Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

19 A 17/2014 - 17Usnesení KSOS ze dne 11.03.2015


přidejte vlastní popisek

19A 17/2014-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou

Úředníčkovou v právní věci žalobce L. J., proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, o žalobě na

přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku č. j. MSK 120318/2012,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.10.2014 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 120318/2012, ze dne 19.10.2012 (respektive 12.10.2012 – žalobce v žalobě uvádí dvě různá data vydání uvedeného rozhodnutí). Žalobu za žalobce podal Mgr. P. Š., který se v žalobě označuje za zástupce žalobce na základě plné moci, která ovšem s žalobou soudu předložena nebyla.

Krajský soud v souladu s ust. § 103 o.s.ř. (aplikovaného na základě § 64 s.ř.s. – zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů) se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci (podmínky řízení). Za situace, kdy žalobu za žalobce podal Mgr. P. Š., který se označuje jako zástupce žalobce na základě plné moci, krajský soud zkoumal, zda tak učinil za žalobce jako jeho zástupce na základě plné moci, či nikoli, tedy zda žaloba byla podána osobou, která k jejímu podání byla oprávněna.

Krajský soud usnesením ze dne 28.1.2015, č. j. 19A 17/2014-13 vyzval jak žalobce, tak Mgr. P. Š. k předložení plné moci pro zástupce Mgr. P. Š., bytem P. 4, N. P. X ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc, soud řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo doručeno jak žalobci, tak Mgr. P. Š. 17.2.2015. Ke dni rozhodnutí soudu plná moc předložena nebyla.

Podle ust. § 35 odst. 6 s.ř.s., zákona č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastník se může dát zastoupit také fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Soud takové zastoupení usnesením nepřipustí,

není-li taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování nebo zastupuje v různých věcech opětovně.

Podle ust. § 104 odst. 2 věty druhé o.s.ř., zákona č. 99/1963 Sb., v pl. znění, aplikovaného na základě ust. § 64 s.ř.s., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Za situace, kdy žalobu za žalobce podal Mgr. P. Š., bytem P. 4, N. P. X, který se označoval za zástupce žalobce na základě plné moci, ovšem plná moc soudu přes výzvu učiněnou shora uvedeným usnesením předložena nebyla, je nutno dojít k závěru, že Mgr. P. Š., který vystupoval jako zástupce žalobce, nebyl oprávněn jednat za žalobce a tedy ani podat žalobu.

Krajský soud pro uvedený nedostatek podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit, řízení v souladu s ust. § 104 odst. 2 věty druhé o.s.ř. (aplikovaného na základě ust. § 64 s.ř.s.) zastavil.

O nákladech řízení rozhodl krajský soud podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí č. 6.

O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 11.3.2015

Mgr. Jarmila Úředníčková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru