Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 20/2013 - 17Rozsudek KSOS ze dne 28.01.2015


přidejte vlastní popisek

19Ad 20/2013-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce P. K., zastoupeného JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem

Moravská Ostrava, Sadová 553/8, proti žalované České správě sociálního

zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí

žalované ze dne 25.3.2013, o snížení stupně invalidity,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobci byla snížena výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně vyplaceného ve výši invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně od 18.2.2013 na výši invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně.

[2] Žalobce u zdejšího soudu v zastoupení advokátem podal v zákonné lhůtě žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí, ve které uvedl, že napadené rozhodnutí je zmatečné, neboť žalovaná pod toutéž spisovou značkou, ale z jiného data – 14.1.2013 rozhodla a toto rozhodnutí žalobce napadl dne 18.1.2013 u Krajského soudu v Ostravě, což je vedeno pod sp. zn. 19Ad 3/2013. Napadené rozhodnutí v odůvodnění konstatuje, že předcházející rozhodnutí jsou pravomocná a vykonatelná, přičemž rozhodnutí ze dne 10.5.2012 č.j.X bylo rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 19Ad 38/2012 ze dne 24.10.2012 zrušeno, čímž není žádné rozhodnutí žalované v právní moci. I následující rozhodnutí žalované ze dne 14.1.2013 bylo Krajským soudem v Ostravě zrušeno 16.4.2013. Z důvodu zmatečnosti rozhodnutí navrhl rozhodnutí v celém rozsahu zrušit.

[3] Žalovaná k žalobě uvedla, že pokud jde o námitku žalobce, že rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 14.1.2013 a rozhodnutí ze dne 2.2.2012 nebylo (k datu vydání napadeného rozhodnutí ze dne 25.3.2013) pravomocné, neboť proti rozhodnutí ze dne 14.1.2013 byla podána žaloba, žalovaná uvádí, ž podle § 73 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, podání žaloby nemá odkladný účinek. Vzhledem k této skutečnosti podání žaloby proti rozhodnutí o námitkách ze dne 14.1.2013 nemělo vliv na jeho právní moc nebo vykonatelnost, stejně tak jako podání námitek proti rozhodnutí ze dne 2.2.2012 nemělo vliv na vykonatelnost tohoto prvostupňového rozhodnutí (srov. § 88 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., podle něhož námitky nemají odkladný účinek). Obě tato rozhodnutí tedy byla k datu vydání rozhodnutí ze dne 25.3.2013 č.j. X pravomocná a vykonatelná. V této souvislosti žalovaná poznamenává, že předchozí rozhodnutí o námitkách ze dne 10.5.2012 bylo zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2012 č.j. 19Ad 38/2012-20 pro nepřezkoumatelnost z důvodu formální chyby, protože ve výroku rozhodnutí ze dne 10.5.2012, kterým bylo změněno rozhodnutí žalované ze dne 2.2.2012, bylo chybně uvedeno ustanovení právního předpisu a stupeň invalidity (viz. 6. strana rozsudku). Věc se tedy vrátila do stadia řízení o námitkách podaných proti rozhodnutí ze dne 2.2.2012. Namítaná formální chyba byla proto následně napravena rozhodnutím ze dne 14.1.2013, kterým bylo řízení o námitkách proti rozhodnutí ze dne 2.2.2012 ukončeno (k datu vydání rozhodnutí ze dne 25.3.2013 pravomocně, neboť rozhodnutí o námitkách nabývá právní moci dnem jeho oznámení účastníku řízení, podání žaloby nemá na tuto skutečnost vliv). Napadené rozhodnutí žalované ze dne 25.3.2013 č.j. X bylo tedy s ohledem na právní a skutkový stav, který tu byl v době jeho vydání, v souladu s právními předpisy. Pokud jde o rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.4.2013 č.j. 19Ad 3/2013-14, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách ze dne 14.1.2013, tento byl žalované doručen až dne 14.5.2013. Z logiky věci vyplývá, že vzhledem k datu vydání uvedeného rozsudku nemohlo dojít k jeho zohlednění v době vydání rozhodnutí ze dne 25.3.2013. Podle § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, při přezkoumávání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Z tohoto důvodu žalovaná navrhuje zamítnutí žaloby podle § 78 odst. 7 cit. zákona.

[4] V replice podané zástupcem žalobce mimo jiné uvedeno, že žalobce má za to, že nelze přijmout premisu, že při zrušení rozhodnutí ČSSZ soudem zůstane v platnosti a účinnosti cokoliv, co toto aktuální rozhodnutí předcházelo, a to včetně předcházejícího posudku o invaliditě, když má za to, že zrušené rozhodnutí je zrušeno jako celek, včetně podkladových vstupů.

[5] Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ze dne 6.2.2013. V odůvodnění uvedla, že rozhodnutím č.j. X ze dne 6.2.2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) snížila účastníku řízení podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákona (dále jen „zákon č. 306/2008 Sb.“) a podle § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdp“), výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně vypláceného ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně od 18.2.2013 na výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně. Invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně činí 5.703,- Kč měsíčně. Napadené rozhodnutí bylo účastníku řízení doručeno dne 11.2.2013. Účastník řízení byl při kontrolní lékařské prohlídce konané dne 12.1.2012 shledán lékařem OSSZ dne 12.1.2012 invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 55 %. Na základě uvedeného posudkového závěru vydala ČSSZ rozhodnutí č.j. X ze dne 2.2.2012 o tom, že účastníku řízení náleží od 18.3.2012 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. b) zdp. Podle ustanovení článku II bodu 13. věty první zákona č. 306/2008 Sb. výše tohoto invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně zůstává beze změny, takže invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nadále náleží ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení námitky, o nichž rozhodla ČSSZ rozhodnutím č.j. X ze dne 14.1.2013, kterým bylo rozhodnutí č.j. X ze dne 2.2.2012 změněno tak, že podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zdp účastníku řízení náleží od 18.3.2012 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, a ve zbytku bylo potvrzeno. Rozhodnutí ČSSZ o námitkám č.j. X ze dne 14.1.2013, a tím i rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 2.2.2012, nabylo právní moci dnem jeho doručení, tj. dne 15.1.2013, a tímto dnem se stalo vykonatelným. Účastník řízení proti rozhodnutí ČSSZ o námitkách č.j. X ze dne 14.1.2013 podal žalobu, ve smyslu poučení, kterého se mu v tomto rozhodnutí dostalo, což však nic nemění na skutečnosti, že žalobou napadené rozhodnutí je vykonatelné. Podle ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů nemá podání žaloby odkladný účinek, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle ustanovení § 88 odst. 5 zopsz nemají námitky odkladný účinek, s výjimkou námitek podaných proti rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 118a odst. 1 až 3, § 118b a 118c zopsz. Rozhodnutí ČSSZ o námitkách č.j. X ze dne 14.1.2013, potažmo rozhodnutí ČSSZ č.j. 660 219 1068 ze dne 2.2.2012, tedy rozhodnutí potvrzující snížení stupně invalidity, není předmětem tohoto řízení o námitkách, které směřují proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 6.2.2013, tj. proti snížení výše invalidního důchodu, ale nemohou již zpochybnit samotný fakt, že u účastníka řízení došlo k pravomocnému snížení stupně invalidity.

[6] Z obsahu správních spisů zjištěno, že

• posudkem lékaře OSSZ Ostrava ze dne 26.2.2009 byl žalobce nadále uznán plně invalidním; • následnou kontrolou (první lékařskou po 31.12.2009) dne 12.1.2012 byl lékařem OSSZ Ostrava uznán jen invalidním druhého stupně od 12.1.2012; • dne 2.2.2012 vydáno rozhodnutí, že od 18.3.2012 náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a výrokem II., že že podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., zákon č. 582/1991 Sb. a některé další zákony, výše tohoto invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně zůstává beze změny, takže invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nadále náleží ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně;

• k podaným námitkám proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 2.2.2012 žalovaná dne 10.5.2012 rozhodla tak, že rozhodnutí ČSSZ č.j.X ze dne 2.2.2012 se mění tak, že podle ustanovení § 39 odst.2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. náleží od 18.3.2012 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a ve zbytku se toto rozhodnutí potvrzuje. V odůvodnění odkázala na posudek ze dne 5.3.2012, dle kterého se jedná o invalidit prvního stupně;

• proti rozhodnutí ze dne 10.5.2012 byla podána žaloba a Krajský soud v Ostravě dne 24.10.2012 č.j. 19Ad 38/2012-20 rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti zrušil a vrátil věc žalované k dalšímu řízení. Rozhodnutí bylo žalované doručeno dne 29.10.2012;

dne 14.1.2013 žalovaná tak znovu rozhodla o námitkách proti rozhodnutí ze dne 2.2.2012, čímž současně realizovala rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 24.10.2012 č.j. 19Ad 38/2012-20. Rozhodla tak, že rozhodnutí ze dne 2.2.2012 změnila tak, že podle ust. § 39 odst. 2 písm. a/ zákona č. 155/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení náleží od 18.3.2012 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, a ve zbytku se toto rozhodnutí potvrzuje. Rozhodnutí bylo doručeno 15.1.2013;

• žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí ze dne 14.1.2013 a krajský soud rozhodnutí ze dne 14.1.2013 zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení rozsudkem ze dne 16.4.2013 č.j.19Ad 3/2013-14. Rozsudek byl zástupci žalobce doručen dne 14.5.2013;

• Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 16.4.2013 a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení rozsudkem ze dne 28. května 2014 č.j. 3 Ads 32/2013-18. Krajský soud znovu o žalobě rozhodl dnešního dne tak, že žalobu zamítl;

• žalovaná dne 6.2.2013 pod č.j.X rozhodla podle článku II bodu 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb. a podle § 41 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění tak, že výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně vypláceného ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně snížila od 18.2.2013 na výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně s odvoláním se na článek II bod 13 věty první zákona č. 306/2008 Sb.;

[7] Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovaným (§ 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.). Žaloba není důvodná.

[8] Žalobce namítal, že o snížení invalidního důchodu nemohlo být rozhodováno za situace, kdy rozhodnutí ze dne 14.1.2013 bylo napadeno žalobou a s ohledem i na zrušení rozhodnutí ze dne 10.5.2012 krajským soudem, nebylo v době vydání rozhodnutí dne 6.2.2013 žádné rozhodnutí ohledně stupně invalidity v právní moci.

[9] V prvé řadě má soud zato, že je nutno v dané věci zdůraznit, že je třeba od sebe odlišit, zda žalovaná rozhodovala a) na základě posudků o zdravotním stavu o invaliditě jako takové, resp. v případě žalobce o stupni invalidity, což byla rozhodnutí žalované ze dnů 2.2.2012, 10.5.2012 a 14.1.2013 a b) s odkazem na přechodná ustanovení zákona č. 306/2008 Sb., čl. II bod 13 věta první (Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky.), zda „pouze“ již realizovala snížení výše invalidního důchodu od 13. splátky.

[10] V tomto řízení je předmětem rozhodnutí uvedené v odstavci [9] pod písm. b) tohoto rozsudku, a to realizace snížení dávky od třinácté splátky. Předpokladem takového postupu žalované je, aby rozhodnutí, jímž došlo ke změně stupně invalidity, bylo v právní moci a bylo vykonatelné. Soud přisvědčil žalované, že dne 6.2.2013 rozhodnutí o změně invalidního důchodu z důvodu změny invalidity třetího stupně na invaliditu druhého stupně bylo pravomocné. Rozhodnutí ze dne 2.2.2012 bylo napadeno námitkami a žalovaná o nich rozhodla nejdříve dne 10.5.2012; krajský soud rozhodnutí zrušil dne 24.10.2012 s doručením žalované dne 29.10.2012. Dne 14.1.2013 tak žalovaná znovu o námitkách rozhodla a rozhodnutí bylo žalobci, resp. jeho právnímu zástupci, doručeno dne 15.1.2013. Je pravdou, že proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba, avšak žaloba dle ust. § 73 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), nemá odkladný účinek. O žalobě bylo soudem rozhodnuto dne 16.4.2013. Rozhodnutí žalované sice bylo zrušeno, ale to na situaci, že žalovaná dne 6.2.2013 rozhodla o snížení výše vypláceného důchodu nemělo žádný vliv, neboť žalovaná rozhodla za situace, kdy rozhodnutí o změně invalidního důchodu spočívající ve snížení stupně invalidity bylo pravomocné. Soud se neztotožnil s názorem žalobce, že v době, kdy probíhalo řízení před krajským soudem, žalovaná nebyla oprávněná rozhodnout o snížení výplaty důchodu dle čl. II bod 13 zákona č. 306/2008 Sb.

[11] Soud přezkoumal rozhodnutí v souladu s ust. § 75 zákona č. 150/202 Sb., v rozsahu žalobou vytýčených žalobních bodů a dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítnul.

[12] Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce nebyl úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. v plat. znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 28. ledna 2015

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru