Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 A 17/2017 - 20Rozsudek KSOS ze dne 08.09.2017

Prejudikatura

1 As 23/2010 - 77


přidejte vlastní popisek

19A 17/2017 - 20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou

v právní věci žalobce: A.S. A. H, státního příslušníka Saúdské Arábie, proti žalované

Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, o

žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 28.6.2017 č. j. CPR-11067-2/ČJ-2017-930310-

V236, ve věci správního vyhoštění,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie ze dne 22.3.2017 č.j. KRPT-65345-24/ČJ-2017-070022 bylo žalobci uloženo správní vyhoštění a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce 5 měsíců. Počátek doby, po kterou nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena od okamžiku, kdy cizinec pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky. Současně byla stanovena doba k vycestování z území České republiky do 36 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí s tím, že na uvedeného cizince se nevztahují důvody znemožňující vycestování podle § 179 zákona č. 326/1999 Sb.

Proti výše uvedenému rozhodnutí podal žalobce odvolání. Rozhodnutím Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 28.6.2017 č.j. CPR-11067-2/ČJ-2017-930310-V236 bylo odvolání žalobce zamítnuto a původní rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo potvrzeno.

Žalobce podal v zákonné lhůtě u zdejšího soudu žalobu proti uvedenému rozhodnutí ze dne 28.6.2017 a uvedl, že je nutným doprovodem svého bratra, který je na invalidním vozíku a v Sanatoriu Klimkovice podstupuje dlouhodobou rehabilitaci.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě navrhl zamítnutí žaloby a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a rozhodnutí Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie, vydaného dne 22.3.2017 pod č. j. KRPT-65345-24/ČJ-2017-070022 ve věci správního vyhoštění, potvrdil. V odůvodnění uvedl, že uvedeným rozhodnutím účastníku řízení bylo uloženo správní vyhoštění podle ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, na 5 měsíců. Počátek doby, po kterou nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie byla stanovena v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. od okamžiku, kdy účastník řízení pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky. Doba k vycestování z území České republiky byla stanovena do 36 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Odvolací správní orgán konstatoval, že v průběhu správního řízení bylo postupováno v souladu se správním řádem, správní orgán I. stupně zjistil náležitě skutečný stav věci a pro rozhodnutí si opatřil potřebné podklady. Rovněž tak byla účastníku řízení poskytnuta potřebná součinnost a účastník řízení měl možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Správní orgán I. stupně prokázal skutečnost, že účastník řízení pobýval na území České republiky od 5.3.2017, kdy přicestoval z Německa, do 21.3.2017 (kdy byla provedena pobytová kontrola) bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn. Účastník řízení nedisponuje žádným pobytovým statusem na území České republiky, a proto správní orgán I. stupně zcela v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., vydal účastníkovi řízení napadené rozhodnutí o správním vyhoštění, neboť účastník řízení naplnil ust. § 119 odst. 1písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. a zároveň porušil i svou právní povinnost pobývat na území s platným vízem dle ust. § 103 odst. 1 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb. Skutečnost, že účastník řízení na území České republiky pobýval bez víza od 5.3.2017 do 21.3.2017 byla nashromážděným spisovým materiálem, který byl podkladem pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, prokazatelně doložena a odůvodněna. K odvolací námitce žalobce, že je v České republice jako doprovod svého bratra, který se léčí a zdravotní stav mu neumožňuje vycestování zpět do domovského státu, odvolací správní orgán odkázal na přílohu č. 1 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15.3.2001 a konstatoval, že žalobce měl oprávněný pobyt pouze na území Německa do 22.4.2017, a to na základě povolení k pobytu „Duldung“ č. T 5978038, s platností do 22.4.2017. Toto povolení jej opravňovalo pouze k pobytu na území SRN a uvedený doklad byl platný pouze pro území SRN. Držitel není oprávněn na tento doklad cestovat. Jeho platnost skončila vycestováním z území SRN. Žalobce pobýval na území České republiky od 5.3.2017, kdy přicestoval z Německa do 21.3.2017, kdy byla provedena pobytová kontrola, neoprávněně. Žalovaný uvedl, že ve věci zdravotního stavu bratra žalobce se nelze odvolávat na nutnost jeho další léčby a rehabilitace v České republice. Podle žalovaného žalobce se nemůže odvolávat na nutný doprovod jeho bratra při lázeňské léčbě, neboť vstoupil na území České republiky neoprávněně, tedy bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn a nedisponuje žádným oprávněním k pobytu na území České republiky. Poznamenal, že doprovodem jeho bratra při lázeňském léčení nemusí být výhradně žalobce, ale doprovodem může být i osoba, nejen příbuzenská, která bude na území České republiky pobývat v souladu se zákonem. Žalovaný zdůraznil, že svou situaci mohl žalobce vyřešit v souladu se zákonem před vstupem na území České republiky vyřízením vhodného víza nebo povolení k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a tím se mohl vyhnout pro něj nepříjemným situacím. Jeho neúcta k právnímu řádu České republiky byla řešena ze strany policie naprosto adekvátně a v rámci zákona. Žalovaný konstatoval, že v žádném případě nemá v úmyslu osobám, které se na území hodlají léčit, jejich léčbu znemožňovat, ale jako orgán, který dohlíží nad migrací, je povinen řešit přestupky v rámci porušení zákona v uvedeném ohledu a přijímat potřebná opatření k zamezení vstupu osobám, které zákony nerespektují. Uvedl dále, že právní řád České republiky v rámci svých ustanovení zcela jistě řeší i potřebnou léčbu pro pacienty lázeňských zařízení, a to možností dlouhodobého víza nebo mohl požádat o povolení k pobytu. Žalobce tuto možnost měl, ale nevyužil. Dle názoru žalovaného je zcela vinou žalobce, že se dostal do situace, že po určitou dobu bude jeho pobyt na území členských států Evropské unie nežádoucí a zakázán.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovaným (§ 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu žalovaného soud zjistil, že dne 21.3.2017 bylo žalobci oznámeno zahájení správního řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., včetně poučení. Téhož dne byl sepsán protokol o vyjádření účastníka správního řízení. Správní orgán vyšel ze zjištění, že žalobci bylo dne 2.2.2017 uděleno úřadem ve městě Rosenheim povolení k pobytu „Duldung“ (obdoba víza k strpění v ČR) č. T 5978038, platnost do 22.4.2017. Toto povolení jej opravňovalo k pobytu na území SRN a nenahrazovalo cestovní doklad. Držitel tohoto povolení není oprávněn na doklad cestovat, doklad byl platný pouze pro území SRN a jeho platnost skončila vycestováním z území SRN. Dle údajů z registru cizinců SRN žalobce vycestoval ze SRN 5.3.2017. Na území České republiky přicestoval vozidlem společně se svými bratry 5.3.2017. Ze závazného stanoviska Ministerstva vnitra České republiky k možnosti vycestování žalobce z území České republiky č. ZS 34378 vyplývá, že vycestování žalobce je možné.

Dne 22.3.2017 bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění. Dále bylo zjištěno, že dne 24.3.2017 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, v němž žalobce uvedl, že s rozhodnutím o správním vyhoštění nesouhlasí, neboť je nutným doprovodem svého bratra, který v současné době podstupuje léčení v Sanatoriu Klimkovice.

Podle ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států, až na tři roky, pobývá-li cizinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu.

Podle ust. § 174a téhož zákona, při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem,nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště.

O žalobě soud rozhodl v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního bez jednání, neboť žalovaný s tímto postupem výslovně souhlasil a žalobce se po řádném poučení, že může vyslovit souhlas s rozhodnutím věci bez jednání a že nevyjádření se v určené lhůtě je považováno za souhlas, nevyjádřil.

Napadené rozhodnutí soud přezkoumal v řízení vedeném podle části třetí prvního dílu hlavy druhé zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ust. § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a § 75 odst. 2 věty první s.ř.s. Z této zásady vyplývá, že soud přezkoumává zákonnost rozhodnutí správního orgánu, a to pouze v rozsahu, který žalobce uplatnil v žalobě nebo během desetidenní lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí dle § 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Povinností žalobce bylo proto tvrdit, že správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonnému ustanovení a toto tvrzení zdůvodnit. Nad rámec žalobních námitek musí soud přihlédnout toliko k vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu, nebo které vyvolávají nicotnost napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 2 s.ř.s. Takovéto nedostatky však v projednávané věci nebyly zjištěny.

Krajský soud konstatuje, že správní orgán náležitě zjistil skutečný stav věci a pro rozhodnutí si opatřil potřebné podklady. Správní orgán učinil správný závěr, podle něhož v konkrétním případě došlo k naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. Bylo jednoznačně prokázáno, že žalobce pobýval na území České republiky neoprávněně bez víza od 5.3.2017 do 21.3.2017, kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členského státu Evropské unie. Z ust. § 103 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb. vyplývá, že cizinec je povinen pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon nestanoví jinak. Ke zjištění správního orgánu, že na území České republiky pobýval od 5.3.2017 do 21.3.2017 bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn, žalobce ani ničeho nenamítal. Při svém rozhodování správní orgán vycházel rovněž v souladu s § 120a odst. 1 zákona o pobytu cizinců – zákona č. 326/1999 Sb. – ze závazného stanoviska Ministerstva vnitra České republiky č. ZS 34378, z něhož vyplývá, že vycestování žalobce do domovského státu je možné. Správní orgán se zabýval posouzením věci i z pohledu § 119a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., podle něhož rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. K námitce žalobce, že z území České republiky nemůže vycestovat, protože to neumožňuje zdravotní stav jeho bratra, jehož nutně doprovází, žalovaný učinil závěr, že se nelze odvolávat na nutnost další léčby a rehabilitace bratra žalobce v České republice, neboť vstoupil na území ČR neoprávněně, tedy bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn a nedisponuje žádným oprávněním k pobytu na území České republiky. Svou situaci mohl vyřešit v souladu se zákonem před vstupem na území České republiky vyřízením vhodného víza nebo povolením k pobytu vydaným jiným členským státem Evropské unie, a tím se mohl vyhnout pro něj nepříjemným situacím. Jeho neúcta k právnímu řádu České republiky byla řešena ze strany policie naprosto adekvátně a v rámci zákona. Žalovaný poznamenal, že právní řád České republiky v rámci svých ustanovení zcela jistě řeší i potřebnou léčbu pro pacienty lázeňských zařízení a jejich doprovody. Žalobce tuto možnost měl, ale nevyužil. Žalovaný dovodil, že je tak zcela vinou žalobce, že se dostal do situace, že po určitou dobu bude jeho pobyt na území členských států Evropské unie nežádoucí a zakázán.

Uvedenou námitkou ohledně zdravotního stavu bratra žalobce, která je stěžejní námitkou žaloby, soud nesouhlasí. Na území České republiky žalobce pobýval od 5.3.2017 do 21.3.2017 bez víza. Lze přisvědčit názoru žalovaného, že žalobce měl možnost si vyřídit takový druh pobytu, který by pokryl celou dobu pobytu potřebnou k léčení jeho bratra. Je pouze vinou žalobce, že na svou povinnost pobývat na území České republiky s platným oprávněným pobytem rezignoval. Nelze akceptovat námitku žalobce, že je nutným doprovodem svého bratra, který je na invalidním vozíku a v České republice podstupuje léčbu. Jde o námitku irelevantní. Svou situaci měl žalobce řešit v souladu se zákonem před vstupem na území České republiky vyřízením vhodného víza nebo povolení k pobytu. Současně se nejedná o takové okolnosti, které by v případě vyhoštění žalobce znamenaly nepřiměřený zásah do jeho soukromého života. Nebyly zjištěny a ani prokázány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že rozhodnutí o správním vyhoštění není ve smyslu § 174a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů přiměřené či možné (§ 119a odst. 2 téhož zákona).

Soud konstatuje, že žalovaný řádně hodnotil kritéria stanovená pro vyhoštění a soud se s jeho postupem ztotožňuje. Nesnáze žalobce způsobené uloženým vyhoštěním, které jsou důsledkem žalobcova neadekvátního postupu, nelze přičítat žalovanému. Doba, po kterou žalobci nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie byla v souladu s ust. § 118 zákona č. 326/1999 Sb. stanovena v délce 5 měsíců s počátkem doby od okamžiku, kdy cizinec pozbývá oprávnění k pobytu na území České republiky. Tato povinnost byla správním orgánem uložena v souladu s ust. § 118 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. Také doba k vycestování z území České republiky stanovená správním orgánem do 36 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí odpovídá dikci ust. § 118 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb.

Soud uzavírá, že žalobní tvrzení o pochybení správního orgánu I. stupně či žalovaného nebylo shledáno důvodným, a proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady prokazatelně nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí č. 6. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 8.9.2017

Mgr. Jarmila Úředníčková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru