Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 26/2020 - 30Rozsudek KSOS ze dne 12.01.2021

Prejudikatura

4 Ads 81/2009 - 46

4 Ads 82/2011 - 44


přidejte vlastní popisek

19 Ad 26/2020 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce: I. P.

zastoupen Mgr. Robertem Gemmelem, advokátem
sídlem 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení
sídlem 150 00 Praha 5, Křížova 25

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27. 5. 2020, o invalidní důchod

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 27. 5. 2020 se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení k rukám jeho zástupce částku

3 900 Kč ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalované, jímž žalovaná zamítla jeho námitky proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 2. 3. 2020 č. j. X, kterým byl žalobci přiznán od 23. 7. 2019 invalidní důchod pro invaliditu I. stupně.

2. Žalobce uvedl, že v zásadě souhlasí s posouzením svého zdravotního stavu v tom smyslu, že je osobou invalidní v I. stupni, a to z důvodu oboustranné těžké nedoslýchavosti kochleární. Namítal, že posuzující lékař ovšem pochybil při stanovení okamžiku vzniku invalidity, který stanovil až ke dni 23. 7. 2019 a to (bez jakéhokoli zdůvodnění) na základě ORL vyšetření z uvedeného dne. Žalobce poukázal na to, že správnímu orgánu předložil podklady, z nichž je jednoznačně patrné, že uvedeným sluchovým postižením trpěl již mnohem dříve, a to minimálně již od listopadu 2015. Posuzující lékařka MUDr. M. R. při vypracování posudku značně podhodnotila jeho zdravotní komplikace. V podstatě bez jakéhokoli odůvodnění jeho skutečných komunikačních schopností a možností stanovila oboustrannou těžkou nedoslýchavost s dobrými komunikačními schopnostmi při používání sluchadel s mírou poklesu pracovní schopnosti 25 %, jež byla následně s ohledem na další zdravotní postižení navýšena o 10 %. Žalobce zdůraznil, že se sluchadly je schopen porozumět (myšleno slyšet) mluvenému slovu, avšak to pouze a výlučně za předpokladu, že se nachází v tichém prostředí a osoba, s níž komunikuje, stojí v jeho bezprostřední blízkosti a hovoří dostatečně hlasitě, přičemž toto mluvené slovo je jediným podnětem, který se mu dostává. Za jakýchkoli jiných podmínek, v hlučnějším prostředí anebo při současné komunikaci více osob, v podstatě není schopen porozumět mluvenému slovu ani při užití sluchadel. Je totiž nutné si uvědomit, že v případě hlučnějšího prostředí, kdy na něho působí více zvukových podnětů, sluchadla znásobují všechny tyto podněty, což ve výsledku znamená, že slyší jakýsi neurčitelný zvukový šum, kterému pochopitelně nerozumí. Nikterak není odůvodněn v posudku závěr, proč byl okamžik vzniku přiznané invalidity stanoven až ke dni 27. 3. 2019. Oboustrannou těžkou nedoslýchavostí trpí prokazatelně již minimálně od listopadu 2015. Žalobce současně poukázal i na další zdravotní komplikace, které popsal a zůdraznil především hypertrofickou kardiomyopatií, která je vrozeným genetickým onemocněním. Uvedenou srdeční vadou se však žádný z posudkových lékařů blíže nezabýval.

3. Žalovaná v písemném vyjádření navrhla přezkoumání zdravotního stavu žalobce posudkovou komisí MPSV ČR.

4. Ze správního spisu bylo zjištěno, že rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 2. 3. 2020 č. j. X byl žalobci přiznán invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Podkladem rozhodnutí byl posudek OSSZ v Karviné ze dne 15. 1. 2020, podle něhož z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovní schopnost žalobce poklesla o 35 %. V uvedeném posudku posuzující lékařka konstatovala, že u žalobce se jedná o oboustrannou těžkou nedoslýchavost kochleární, diabetes mellitus 2. typu na inzulinu a hypertrofickou kardiomyopatii. Den vzniku invalidity byl stanoven datem 23. 7. 2019. V posudkovém zhodnocení se uvádí, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je oboustranná těžká nedoslýchavost kochleární, která má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti. Jedná se o zdravotní postižení uvedené v kapitole VIII., oddíl A položce 5b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 35 %. Datum vzniku invalidity posuzující lékařka bez dalšího bližšího odůvodnění stanovila datem vyšetření na ORL 23. 7. 2019. Proti uvedenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce námitky, o nichž žalovaná rozhodla žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 27. 5. 2020 č. j. X tak, že námitky zamítla a rozhodnutí ČSSZ ze dne 2. 3. 2020 potvrdila. Žalovaná vycházela z posudku lékařky oddělení Lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení ze dne 28. 4. 2020. Podle posudkového závěru rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce, která má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti, je oboustranná těžká nedoslýchavost kochleární, částečně kompenzovaná sluchadlem. Dle závěrů tohoto posudku s použitím sluchadel audiometrie z volného pole prokazuje dobré komunikační schpnosti. I když dochází postupně ke zhoršování sluchu, jsou se sluchadly prokázány nadále dobré komunikační schopnosti – dle slovní audiometrie se sluchadly 100%, diskriminační skóre bylo dosaženo na 60 dB. Vznik invalidity byl stanoven datem ORL vyšetření ze dne 23. 7. 2019, k čemuž posuzující lékařka uvedla, že jím bylo doloženo zhoršení stavu sluchu. V posudkovém zhodnocení je rovněž uvedeno, že lze souhlasit s námitkou žalobce, že porucha sluchu se u něj vyskytovala již v roce 2016 (je doložena i v nálezu ze dne 27. 11. 2015), ale v té době neměl se sluchadlem žádné nebo jen malé komunikační potíže. Dle ORL vyšetření ze dne 23. 7. 2019, i když potvrzuje progresi sluchové poruchy, při slovní audiometrii z volného pole se sluchadly je 100 % diskriminačního skóre dosaženo na 60 dB, a tedy komunikační schopnosti, i když se zhoršily, jsou stále ještě dostatečné. Proto dle posuzující lékařky není zdravotní postižení hodnoceno podle položky 5b. Míra poklesu pracovní schopnosti byla v posudku stanovena v rozsahu 25 % a podle § 3 odst. 1 byla tato hodnota zvýšena o 10 % na celkových 35 %.

5. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního), a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

6. Z posudku posudkové komise MPSV ČR v Ostravě ze dne 22. 10. 2020, který zdejší soud vyžádal v tomto řízení, bylo zjištěno, že k datu vydání napadeného rozhodnutí, to je k datu 27. 5. 2020 byl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, šlo o invaliditu I. stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) téhož zákona. V posudkovém zhodnocení se konstatuje, že u žalobce jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je postižení sluchu – oboustranná těžká nedoslýchavost kochleární heredodegenerativní částečně kompenzovaná sluchadlem s dopadem na pokles pracovní schopnosti. Dle posudkové komise zdravotní stav odpovídá zdravotnímu postižení dle kapitoly VIII., oddílu A, položce 5b, při používání sluchadel s omezenými komunikačními schopnostmi. Míra poklesu pracovní schopnosti činí 35 %. Posudková komise uvedla, že nebyla použita položka 5a s navýšením o 10 % pro další onemocnění, neboť se jedná o kardiomyopatii NYHA I. – II., nejde tedy aktuálně o těžké postižení srdce a diabetes mellitus je bez závažných komplikací. Datum vzniku invalidity I. stupně posudková komise stanovila dnem 8. 6. 2016, kdy byla vyhlášena nemoc z povolání z hluku. Podíl na nedoslýchavosti má velkou měrou heredodegenerativní zátěž, pro kterou žalobce neměl být do rizika hluku nikdy přijat. V roce 2015 nešlo o pokles pracovní schopnosti odpovídající invaliditě I. stupně. Nebylo možno prokázat významnou poruchu sluchu se sluchadly. Dle tehdejšího nálezu se sluchadlem žalobce rozuměl dobře. Posudková komise dále učinila závěr, že žalobce je schopen práce s využitím dosaženého vzdělání, znalostí a zkušeností s podstatně menšími nároky na smyslové schopnosti s vyloučením rizika hluku. Posudková komise zasedala ve složení MUDr. J. Č. – předsedkyně komise, primářka MUDr. I. L. – odbornost interní lékařství. Posudek obsahuje výčet lékařských nálezů, z nichž posudková komise vycházela, diagnostický souhrn a zjištění ze stěžejních lékařských nálezů.

7. K uvedenému posudku účastníci neměli námitky.

8. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

9. Podle § 39 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně, a jestliže poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

10. Soud konstatuje, že stěžejní otázkou bylo posouzení zdravotního stavu žalobce a sporným bylo datum vzniku invalidity. Den vzniku invalidity stanovila žalovaná až dnem 23. 7. 2019, zatímco žalobce namítal, že invalidním byl již minimálně od listopadu 2015. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav žalobce ve vztahu k určení invalidity a jejího stupně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi, jak plyne z § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tato komise je oprávněna nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Z tohoto důvodu byl vyžádán shora citovaný odborný lékařský posudek od posudkové komise MPSV ČR v Ostravě. Náležitosti posudku upravuje ust. § 7 vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě, a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity. Krajský soud považuje uvedený posudek PK MPSV ČR v Ostravě ze dne 22. 10. 2020 za objektivní, úplný a přesvědčivý ve vazbě na zjištění z jednotlivých lékařských nálezů, vypořádává se se všemi rozhodujícími skutečnostmi včetně skutečností namítaných žalobcem a přezkoumatelným způsobem také odůvodňuje závěr o rozhodující příčině dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce, stupně invalidity a data vzniku invalidity. Posudková komise hodnotila zdravotní stav žalobce na základě lékařských nálezů založených ve zdravotní dokumentaci praktického lékaře žalobce, na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci a dokumentace doložené žalobcem. Po zhodnocení odborných lékařských nálezů uvedených v posudku posudková komise učinila závěr, že u žalobce jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je postižení sluchu – oboustranná těžká nedoslýchavost kochleární heredodegenerativní částečně kompenzovaná sluchadlem, pro které byla stanovena míra poklesu pracovní schopnosti o 35 % dle kapitoly VIII., oddílu A, položky 5b vyhlášky č. 359/2009 Sb. Posudková komise rovněž vysvětlila, že nebyla použita položka 5a s navýšením o 10 % pro další onemocnění, neboť se u žalobce jedná o kardiomyopatii NYHA I. – II., nešlo tedy aktuálně o těžké postižení srdce a onemocnění diabetes mellitus bylo bez závaných komplikací. Datum vzniku invalidity stanovila posudková komise datem 8. 6. 2016 vyhlášením nemoci z povolání z hluku a uvedla, že v roce 2015 nešlo o pokles pracovní schopnosti odpovídající invaliditě I. stupně, nebylo možno prokázat významnou poruchu sluchu se sluchadly s tím, že dle tehdejšího nálezu žalobce se sluchadlem rozuměl dobře. Uvedený posudek obsahuje rovněž tzv. pracovní rekomandaci, tedy doporučení stran vhodného druhu práce, kterou je žalobce schopen při svém zdravotním postižení vykonávat. Soud uzavírá, že uvedený posudek PK MPSV ČR v Ostravě byl v dané věci stěžejním důkazem, splňujícím požadavek celistvosti, úplnosti a přesvědčivosti a krajský soud z tohoto posudku vycházel. Krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s. ř. s. přezkoumávané rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení, které spatřuje v nesprávně zjištěném skutkovém stavu ohledně data vzniku invalidty žalobce a vrátil věc správnímu orgánu k dalšímu řízení podle § 78 odst. 4 s. ř. s.

11. Podle § 60 odst. 1 s. ř. s. uložil soud žalované povinnost zaplatit žalobci na nákladech řízední částku 3 900 Kč k rukám jeho zástupce (§ 149 o. s. ř., zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aplikovaného na základě § 64 s. ř. s.), ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku podle § 160 odst. 1 o. s. ř. (aplikovaného dle § 64 s. ř. s.). Náklady řízení sestávají z nákladů právního zastoupení, a to z odměny za tři úkony právní služby podle § 11, § 9 odst. 2, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, advokátního tarifu (příprava převzetí zastoupení, sepis žaloby a zastoupení u jednání 12. 1. 2021), tří režijních paušálů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 citované vyhlášky k uvedeným třem úkonům právní služby.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí č. 6. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ostrava 12. 1. 2021

Mgr. Jarmila Úředníčková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru