Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 Ad 18/2010 - 53Rozsudek KSOS ze dne 22.03.2011

Prejudikatura

19 Cad 78/2005 - 21


přidejte vlastní popisek

19Ad 18/2010-53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce M. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR se sídlem

Praha 4, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 2.3.2010 č.j.

MV-701-19/OSZ-M-Šp-2009, o nároku na plný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce žalobou ze dne 9.3.2010 se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného. Uvedl, že rozhodnutím č.j. MV-701-19/OSZ-M-Šp-2009 jeho osobě nebyl přiznán plný invalidní důchod. Domáhal se zrušení tohoto rozhodnutí. Žádal, aby soud uložil žalovanému přiznat mu plný invalidní důchod. Namítal mimo jiné, že MUDr. M. Č. LPS Vsetín jeho zdravotní stav posoudila špatně a jednání na ČSSZ

Vsetín mělo velice nízkou úroveň. Uvedl, že MUDr. M. Č. opomněla i tu skutečnost, že je možné, aby vykonával soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Žádal, aby se soud vyjádřil ke skutečnosti, zda se může vystavovat UV záření, slunečnímu svitu a jednak ve vztahu k exantému a zda

pokračování 2 -- 19Ad 18/2010

toto záření aktivuje jeho onemocnění MCTD a v případě, že ano, jaké množství toho záření ještě onemocnění neaktivuje. Dále žádal, aby se soud vyjádřil k pracovní rekomandaci, kterou vyhotovila MUDr. Č.. Domáhal se přiznání nákladů řízení. K žalobě připojil rozhodnutí žalovaného ze dne 2.3.2010, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce jako nedůvodné a napadené rozhodnutí žalovaného č.j. OSZ-136617-11/D-Kn-2009 ze dne 10.11.2009 potvrdil.

Krajský soud z obsahu žaloby dovodil, že žalobce se domáhá přezkoumání připojeného rozhodnutí, jeho zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V průběhu ústního jednání dne 14.9.2010 žalobce skutečně uvedl, že se domáhá zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému. Žádal, aby žalovaný svým rozhodnutím mu přiznal plný invalidní důchod.

Žalovaný v písemném vyjádření ze dne 20.4.2010 navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Uvedl, že orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra rozhodnutím ze dne 10.11.2009 č.j. OSZ-136617-11/D-Kn-2009 nepřiznal žalobci podle ust. § 38 a § 39 zák.č. 155/95 Sb. plný invalidní důchod. Odvolací orgán rozhodnutím ze dne 2.3.2010 č.j. MV-701-19/OSZ-Nšp-2009 odvolání posoudil jako nedůvodné, zamítl jej a napadené rozhodnutí v celém rozsahu potvrdil. Při svém rozhodování vycházel odvolací orgán z posudkového závěru posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru posudkové služby sociálního zabezpečení Ostrava. Zdravotní stav žalobce byl pro rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra v prvním stupni posouzen posudkovou komisí OSSZ ve Vsetíně, která stanovila, že žalobce není plně invalidní, ale je částečně invalidní.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 2.3.2010 č.j. MV-701-19/OSZ-M-Šp-2009, posudky posudkových komisí MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě a Hradci Králové, jakož i obsahem posudkového spisu a připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího. Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního).

Provedeným dokazování soud zjistil, že :

1) Ministerstvo vnitra, odbor sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 10.11.2009 č.j.: OSZ-136617-11/D-Kn-2009 nepřiznalo žalobci plný invalidní důchod s odůvodněním, že podle záznamu o jednání Okresní správy sociálního zabezpečení ve Vsetíně (dále jen OSSZ) ze dne 29.9.2009 není žalobce plně invalidní podle ust. § 39 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., ale je nadále částečně invalidní podle ust. § 44 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%, nedosahuje však 66%. Nejedná se o zdravotní postižení odpovídající příloze č. 3 vyhl.č. 284/1995 Sb. umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, ani se nejedná o zdravotní postižení odpovídající příl.č.4 vyhl.č. 284/19954 Sb. v pl. znění značně ztěžující obecné životní podmínky.

pokračování 3 -- 19Ad 18/2010

2) Proti shora označenému rozhodnutí podal žalobce odvolání ze dne 17.11.2009.

3) Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 2.3.2010 zamítlo odvolání žalobce proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra č.j. OSZ-136617-11/D-Kn-2009 a napadené rozhodnutí žalovaného č.j. OSZ-136617-11/D-Kn-2009 ze dne 10.11.2009 potvrdilo s odůvodněním, že orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra vydal rozhodnutí, kterým žalobci nepřiznal plný invalidní důchod, neboť podle záznamu o jednání Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín ze dne 29.9.2009 žalobce není plně invalidní podle § 39 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb., ale jen částečně invalidní podle ust. § 44 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. Na základě odvolání bylo vyžádáno u Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru posudkové služby sociálního zabezpečení Ostrava posouzení zdravotního stavu žalobce. Posudková komise ve výroku uvedla, že k datu napadeného rozhodnutí byl posuzovaný částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb., nebyl plně invalidní podle § 39 zák.č. 155/95 Sb. v platném znění. Šlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, který nedosahoval 66 % odpovídajících plné invaliditě a nešlo ani o schopnost vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Rozhodnutí je opatřeno řádným poučením o možnosti podání žaloby ke Krajskému soudu v Ostravě.

4) Lékařka OSSZ ve Vsetíně dne 29.9.2009 na základě prostudování zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře žalobce MUDr. M. S. a dalších nálezů odborných lékařů uvedla, že u posuzovaného se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož příčinou je specifické systémové postižení pojivové tkáně (MCTD-Sharpův syndrom) v úvodu s autoimunní hepatitidou, dle klinického i laboratorního nálezu zřejmě s nastupující remisí. Léčen dlouhodobě imunosupresivy a kortikoidy na III. interní klinice FN Olomouc. Jedná se o onemocnění trvalého charakteru, nevyléčitelné, s možností spontánního relapsu, s možností vzniku komplikací imunosupresní léčbou. Onemocnění posudková lékařka hodnotila, vzhledem k „nastupující remisi“, jako poruchu středního stupně nestabilizovanou při udržovací léčbě. Uvedla, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídá postižení uvedenému v kapitole III, odd. B, položka 1, písm. c) příl.č.2 vyhl. č. 284/1995 Sb., tj. 50% a míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve smyslu § 6 odst. 4,5 citované vyhlášky se nemění. Vydala výrok, že posuzovaný není plně invalidní dle § 39 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., ale je částečně invalidní dle § 44 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. s datem vzniku invalidity 19.9.2008.

5) Dle posudku, který vypracovala posudková komise MPSV ČR v Ostravě dne 11.2.2010, ke dni 10.11.2009 žalobce byl částečně invalidní podle § 44 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. Nebyl plně invalidní podle § 39 z.č. 155/1995 Sb. U posuzovaného šlo k datu rozhodnutí MV Praha ze dne 10.11.2009 o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav smíšeného onemocnění pojiva, pro které posuzovaný není schopen nadměrně těžké fyzické práce, práce s nadměrným statickým či dynamickým přetěžováním končetin, práce v nepříznivých povětrnostních podmínkách - ve velkém chladu, vlhku, ale i v nadměrném horku. Posuzovaný nebyl schopen nadměrně stresující práce a práce v nočních směnách. Práce za výše uvedených omezení byl schopen. Byl

schopen využít svého dosaženého středoškolského vzdělání, schopen rekvalifikace a zaučení. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posudková komise určila smíšené onemocnění pojivové tkáně, t.č. při udržovací imunosupresivní léčbě stabilizované s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater. Komise uvedla, že onemocnění je v remisi. Dle přílohy č. 2 vyhl.č. 284/1995 Sb., kap. III, odd. B, položka 1, písm. b) míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila 35 % (z rozmezí 30-40%) s přihlédnutím k předchozímu pracovnímu zařazení. Zároveň uvedla, že nešlo ke dni 10.11.2009 o zdravotní postižení uvedená pod písm. c) a d). Nejedná se o zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek ani se nejedná o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky. Ve výroku posudková komise uvedla, že ke dni 10.11.2009 žalobce nebyl plně invalidní dle § 39 z.č. 155/1995 Sb. Byl částečně invalidní podle § 44 odst.1 z.č. 155/1995 Sb.

6) Zdravotní stav žalobce a jeho dochovanou schopnost soustavné výdělečné činnosti posoudila dne 15.7.2010 posudková komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě. Na základě prostudování zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. L. S. a odborných lékařských nálezů uvedla rozhodující zdravotní postižení: smíšené onemocnění pojivové tkáně (MCTD-Mixed Connective Tissue Diosease – Sharpův syndrom) v úvodu s autoimunní hepatitidou a artritidou, dále uvedla tato zdravotní postižení: steatoza jater, stav po operaci šedého zákalu levého oka dne 15.7.2009, sekundární katarakta vlevo, stav po zadní kapsulotomii, conjunctivitis sicca oc. oboustranně, foprosenzitivní dermatitida, refluxní esofagitida I. stupně, hiatová axiální hernie Nevus chorioideae oc dx., alergie na V penicilin, alergie na pyly, alergická konjunctivitida a rinitida.

Posudková komise uvedla, že dle doložené dokumentace byla u posuzovaného v listopadu 2006 při preventivní prohlídce zjištěna elevace jaterních testů s postupnou progresí. Od ledna 2007 byl podrobně vyšetřován v gastroenterologické ambulanci MUDr. L, Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a pro podezření na autoimunitní zánět jater byl ve dnech 6.8.2007-10.8.2007 vyšetřen za hospitalizace na interní klinice IPVZ Zlín, vč. necílené jaterní biopsie. Histologickým vyšetřením jater 22.8.2007 bylo prokázáno déle trvající jaterní parenchymové poškození typu ztukovatění jater. Etiologie byla nejedna. Na podzim 2007 se přidal subjektivní pokles fyzické výkonnosti, stěhovavé bolesti kloubů, měl pocit bělení a následného fialovění prstů dolních končetin. Provedené vyšetření v angiologické ambulanci (MUDr. A.) dne 9.1.2008 neprokázalo obliterativní změny tepen dolních končetin. Hodnoceno jako

pravděpodobný sekundární Raynaudův syndrom při jiném základním onemocnění. Subjektivní potíže narůstaly. Ve dnech 26.5.2008 do 2.6.2008 byl došetřen na interní klinice IPVZ Krajské nemocnice T. Bati Zlín, metabolická příčina potíží a onemocnění zažívacího traktu byly vyloučeny. Od července 2008 je v péči třetí Interní kliniky FN Olomouc, kde bylo diagnostikováno smíšené onemocnění pojivové tkáně

(MCTD-Mixed Connective Tissue Disease – Sharpův syndrom), v úvodu s autoimunní

hepatitidou, artritidou, splňující diagnostická kritéria. Byla posílena imunosupresivní léčba. Od září 2008 byl pro toto onemocnění posouzen částečně

invalidní. Potíže nadále přetrvávají, posuzovaný se cítí unavený, nevýkonný, neschopen práce. Dle lékařských nálezů z 3. interní kliniky FN Olomouc je základní

onemocnění posuzovaného smíšené onemocnění pojivové tkáně, při nastavené imunosupresivní léčbě od srpna 2008 v regresi v nálezech z října i listopadu 2008 je popisována výrazná klinická i laboratorní regrese. Dle kontrolních nálezů z 12.2.2009, 7.5.2009 i 3.9.2009 je posuzovaný bez výraznějšího omezení mobility, velmi dobré výživy, bez patologického nálezu na kůži nebo sliznicích. Lymfatické uzliny nejsou zvětšeny. Klouby jsou klidné, bez známek synovitidy, s normální funkcí. Svalová síla v normě, dolní končetiny bez otoků, hybnost dobrá. Pro zjištěnou kataraktu levého oka byla dne 15.7.2009 provedena operace fakoemulzifikací a implantací IOL. Posuzovaný po operaci zkolaboval, tlak krve byl 100/80, po chvíli se cítil dobře. Při oční kontrole 16.7.2009 popisován zvyklý pooperační stav. Ve dnech 8.1.2010-13.1.2010 byl přijat k plánovanému přešetření na 3. interní klinice FN Olomouc. Uváděl pocit neohrabanosti, třes, dále, že se často klepe, je více vystresovaný, má pocit, že je nevýkonný, má alergii na sluníčko. Dále uváděl bolesti páteře. Váhově byl stabilní. Uvedl, že již nekouří, 1 dcl slivovice denně, jinak alkohol příležitostně, kávu 2x denně, drogy neguje. Objektivně při přijetí lucidní, zvýšená autoobservace, poukazuje na symptomy, které si našel na internetu, orientován. Na krku a předloktích hyperpigmentace po oslunění, v oblasti hrudníku aknózní pleť, turgor a elasticita kůže přiměřené. Ochlupení, vlasy, nehty v normě. Hlavové nervy bez patologie, štítná žláza nezvětšena. Kardiopulmonálně kompenzován. Tlak krve v normě 110/80. Břicho bez rezistence, játra nezvětšena, slezina nenaráží, dolní končetiny bez známek zánětu, pulzace do periferie, klouby ušlechtilé, svalstvo přiměřené, Lassegue negativní, V Mingazzinim bez poklesu, reflexy přítomny, špatně výbavné. Horní končetiny: klouby bez patologie, stisk rukou symetrický, tremor není, Mingazzinim bez poklesu, taxe v normě, páteř nebolestivá. Thomayer 10 cm od položky, chůze v normě, po patách i špičkách bez problémů, stoj bez titulací. Provedená plánovaná vyšetření vyloučila postižení ledvin, srdce, cév i CNS. Dle očního vyšetření ze dne 14.1.2010 – lehké snížení zrakové ostrosti vlevo, VOD 5/5, VOS 5/7,5. V lednu 2010 při hospitalizaci na 3. interní klinice bylo provedeno oční vyšetření s nálezem akutní iridocyklitidy levého oka, conjunctivitis sicca ou, katarakta compl. oculi dx., artefakia oc. sin. Objednán k zákroku na 24.2.2010 pro subcapsulární sekundární kataraktu – ve zdravotní dokumentaci ošetř. lékaře není doložen další nález. V revmatolog. nálezech je uvedeno provedení zadní kapsulotomie vlevo.

Ve dnech 30.-31.3.2010 byl hospitalizován na 3. interní klinice FN Olomouc – přeložen z chirurgie k došetření, febrilní. Nález na dolních končetinách v normě. Páteř: Thomayer 10 cm, ostatní nález v normě. Stoj a chůze bez poruch. Na Z: obraz steatozy jaterní, drobnoložisková cholecystolithiasa a vs. aerobilie, drobný bazální pleurální výpotek vpravo. Chirurg hodnotí jako odeznívající cholecistitidu s reaktivním výpotkem v pleruální dutině vpravo. Zánětlivé markery stále vysoké, lehká elevace jaterních enzymů. Přeložen k došetření zpět na chirurgické odd. do Vsetína, kde hospitalizován od 31.3. do 7.4.2010 - při přijetí již somatický nález negativní. Dne 1.4.2010 provedeno sono vyšetření břicha - zde patologické změny na játrech a žlučníku již nebyly zjištěny, také na ostatních parenchymových orgánech břicha patologické změny nezjištěny. Laboratorně dochází k poklesu jaterních enzymů i zánětlivých faktorů. Bolesti břicha odezněly, pacient je afebrilní, pokračováno v antibiotické léčbě, USG nepotvrdilo cholecystolithiasu. Pacient propuštěn do domácího ošetření. Kontrolní revmatologické vyšetření provedeno 15.4.2010, pokračování 6 -- 19Ad 18/2010

provedeny kontrolní odběry. Revmatologická kontrola provedena 3.6.2010 – od poslední kontroly nic mimořádného, z dřepu se zvedne. Námahu hůře toleruje. Léčba ponechána.

Dle kožního nálezu MUDr. H. F. z 21.9.2009 od 15.8.2009 exantém centrofaciálně a v oblasti dekoltu charakteru seborhoické dermatitidy, zavedena léčba. Před sluncem se chrání oděvem. Stanovena diagnóza dermatitis seborhoica susp. v souvislosti se základním onemocněním, motýlový exantém nemá. Dle kožního vyšetření ze dne 17.2.2010 žalobce přišel doplnit kožní terapii na centrofaciální exantem po oslunění, který je silně bolestivý a na dermatitidu na dorsech rukou. Ve slunečném období nemůže vycházet z domu, proto doplněna terapie na 6 měsíců. Objektivně: na prstech rukou Raynaudův fenomén, na tvářích nad kořenem nosu četné ektazie, slabý erytém, erytém na dorsech rukou. Poslední záznam v dokumentaci o ošetřujícího lékaře je z 10.8.2009 – provedeno očkování TAT.

Posudková komise v posudkovém hodnocení ke dni 31.12.2009 uvedla, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý, rozhodující příčinou je smíšená choroba pojiva (MCDT Sharpův syndrom). Onemocnění t.č. stabilizováno při léčbě kortikoidy a imunosupresivy, s projevy fotosenzitivní dermatitidy, sec. katarakty, bez podstatného omezení funkce očí a s lehkým postižením jaterních funkcí, zvýšenou unavitelností. Kloubní a páteřový nález je dlouhodobě klidový, bez známek lokálního zánětu, bez poruchy funkce. Postižení srdce, cév, plic, ledvin a CNS nebylo zjištěno.

Ke dni 10.11.2009 hodnotila posudková komise rozhodující postižení jako středně těžkou poruchu, stabilizované onemocnění při udržovací léčbě. Uvedla dále, že kloubní nález je dlouhodobě klidový, bez známek lokálního zánětu, bez poruchy funkce a obdobně nález na páteři. Postižení srdce, cév, plic, ledvin a CNS nebylo zjištěno.

Ke dni 31.12.2009 odpovídá posudkové hodnocení kap. III, odd. B, pol. 1, písm. b/. Nejsou splněna klinická kritéria pro hodnocení dle položky 1, c/ a 1, d/. Nejedná se o poruchu těžkého stupně či středně těžkou poruchu, nestabilizovanou s kolísavými projevy vysoké aktivity. Součástí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jsou další uvedené chorobné stavy, které byly zohledněny při posouzení. Dle kap. III, odd. B, pol. 1, písm. b/ přílohy č. 2 vyhl. 284/95 Sb. stanovila posudková komise míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti posuzovaného 35 % a uvedla, že se nejedná o zdravotní postižení uvedené v příl. 3 a 4 vyhl.č. 284/95 Sb. Posouzení lékaře LPS pro OSSZ ve Vsetíně ze dne 27.7.2009 považovala PK MPSV ČR v Ostravě za nadhodnocené s odůvodněním, že dle doložené zdravotnické dokumentace je onemocnění od srpna 2008 v regresi a v nálezech z r. 2009 je dokladována klinická i laboratorní remise onemocnění při udržovací léčbě s přetrváním v celku mírných zdravotních potíží, s mírně kolísající aktivitou, a proto lze stav hodnotit jako stabilizovaný.

Posudková komise uvedla, že se jedná o závažné onemocnění, současnými medicinskými prostředky nevyléčitelné, ale s možností stabilizace onemocnění a ovlivněním jeho průběhu imunosupresivní léčbou. Úpravy medikace v průběhu roku

reagují na proběhlý zánět žlučníku s možnými komplikacemi. Kolísavé stavy vysoké aktivity základního onemocnění nebyly v minulém roce a nejsou ani ke dni vypracování posudku dokladovány. Posuzovaný musí dodržovat léčbu, pokyny lékařů a také režimová opatření, kterými jsou i ochrana před přímým slunečním svitem oděvem, čepicemi či klobouky s ochrannými okraji a dermatologicky s ochrannými faktory.

Ke dni 1.1.2010 byl zdravotní stav posuzovaného dlouhodobě nepříznivý, jehož rozhodující příčinou byla smíšená choroba pojiva MCDT-Sharpův syndrom, onemocnění bylo stabilizováno, při léčbě kortikoidy a imunosupresivy, s projevy fotosenzitivní dermatitidy, sek. catarakty bez podstatného omezení funkce očí a lehkým postižením jaterních funkcí, zvýšenou unavitelností. Kloubní a páteřový nález je dlouhodobě klidový, bez známek lokálního zánětu, bez poruch funkce. Postižení srdce, cév, plic, ledvin a CNS nebylo zjištěno. Jde o vleklou, pomalu progredující formu onemocnění, s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení. K datu 1.1.2010 odpovídá posudkové hodnocení kap. XIII, odd. D, pol. 1.B vyhl 359/2009 Sb., nejsou splněna klinická kritéria dle hodnocení 1.c) a 1.d). K datu 1.1.2010 hodnotila posudková komise pokles pracovní schopnosti dle kap. XIII, odd. D, pol. 1.b 35 %. Uvedla, že posuzovaný je schopen vykonávat výdělečnou činnost s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti. Je omezen pro práce v exteriérech, pro práce s větší fyzickou náročností, pro práce za nepříznivých klimatických podmínek. Je schopen vykonávat fyzicky méně náročná zaměstnání, nejlépe administrativně technického či administrativně organizačního charakteru s možností alespoň částečného využití získané kvalifikace. Je schopen rekvalifikace, zaškolením i studiem.

K datu vydání napadeného rozhodnutí byl posuzovaný invalidní dle § 39 odst. 1, zák.č. 155/95 Sb., ve znění zák.č. 306/2008. Šlo o invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a/ zák.č. 155/95 Sb., ve znění zák.č. 306/008 Sb. Nešlo o invaliditu druhého nebo třetího stupně podle § 39 odst. 2, písm. b) nebo c) zák.č. 155/95 Sb. v platném znění. Ke dni 31.12.2009 byl částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb., ve znění zák.č. 134/97 Sb., nebyl plně invalidní dle § 39 zák.č. 155/95 Sb. v platném znění.

Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %. Nedosahoval však více než 49 %. K 31.12.2009 šlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, nedosahoval však 66 %, nešlo o schopnost soustavné výdělečné činnosti pro zdravotní postižení jen za zcela mimořádných podmínek.

PK MPSV ČR v Brně dne 9.12.2010 vypracovala srovnávací posudek a dne 23.2.2011 doplňující posudek na základě podkladové dokumentace a doložené zdravotní dokumentace žalobce. Uvedla mimo jiné, že u žalobce se jedná o diagnózu: smíšená choroba pojiva-Sharpův syndrom v úvodu s autoimunitní hepatitidou, artritidou, od února 2009 nastupující remise onemocnění, conjuctivits sicca obou očí, steatozu jater. U posuzovaného se jedná o systémové onemocnění pojivové tkáně pokračování 8 -- 19Ad 18/2010

typu smíšené choroby pojiva-Sharpův syndrom. Při zavedené imunosupresivní léčbě byl stav k datu 10.11.2009 i 2.3.2010 velmi dobře stabilizovaný, při udržovací léčbě bez prokázaných poruch funkce kloubů. V úvodu byly známky autoimunitní hepatitidy. Při léčbě jsou jaterní funkce v normě. Po očním zánětu a provedené operaci byly zrakové funkce v normě. Na jiných orgánech ani systémech funkční poruchy nejsou zjištěny. Posuzovaný trpí zvýšenou unavitelností, fotosenzitivitou kůže. Byly popsány projevy Raynauova fenoménu – bez poruchy funkce končetin. Aktivita onemocnění je při zavedené léčbě nízká. Nebyly prokázány podstatnější vedlejší účinky léčby způsobující funkční poruchy. Vzhledem k nutnosti podávání imunosupresivní léčby, hodnotila PK MPSV ČR Brno poruchu celkově na rozhraní mezi lehkou až středně těžkou (i přes skutečnost, že žádné poruchy funkce orgánů nebo systému středního stupně zjištěny nebyly), stabilizovanou při udržovací léčbě. Posudková komise uvedla, že se nejednalo o poruchu středního stupně, nestabilizovanou při udržovací léčbě s kolísavými stavy vysoké aktivity ani o poruchu těžkého stupně. Posudková komise uvedla, že k datu 2.3.2010 se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo systémové onemocnění pojivové tkáně. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti dle kapitoly XIII, odd. D, položka 1b) přílohy k vyhl. 359/2009 činila 35%. Posudková komise ozřejmila, že stav nebyl hodnocen podle písm. c) a d) citované položky, protože nebyla naplněna kritéria pod těmito písmeny uvedená. Nešlo o středně těžkou formu onemocnění trvale středně aktivní s výraznější poruchou funkce některých orgánů a systémů se závažným snížením celkové výkonnosti organismu, s častými recidivami, nešlo ani o těžkou formu onemocnění.

Na základě prostudované dokumentace došla dále posudková komise k závěru, že k datu 10.11.2009 šlo u posuzovaného o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo systémové onemocnění pojivové tkáně. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti hodnotila dle přílohy č. 2 k vyhl.č. 284/95 Sb. ve znění do 31.12.2009 dle kap. III, odd. B, pol. 1, písm. b/ 35 %. Uvedla, že stav není hodnocen podle písmen c/, d/ cit. položky, protože nebyla naplněna kritéria pod těmito písmeny uvedená. Horní hranici procentního rozpětí stanovila vzhledem ke všem posudkově významným skutečnostem, vč. předchozích vykonávaných výdělečných činností, přičemž pro zvýšení hodnocení neshledala objektivní podklady.

Pokud se jedná o pracovní zařazení, pak posudková komise uvedla, že se zjištěným zdravotním stavem posuzovaný nebyl schopen těžké fyzické práce, prací s nutností dlouhodobého pobytu na přímém slunci a v chladu. Byl schopen vykonávat výdělečnou činnost s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti. Byl schopen případné rekvalifikace na vhodnou práci. Vyjádření k možnostem konkrétního pracovního zařazení podle nabídky trhu práce je v kompetenci praktického lékaře.

V doplňujícím posudku ze dne 23.2.2009 posudková komise setrvala na závěru shora uvedeném, přičemž objasnila, že pokles pracovní schopnosti posuzovaného nebyl hodnocen podle kap. XIII, odd. D, pol. 1.c ani 1.d, přílohy k vyhl.č. 359/2009, poněvadž nebyla naplněna kritéria v těchto položkách uvedená. Nešlo o středně těžkou formu onemocnění, trvale středně aktivní s v ýraznější poruchou funkce pokračování 9 -- 19Ad 18/2010

některých orgánů a systémů se závažným snížením celkové výkonnosti organismu, s častými recidivami, nešlo ani o těžkou formu onemocnění. K dalšímu zvýšení hodnocení posudková komise neshledala objektivní podklady. Potřeba vytvořit zásadní úpravu pracovních podmínek, např. zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů ani zvláštní vybavení pracoviště, ze zdravotního stavu posuzovaného nevyplývá. Se zjištěným zdravotním stavem nebyl schopen těžké fyzické práce, prací s nutností dlouhodobého pobytu na přímém slunci a v chladu. Byl schopen vykonávat výdělečnou činnost s podstatně menšími nároky na tělesné schopnosti. Nebylo potřebné snižovat nároky na kvalifikaci. Za předpokladu splnění podmínky menších nároků na tělesné schopnosti, nebyl důvod k podstatnému omezení rozsahu a intenzity práce. Byl schopen využít dosaženého vzdělání, zkušeností a znalostí, byť v omezeném rozsahu. Nebyly zjištěny žádné závažnější duševní smyslové ani tělesné poruchy, které by bránily schopnosti případné rekvalifikace na vhodnou práci.

Ve výroku posudků ze dne 9.12.2010 a 23.2.2011 komise uvedla, že ke dni 2.3.2010 byl posuzovaný invalidní podle § 39 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. ve znění zák.č. 306/2008 Sb. Šlo o invaliditu 1. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a/ zák.č. 155/95 Sb. v platném znění a nešlo o invaliditu 2. nebo 3. stupně podle § 39 odst. 2 písm. b/ nebo c/ zák.č. 155/95 Sb., ve znění ke dni 2.3.2010. Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %, nedosahoval však více než 49 %.

Ke dni 31.12.2009 byl posuzovaný částečně invalidní podle § 44 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb., ve znění zák.č. 134/97 Sb., nebyl plně invalidní podle § 39 zák.č. 155/95 Sb., ve znění zák.č. 134/97 Sb. K 31.12.2009 šlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %, nedosahoval však 66 %, nešlo o schopnost soustavné výdělečné činnosti pro zdravotní postižení jen za zcela mimořádných podmínek.

Přezkoumává-li se zákonnost rozhodnutí o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku.

V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi /§ 4 odst. 2 zák.č. 582/91 Sb./. Proto v tomto řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě dne 15.7.2010 a srovnávací posudek posudkovou komisí MPSV ČR v Brně 9.12.2010. Posudková komise MPSV ČR pak svůj posudek doplnila dne 23.2.2011. Tento důkaz považuje soud za stěžejní. Krajský soud nezpochybnil závěry odborných posudků pro jejich přesvědčivost a úplnost. Zdravotní stav žalobce byl hodnocen posudkovou komisí PK MPSV ČR v Ostravě, která jednala v řádném složení, za účasti odborného lékaře z oboru interního lékařství a posudkovou komisí MPSV ČR v Brně za účasti odborného lékaře z oboru revmatologie a interního lékařství. Posudkové komise posoudily zdravotní stav žalobce komplexně, na základě zdravotní dokumentace žalobce. Posudkové komise se vypořádaly se všemi lékařskými nálezy a námitkami žalobce.

Podle § 39 odst.1 z.č. 155/1995 Sb. pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Podle odst. druhého téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Pracovní schopností se rozumí podle odst. třetího téhož ustanovení schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Podle odst.4 citovaného ustanovení při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,

a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Podle § 38 zák.č. 155/95 Sb. ve znění ke dni 31.12.2009 pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal a/ plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b/ plně invalidním následkem pracovního úrazu.

Podle § 39 odst. 1 zák.č. 155/95 Sb. ve znění ke dni 31.12.2009 pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a/ poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo b/ je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Podle § 39 odst. 2 cit. zákona při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu, doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající pokračování 11 -- 19Ad 18/2010

zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem před tím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení, trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

Podle § 6 odst. 3 vyhl.č. 284/95 Sb. ve znění ke dni 31.12.2009 pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení.

Podle § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Pro uznání invalidity třetího stupně ke dni 2.3.2010 musí dojít k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 70 %. Protože ke dni 2.3.2010 pracovní schopnost žalobce poklesla o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nikoliv o invaliditu třetího stupně.

Protože o žádosti žalobce o přiznání plného invalidního důchodu rozhodoval správní orgán v prvém stupni, Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 10.11.2009, soud se zabýval i otázkou zda žalobce k tomuto dni nesplňoval podmínky plné invalidity. Pro uznání plné invalidity ke dni 10.11.2009 muselo dojít k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, anebo musí být zjištěno zdravotní postižení vyjmenované v příloze č. 3 vyhl.č. 284/95 Sb., zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek. Poněvadž v takové míře pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nebyl zjištěn, a nebylo zjištěno ani zdravotní postižení, jež by vyžadovalo vytvoření zcela mimořádných podmínek podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 284/1995 Sb., nelze žalobce k datu 10.11.2009 za plně invalidního považovat. Jestliže žalobce nebyl plně invalidní, pak nesplňoval podmínky nároku na plný invalidní důchod.

K námitkám žalobce, jak je opakovaně uváděl v průběhu ústních jednání před krajským soudem, zejména ve vztahu k posudkové lékařce OSSZ Vsetín MUDr. M Č., soud uvádí, že z listiny založené do soudního spisu jako příloha „B“, kterou předložil žalobce, vyplývá, že žalobce podal stížnost na jednání jmenované lékařky. ČSSZ, odbor právní agendy lékařské posudkové služby a vzdělávání, věc prošetřila a dne 26.10.2010 podala žalobci informaci o provedeném šetření.

Shledala, že žádné pochybení v postupu ani profesním chování MUDr. M. Č. neshledala a žalobcem uváděná tvrzení v obsahu podání považovala za nepodložená, iracionální a urážející. Stížnost žalobce považovala za neoprávněnou pokračování 12 - - 19Ad 18/2010

a zmatečnou.

Namítal-li žalobce nesprávnost údaje uvedeného v posudku PK MPSV ČR v Ostravě, pokud je uvedeno, že od ledna 2007 byl podrobně vyšetřován v gastroenterologické amlulanci MUDr. L., Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, když v této ambulanci byl poprvé vyšetřován v srpnu 2007, pak soud z posudkového spisu zjistil, že se tam nachází zpráva se o hospitalizaci žalobce na IK IPVZ Zlín od dne 6.8. do 10.8.2007. Zpráva je podepsána MUDr. J. L.. Zprávy podepsané tímto lékařem před tímto datem se v posudkovém spise nenachází. Okolnost, že žalobce nebyl vyšetřován, popř. léčen MUDr. L. před srpnem 2008, nemění nic na správnosti údajů uvedených v posudku, když posudková komise vycházela z obsahu lékařského nálezu tohoto lékaře. Pokud žalobce před srpnem 2008 nebyl léčen tímto lékařem (soud nemá k dispozici úplnou zdravotní dokumentaci žalobce), jedná se sice o pochybení, ale takové, které nemá vliv na údaje uvedené v posudku.

Rovněž ostatní námitky žalobce se týkaly nepřesného vyjádření posudkových lékařů, např. pokud se jedná o uvedení data stěhovavých bolesti kloubů a data subjektivního poklesu fyzické výkonnosti žalobce. Tyto námitky však dle názoru soudu nemají vliv na správnost vypracovaných posudků.

K námitce žalobce, týkající se rozporu mezi posouzením, které bylo provedeno lékařem OSSZ Vsetín a posudkem PK MPSV v Ostravě soud uvádí, že posudková komise MPSV ČR v Ostravě v posudku ze dne 15.7.2010 dostatečně objasnila, proč považuje posouzení lékaře OSSZ Vsetín ze dne 27.7.2009 za nadhodnocené.

K dalším námitkám žalobce soud uvádí, že posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti je upraveno ustanovením § 3 vyhl.č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Ustanovení § 3 cit. vyhl. uvádí, že posudkovými lékaři a tajemníky posudkových komisí MPSV pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků a dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů. Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudkové komise stanovily okruh zaměstnání, které nemůže žalobce vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu postižení. Z toho nelze vyvodit absolutní zákaz výkonu jakékoliv práce ani další nemožnost vykonávat práce v s omezením jak výše uvedeno.

Pro úplnost soud uvádí, že k posouzení podřaditelnosti zdravotního stavu žalobce pod korespondující ustanovení vyhlášky není krajský soud oprávněn, ale pouze orgány posudkové služby MPSV. Je tomu tak proto, že taková úvaha je součástí odborného posudkového hodnocení zdravotního stavu žalobce, o němž si soud nemůže učinit vlastní úsudek, neboť k tomu nedisponuje potřebnými medicínskými znalostmi. Může však posoudit, zda se posudková komise vypořádala se všemi okolnostmi pro správné zařazení zdravotního postižení žalobce pod příslušnou položku vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, či nikoliv a následně též zda v logické návaznosti na to odpovídajícím způsobem odůvodnila svůj závěr o poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti

pokračování 13 -- 19Ad 18/2010

žalobce. Subjektivní přesvědčení žalobce o tom, že splňoval ke dni vydání přezkoumávaného rozhodnutí podmínky částečné invalidity, musí být ještě podpořeno objektivními zjištěními.

Dle názoru krajského soudu posudkové komise řádně objasnily, že se u žalobce ke dni vydání přezkoumávaného rozhodnutí, tj. ke dni 2.3.2010 nejednalo o invaliditu třetího stupně. Shodně popsaly rozhodující příčinou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované. Posudky PK MPSV v Ostravě a v Brně, které byly použity jako důkazy v soudním řízení, splňovaly podmínky úplnosti, celistvosti a přesvědčivosti. Z posudků nevyplývá, že by posudkové komise cokoli z lékařské dokumentace, kterou měly k dispozici, při hodnocení nevzaly na vědomí nebo opomenuly. Stejně tak posudkové komise objasnily, že k 31.12.2009 žalobce byl částečně invalidní dle § 44 odst.1 z.č. 155/1995 Sb., nebyl plně invalidní podle § 39 téhož zákona.

Důvodem pro přiznání dávky důchodového pojištění podmíněné zdravotním stavem nemůže být jen subjektivní pocit žadatele o důchod o jeho neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání, ani to, že nemůže nastoupit do lékaři doporučeného zaměstnání pro nedostatek takových volných míst, a ani to, že zaměstnavatelé dávají přednost uchazečům s bezvadným zdravotním stavem. Přiznání dávky musí být podloženo objektivně zjištěným dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a jím podmíněnou omezenou pracovní schopností, což posuzuje příslušná posudková komise.

V případě zhoršení zdravotního stavu může žalobce podat novou žádost o invalidní důchod.

Po provedeném řízení a hodnocení důkazů /§ 77 s.ř.s./ soud žalobu zamítl, neboť není důvodná /§ 78 odst. 7 s.ř.s./.

Účastníkům řízení nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť žalobce nebyl v řízení úspěšný a úspěšný žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 22. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru