání komise neměl příležitost se nijak vyjádřit a žádný z členů komise se jej na jeho zdravotní stav nezeptal.

Žalovaná navrhovala vyžádání posudku PK MPSV ČR v Ostravě.

K jednání, které bylo nařízeno na 22.9.2009, se nikdo z účastníků nedostavil. Protože soud neshledal důležité důvody pro odročení jednání (§ 50 s.ř.s.) a neúčast řádně předvolaných účastníků nebránila projednání a skončení věci, soud ve věci jednal a rozhodl tak, že žalobu zamítl. K podané kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25.10.2010 č.j. 4 Ads/2010-100 rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení mimo jiné s odůvodněním, že posudková komise MPSV ČR v Ostravě své tvrzení o nemožnosti kvalifikace rozhodného zdravotního postižení dle kap. XV. odd. H, pol. 53, písm. c) přílohy č.2 vyhl.č. 284/1995 Sb. a o nemožnosti pětiprocentního zvýšení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti za použití § 6 odst.4 téhož právního předpisu nikterak nekonkretizovala a neopřela jej o žádnou lékařskou zprávu opatřenou před přiznáním částečného invalidního důchodu, takže za této situace je její závěr o posudkovém omylu při přiznání částečné invalidity nepřesvědčivý. Stejnou vadou trpí i posudek PK MPSV ČR v Brně ze dne 20.8.2009. Tato posudková komise měla náležitě objasnit, proč za posudkově významné zdravotní postižení stěžovatele nepovažuje artrózu kyčelního kloubu a proč nelze rozhodné zdravotní postižení podřadit pod písm. b) této položky. Nejvyšší správní soud uvedl, že je nutné posudek posudkové komise v Ostravě ze dne 25.6.2008 i posudek posudkové komise v Brně ze dne 20.8.2009 označit za nepřesvědčivý a krajský soud má opatřit doplňující posudky. Nejvyšší správní soud odkázal na své rozhodnutí ze dne 25.9.2003 č.j. 4 Ads 13/2003-54, 5 Ads 22/2003-48, 5Ads 42/2003-61 a 6 Ads 25/2004-58.

Krajský soud provedeným řízením vzal za prokázáno, že:

1) ČSSZ rozhodnutím ze dne 16.1.2008 číslo X odňala žalobci od 6.3.2008 částečný invalidní důchod podle ust. § 56 odst.1, písm. a) zák.č. 155/95 Sb. s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v Přerově ze dne 9.1.2008 není žalobce již částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 25 %.

2) Lékař OSSZ v Přerově ze dne 9.1.2008 na základě výsledků lékařského vyšetření (mimo jiné ortopedické vyšetření 17.10.2007, psychiatrické vyšetření 18.10.2007, neurologické vyšetření 5.11.2007) uvedl v posudkovém hodnocení, že rozhodující příčinou DNZS je instabilita pr. kolenního kloubu. Míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovil dle kap.XV, odd. H, pol.53, písm. b) příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. 20 % a po navýšení o 5% /vzhledem k dělnické profesi a psychiatr. nálezu/ celkově 25%. Vydal výrok, že posuzovaný není plně invalidní a není již nadále částečně invalidní. Datum zániku invalidity stanovil dnem 9.1.2008.

3) Dne 14.12.2005 na základě výsledků lékařského vyšetření provedl lékař OSSZ v Přerově posudkové zhodnocení, ve kterém uvedl, že u posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav s diagnózou těžká chronická instabilita pravého kolenního kloubu, chondromalatie genus 1.dx. gonartrosis 1.dx II. st., stp mediální a later. ME genus 1.dx., Torpidní CB syndrom+ projevy M.Raynaud.

Emočně nestabilní porucha osobnosti s afektivní labilitou, mající charakter lehké duševní poruchy, coxartrosis bilat. II. stupně, který odpovídá postižení uvedenému v příl.č. 2 vyhl.č. 284/1995 Sb. v pl. znění, kap. XV, odd. H, pol. 53, písm. c) a po navýšení dle § 6 odst.4 vyhl. o 5%, činí celkem 35%. Poté vydal výrok, že posuzovaný není plně invalidní, ale je částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. s datem vzniku invalidity 10.10.2005.

4) Posudková komise MPSV ČR (dále jen PK MPSV ČR) s pracovištěm v Ostravě posoudila zdravotní stav žalobce a jeho dochovanou schopnost soustavné výdělečné činnosti dne 25.6.2008. Uvedla, že u posuzovaného se jedná o:

- stav po operaci vnitřního a zevního menisku v r. 2004, lehkou přední instabilitu kolene, artrosu I. st.,

- syndrom závislosti na alkoholu III. fáze dle Jellinka, - polymorfní poruchu osobnosti – lehkou,

- artrosu kyčlí II. st.,

- VAS syndrom krční páteře bez kořenové symptomatologie.

U žalobce šlo k datu rozhodnutí ČSSZ Praha z 16.1.2008 o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav s dominantním stavem po operaci obou menisků pravého kolenního kloubu v r. 2004, k datu rozhodnutí s lehkou přední instabilitou, kompenzovanou svalově, nevyžadující chůzi s oporou FH. Na dlouhodobě nepříznivém stavu se podílela i polymorfní porucha osobnosti se závislostí na alkoholu hodnocena psychiatrem jako lehká. Neurologická vyšetření prokázala jen lehké omezení dynamiky krční páteře, na rtg jen počínající spondylotické změny, nález stacionární, lehký. K datu rozhodnutí schopen práce bez trvalého přetěžování pravého kolene. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posuzovaného k datu 16.1.2008 byla lehká přední instabilita pravého kolene plně kompenzována. Toto rozhodující zdravotní postižení je uvedeno v příloze č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. v platném znění k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ Praha z 16.1.2008 v kapitole XV, odd. H, pol. 53, písm. b). Posudková komise MPSV ČR Ostrava hodnotila celkově 20 % poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Dále posudková komise uvedla, že přiznání částečné invalidity 14.12.2005 bylo posudkovým omylem – k datu jednání lékaře ČSSZ nešlo u posuzovaného o výraznou instabilitu, vyžadující zajištění podpůrným aparátem, nešlo tedy o postižení uvedené v kap. XV, odd. H, pol. 53, písm. c); zvýšení hodnoty procentního poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti o 5 % pro závislost na alkoholu a uvedené neurologické potíže považovala také za neadekvátní. Dle odborných vyšetření nebylo žádné pracovní omezení z neurologického či psychiatrického hlediska, psychologické vyšetření bylo bez patologie. U žalobce nešlo k datu rozhodnutí ČSSZ Praha z 16.1.2008 o zdravotní postižení uvedené pod písm. c), nešlo o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky dle př.č. 4 k vyhl.č. 284/1995 Sb.

V doplňujícím posudku ze dne 26.1.2011 posudková komise setrvala na závěrech uvedených v posudku ze dne 25.6.2008 a uvedla, že dle ortopedického vyšetření z 10.10.2005 je posuzovaný v péči ortopedické ambulance od 5/2004, 2x měl artroskopickou operaci pravého kolene, subjektivně udal pocit nejistoty

a pseudoblokády. Pravé koleno bez náplně, jizvy klidné, S 0-0-120, Lachman + zásuvka + rotace bez bolesti, v pravé kyčli S 0-0-120, rotace plné, abdukce 85. Na rtg kyčle oboustranně artróza II. stupně, na rtg. kolenních kloubů artróza II. stupně vpravo. Přiznání částečné invalidity 14.12.2005 bylo posudkovým omylem - nešlo o výraznou instabilitu, vyžadující zajištění podpůrným aparátem, nešlo o postižení uvedené v kap. XV, odd. H, pol. 53, písm. c). Posudková komise uvedla, že zvýšení hodnoty procentního poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti o 5% pro závislost na alkoholu a uvedené neurologické potíže považuje za neadekvátní. Dle odborných vyšetření nebylo žádné pracovní omezení z neurologického či psychiatrického hlediska, psychologické vyšetření bylo bez patologie.

5) Posudková komise MPSV ČR s pracovištěm v Brně vypracovala dne 20.8.2009 srovnávací posudek. V posudku uvedla tento diagnostický souhrn:

- oboustranná gonartróza I.-II. st.,

- instabilita pravého kolenního kloubu, - stav po artroskopii v květnu 2004 (stp. subtotální zevní menisektomii a nález staré parc. léze,

- oboustranná coxartróza II. st., - chronický vertebrogenní algický syndrom krční páteře bez kořenové symptomatologie,

- polymorfní porucha osobnosti – lehká, - syndrom závislosti na alkoholu III. fáze dle Jellinka.

Po zhodnocení veškeré dostupné doplněné zdravotní a spisové dokumentace posudková komise MPSV ČR v Brně zjistila, že se u posuzovaného jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav způsobený vícečetným zdravotním postižením s rozhodujícím podílem oboustranné coxagonartrózy dle rtg obrazu I.-II. st. s velmi lehkým omezením rozsahu pohybu v kyčelních kloubech. Gonartróza vpravo dle rtg obrazu II. st., po opakované ASK revizi v V/2004 a III/2005 se stavem po subtotální menisektomii s nálezem staré leze ACL s trvající instabilitou pravého kolenního kloubu, bez průkazu podstatného omezení hybnosti kloubů kolenních, vpravo se známkami neúplně kompenzovatelného uvolnění vazivového aparátu, bez průkazu výraznější nestability kolenního kloubu, která by vyžadovala zajištění podpůrným aparátem, bez osové úchylky kloubů, bez porušení funkce končetiny. Komise uvedla, že na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu se dále podílí vertebrogenní algický recidivující CB syndrom s lehkou poruchou statodynamiky páteře, bez známek radikulopatie, bez motorického, senzitivního či reflexologického deficitu, stav je dlouhodobě stacionární. Polymorfní porucha osobnosti se závislostí na alkoholu klin. fáze III. dle Jellinka má charakter jen lehké duševní poruchy. Proto stanovila míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. kapitola XV, oddíl H, položka 53.b) na 20 %, shodně s lékařem pověřeným vypracováním posudku pro OSSZ Přerov a PK MPSV ČR Ostrava pro výše uvedený funkční nález. Posudková komise uvedla, že stanovila míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v položce 53.b po komplexním posouzení se zřetelem k závažnosti dalších zdravotních postižení, která se podílí na dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a dále s ohledem na

dosaženou kvalifikaci (vyučený soustružník) a dříve vykonávané výdělečné činnosti v dělnických profesích v souladu se závěrem PK MPSV ČR Ostrava, s odůvodněním, že jak z doložené zdravotní dokumentace vyplývá, se nejedná ani nejednalo již v r. 2005 o výraznou nestabilitu kolenního kloubu, vyžadující zajištění podpůrným aparátem – nejednalo se tedy o zdravotní postižení uvedené v kap. XV, odd. H, pol. 53, písm. c), a proto zaujala názor, že při zjišťovací prohlídce na OSSZ Přerov dne 14.12.2005 šlo o nadhodnocené posouzení zdravotního stavu posuzovaného. Pro zvýšení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti dle § 6 odst. 4 výše uvedené vyhlášky či pro zvolení jiného zdravotního postižení, které se rozhodujícím způsobem podílí na míře poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti či zařazení do jiné kapitoly a položky a tím stanovení jiné hodnoty míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti posudková komise nenalezla v odborných nálezech ani po přešetření u posudkové komise objektivní podklady. U posuzovaného se nejedná o žádné z postižení uvedených v příloze č. 3 a č. 4 výše uvedené vyhlášky, jeho zdravotní stav není funkčním dopadem a důsledky srovnatelný s postiženími uvedenými v příloze č. 4. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posuzovaného celkově činí 20 %. Posuzovaný není schopen prací fyzicky nadměrně náročných spojených s nadměrným zatěžováním dolních končetin a páteře nošením a zvedáním břemen, trvalým stáním a chůzí zvláště po nerovném terénu, prací v nevhodných klimatických podmínkách, v riziku prochlazení. Je schopen prací lehčího charakteru za dodržení výše uvedených omezení s využitím získané kvalifikace vyučený soustružník, v dělnických profesích, v lehkém potravinářském, strojírenském a elektro průmyslu, skladovém hospodářství, ve službách, obchodní činnosti apod. Je schopen zaučení, případně i rekvalifikace. Ve výroku posudková komise uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ nebyl posuzovaný plně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., nebyl ani částečně invalidní podle § 44 odst. 1 nebo 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb. Nešlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, nešlo o schopnost vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu značně neztěžoval obecné životní podmínky.

Dne 20.8.2009 posudková komise MPSV ČR s pracovištěm v Brně vypracovala doplňující posudek, ve kterém citovala zkráceně některé ortopedické lékařské nálezy. V posudkovém hodnocení uvedla, že všechny zkráceně citované ortopedické nálezy konstatují prakticky fyziologický rozsah kloubních exkurzí v kyčelních i kolenních kloubech a lehkou přední instabilitu pravého kolenního kloubu, bez osové úchylky a bez nutnosti trvalého zajištění podpůrným aparátem. Z toho dovodila, že rozhodné zdravotní postižení nelze podřadit pod kapitolu XV, odd. H, pol. 53 písm. c) přílohy č.2 vyhl.č. 284/1995 Sb. Objasnila, že artróza váhonosných kloubů dolních končetin se podle vyhlášky hodnotí podle klinického nálezu, s přihlédnutím k rentgenologickému stupni. Rentgenologicky šlo v roce 2005 o velmi lehkou artrózu kyčelních kloubů s fyziologickými kloubními exkurzemi (spíše věku odpovídající než patologický nález) a v prvém kolenním kloubu šlo o lehký až střední stupeň artrózy, ale bez poruchy funkce ve smyslu omezení

kloubních exkurzí. Pokud by stav posudkově hodnotila jen podle artrózy, odpovídalo by postižení kapitole XV, odd. A, položce 1) písm. a), kde je procentní rozmezí 10-15%. Pro podřazení artrotického postižení pod písmeno b) nebyly medicínské důvody, když prokazatelně nebylo přítomno funkční omezení (omezení pohybu) jednoho až dvou nosných kloubů o víc¼e . Onežm ezení funkce

váhonosných kloubů dolních končetin lze hodnotit podle vyhlášky více způsoby. Rozhodující pro výběr položky je etiologie vzniku postižení a především funkční porucha postižením způsobená. Lehká porucha funkce kolenního, ale i kyčelního kloubu nebo hlezenního kloubu odpovídá vždy nízkému procentnímu hodnocení.

6) MUDr. R. M. v lékařském nálezu ze dne 25.7.2005 mimo jiné uvedl výsledky rtg: kyčle-artróza I. stupně, kolena v zátěži - artróza II.stupně P kolena, vlevo 0. Klin. P koleno bez náplně, jizvy klidné, S0-138, Lachman +, zásuvka +, rotace bez algie, m. q funkční, kyčle S0-120, abd 85, rotace plné s alagií krajně. V doporučení uvedl: “Vzhledem k trvání potíží vhodné situaci řešit ČID, plastika vazu vzhledem k věku a stavu chrupavek nedoporučuji. Fyzická zátěž a sport možno s ortézou…..“

Při hodnocení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nelze doporučení stran uznání částečné invalidity zohlednit. Posudková komise chápe doporučení ortopeda jako názor laika v oboru posudkové medicíny a zohlednění tohoto doporučení při uznání částečné invalidity hodnotí jako posudkový omyl.

Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to rozhodnutí ČSSZ ze dne 16.1.2008, posudek lékaře OSSZ Přerov z 9.1.2008 a ze dne 14.12.2005, posudek PK MPSV ČR v Ostravě z 25.6.2008, doplňující posudek téže komise z 26.1.2011, srovnávací posudek PK MPSV ČR v Brně ze dne 20.8.2009 a doplňující posudek téže komise z 3.3.2011, lékařský nález MUDr. R. M. ze dne 25.7.2005.

Přezkoumává-li se zákonnost rozhodnutí o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku.

V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zák.č. 582/91 Sb.). Proto v tomto řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě dne 25.6.2008 a 26.1.2011, srovnávací posudek PK MPSV ČR v Brně dne 20.8.2009 a doplňující posudek z 3.3.2011. Tyto důkazy považuje soud za stěžejní. Krajský soud nezpochybnil závěry odborných posudků pro jejich přesvědčivost a úplnost a závěry posudků pro své rozhodnutí plně převzal. Zdravotní stav žalobce byl hodnocen posudkovými lékaři a lékaři ortopedy na základě zdravotní dokumentace žalobce. Posudkové komise se vypořádaly se všemi lékařskými nálezy. Přesvědčivě odůvodnily důvody odnětí částečného invalidního důchodu a datum zániku částečné invalidity tím, že při přiznání došlo k nadhodnocení posouzení zdravotního stavu.

Podle § 43 zák.č. 155/95 Sb. ve znění ke dni vydání napadeného rozhodnutí, pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním

a) a získal potřebnou dobu pojištění, nebo b) následkem pracovního úrazu.

Podle § 44 odst. 1, věta prvá téhož zákona pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Podle § 44 odst. 2, věta prvá z.č. 155/1995 Sb. pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životné podmínky.

Podle § 39 odst. 2 zák.č. 155/95 Sb. při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu, doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem před tím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení, trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

Podle § 6 odst. 3 vyhl.č. 284/95 Sb. pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení.

Podle § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Pro uznání částečné invalidity musí dojít k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, anebo musí být zjištěno zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

Soud vzal za prokázáno, že u žalobce se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, způsobený vícečetným zdravotním postižením s rozhodujícím podílem oboustranné coxagonartrózy dle rtg obrazu I.-II. st. s velmi lehkým omezením rozsahu pohybu v kyčelních kloubech, který dle kap. XV, odd. H, pol. 53, písm. c), přílohy č. 2 k vyhlášce 284/95 Sb. v platném znění způsoboval

20% pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce.

Jestliže nebylo prokázáno, že by u žalobce ke dni 16.1.2008 docházelo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti alespoň v míře 33%, ani nebyl zjištěn zdravotní stav, který by značně ztěžoval jeho obecné životní podmínky, neboť nebylo prokázáno onemocnění uvedené v příloze č. 4 k vyhl. č. 284/95 Sb. v platném znění, nejsou v souhrnu splněny podmínky částečné invalidity podle § 44 odst.1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb. v pl. znění. Nelze proto žalobce k datu 16.1.2008 za částečně invalidní považovat. Jestliže žalobce nebyl částečně invalidní, pak nesplňoval podmínky nároku na částečný invalidní důchod.

Po provedeném řízení a hodnocení důkazů (§ 77 s.ř.s.) soud žalobu zamítl, neboť není důvodná (§ 78 odst. 7 s.ř.s.).

Účastníkům řízení nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť žalobce nebyl v řízení úspěšný a úspěšná žalovaná ČSSZ nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě 29. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru