Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Cad 226/2008 - 25Rozsudek KSOS ze dne 22.07.2010

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 153/2010 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

18Cad 226/2008-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní

věci žalobce Ing. T. G., proti žalované České správě sociálního zabezpečení,

Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6.11.2008, číslo x,

o zamítnutí žádosti o starobní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení

zrušuje a se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 6.11.2008 číslo x žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla žádost žalobce o starobní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 29 a § 74 zákona č. 155/95 Sb. v platném znění s odůvodněním, že žalobci nárok na starobní důchod nevznikl, protože nezískal potřebných 20 roků v I. A pracovní kategorii. Dle dokladů v této kategorii získal 10 roků a 338 dní.

Pokračování 2 -- 18Cad 226/2008

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že ke dni podání žádosti dovršil požadovaný věk 56 let a taktéž naplnil odpracovanou dobu 20-ti let v kategorii I.A. Rozhodnutí žalované je nesprávné, neboť vycházela z originálních listů důchodového zabezpečení, avšak nevzala v úvahu přílohu k žádosti o důchod - “Záznam z jednání komise pamětníků” ze dne 28.1.2005, který žalobce považuje za stěžejní důkaz. Komise v tomto záznamu konstatovala, že žalobce spolu s dalšími bývalými zaměstnanci společnosti H. m. O., a.s. po celou dobu trvání pracovního poměru vykonával práci v kategorii I.A. Žalobci není známo, z jakých důvodů došlo k nesprávnému označení jím vykonávané práce v osobním listu důchodového pojištění.

Žalovaná se k podané žalobě vyjádřila tak, že u organizace H. m. O. zjistila, že na základě jednání komise pamětníků potvrzuje zařazení svých pracovníků do I. A pracovní kategorie, čemuž neodpovídají údaje zapsané v evidenčních listech důchodového zabezpečení. Žalovaná proto iniciovala k těmto rozporům šetření, při němž bylo zjištěno, že komise pamětníků potvrzuje skutečnosti, které se neslučují s vyjádřeními žadatelů o důchod. Zjistila dále, že profese původně vykazované v evidenčních listech důchodového zabezpečení jsou paušálně, a to i za velmi

dlouhé časové úseky přeřazovaný z nižších kategorií do I. kategorie. Dodatečně vyhotovované přílohy č. 126 považuje žalovaná proto za nevěrohodné a účelově vyhotovované. Žalovaná ze stejných důvodů nepovažuje dobu zaměstnání žalobce v I.A kategorii za hodnověrně prokázanou.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 6.11.2008 č. x a ze všech níže uvedených provedených důkazů, včetně dávkového spisu žalobce a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

V řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání napadeného rozhodnutí (ust. § 75 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vzal v daném případě krajský soud provedeným dokazováním za prokázáno následující:

- ze žádosti o starobní důchod, že žalobce dne 18.12.2007 uplatnil žádost o starobní důchod a jeho přiznání žádal od 21.3.2008. V žádosti uvedl, že byl v učebním poměru od 1.11.1968 do 23.6.1971, v době od 24.6.1971 do 31.7.1994 byl v pracovním poměru u společnosti H. m., a.s., od 1.8.1994 dosud u společnosti H., a.s. a od 13.5.1996 dosud je rovněž osobou samostatně výdělečně činnou. K žádosti připojil přílohu č. 126 vydanou dne 17.6.2005, ve které H. m. O., a.s. potvrdily, že od 24.6.1971 do 31.12.1992 pracoval jako provozní zámečník číslo povolání 22 0-55, číslo resortního seznamu 25 08 02 IA, příloha je opatřena razítkem a podpisem odpovědné osoby organizace H. m., a.s. a podpisem žalobce;

- z evidenčních listů důchodového pojištění vydaných H. m., a.s., že žalobce byl u této organizace nepřetržitě zaměstnán od 11.11.1968 do 31.7.1994 (včetně trvání učebního poměru, v době od 1.1.1972 do 31.12.1972 konal vojenskou

Pokračování 3 -- 18Cad 226/2008

prezenční službu), léta 1968 a 1969 jsou vyplněna v kolonce druh činnosti jako “učeň” § 32 vyhl.č. 102/1964 Sb., roky 1970 a 1971 jsou vykazovány v rozsahu 92 dnů v kategorii I. a 273 dnů v kategorii II., v roce 1973 je vykázáno pouze 92 dnů v II. pracovní kategorii, v létech 1974-1978 byly odpracované dny vyznačeny v II. pracovní kategorii, poté tyto dny byly přeškrtány a vyznačeny v kategorii I. s tím, že šlo o druh činnosti “oprava a údržba VP” po č. 25 08 02 I.A. , v dalším evidenčním listu důchodového zabezpečení má žalobce za léta 1979-1986 vykázanou odpracovanou dobu částečně v I. a částečně II. pracovní kategorii a taktéž je tomu i v evidenčním listu důchodového zabezpečení za roky 1989 až 1992;

- z tiskopisu "Příloha k žádosti o důchod podle zákona o důchodovém pojištění k průkazu zaměstnání patřících do I. a II. pracovní kategorie podle nař. vlády č. 117/88 Sb.", že H. m., a.s. dne 17.6.2005 potvrdily, že žalobce v době od 24.6.1971 do 31.12.1992 pracoval jako provozní zámečník č. 22 0-55, číslo resortního seznamu 25 08 02 IA s poznámkou, že tato příloha byla zpracována na základě čestného prohlášení “komise pamětníků”. Tiskopis je opatřen razítkem H. m., a.s. a podpisem odpovědného pracovníka této organizace;

- ze záznamu z jednání "komise pamětníků" ze dne 28.1.2005, že komise projednala čestná prohlášení jmenovitě uvedených pracovníků, mezi nimiž pod č.1. je uveden žalobce a komise pamětníků ve složení J. C., M. V. a J. P., přičemž za společnost H. m. O., a.s. byl přítomen vedoucí personálních služeb A. T.. V záznamu je uveden závěr, že “výše uvedení dlouholetí zaměstnanci HM O., a.s. potvrdili, že předložená čestná prohlášení zaměstnanců HM O., a.s. jsou opodstatněná a potvrzují, že uvedeni pracovníci (tedy včetně žalobce) vykonávali práce v I. pracovní kategorii;

- z výpovědi žalobce, že u společnosti H. m., a.s. byl v učebním poměru od roku 1968 do roku 1971 a poté v pracovním poměru až do roku 1992, kdy pracoval jako zámečník. Byl vyučen montérem ocelových konstrukcí a vykonával práce v areálu bývalé NHKG. Po ukončení základní vojenské služby konal tytéž práce u vysokých pecí ve V.. Šlo o práce v nepříznivých klimatických podmínkách, v žáru, kdy v těsné blízkosti byla koksovna. Opravy a zámečnické práce se konaly za chodu veškerého zařízení a v rozsahu až 250 hodin měsíčně i více. Žalobce se dotklo, že byl v I. pracovní kategorii veden jen 10 roků a několik dnů, správně měl být veden v této preferované kategorii po celou dobu svého pracovního poměru. Na jeho žádost jednala komise pamětníků, která výkon práce v I. pracovní kategorii u něj potvrdila. Je pravdou, že průběžně podepisoval evidenční listy důchodového zabezpečení, avšak tehdy se o vyznačení pracovních kategorii nezajímal;

- z výpovědi svědka M.V., že byl u H. m., a.s. zaměstnán jako montér i jako tzv. skupinář. Žalobce zná z doby, kdy působili na stejném pracovišti V., závodu vysoké pece, kde prováděli generální a střední opravy těchto vysokých pecí. Žalobce tam působil rovněž jako montér. Co se týče vykazování jejich pracovních kategorií v evidenčních listech důchodového zabezpečení, nejdříve byla jejich práce zařazena v kategorii III. a později na základě změn příslušného výnosu v kategorii II. nebo I. Svědek upřesnil, že s žalobcem pracoval společně v 70 létech a domnívá se, že uvedené změny pracovních kategorií se měly promítnout i u žalobce, který měl být později veden také v I. pracovní

Pokračování 4 -- 18Cad 226/2008

kategorii. Co se týče komise pamětníků, jejím účelem bylo potvrzení toho, že práce jednotlivých pracovníků byla skutečně vykonávána v kategorii I.A.,

- z výpovědi svědka J. P., že byl zaměstnán u H. m., a.s. od roku 1958 až do odchodu do starobního důchodu. Žalobce zná ze společného pracoviště bývalého VŽKG, závodu 1 - vysoké pece a závodu 5 a může potvrdit, že žalobce vykonával práce montéra. Svědek byl přítomen jednání komise pamětníků k čemuž uvedl, že jejím účelem bylo prohlášení o tom, že v záznamu uvedeni pracovníci skutečně konali práce v preferované kategorii I.A. Toto prohlášení bylo činěno proto, že dotyční pracovníci neměli dostatečné listinné důkazy, které byly buď zničeny povodní nebo měli odpracovanou dobu vykázanou nesprávně, a to z toho důvodu, že v době, kdy došlo k převedení jejich práce z kategorie II. na kategorii I.A, nebyla tato skutečnost v evidenčních listech důchodového zabezpečení vyznačena. Svědek sám má přiznán starobní důchod z kategorie I.A.

- z výpovědi svědka J. C., že byl zaměstnán u H. m., a.s. od roku 1996 do roku 2002 jako montér a vedoucí montér. S žalobcem osobně spolupracoval ve stejné funkci. Svědek byl rovněž přítomen jednání komise pamětníků, jejímž účelem bylo nahradit scházející doklady některým pracovníkům pro účely posouzení nároku na důchod. Tyto doklady buď chyběly nebo byl problém v tom, že byli dříve vedeni v pracovní kategorii III. resp. II. Jestliže má žalobce vyznačovanou jinou kategorii než I.A, pak komise pamětníků prohlásila a potvrdila, že v jeho případě šlo výlučně o výkon práce v kategorii v I. A, a to proto, že členové komise věděli a byli obeznámeni s tím, že žalobce práci v preferované kategorii I.A po celou dobu vykonával;

- z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 21Cad 151/2006-54 (rozsudek se týkal jiného pracovníka H. m., a.s. – žalobce se stejným problémem zařazení do preferované pracovní kategorie pro účely posouzení nároku na starobní důchod), že v tomto řízení byl slyšen jako svědek A. T., z jehož výpovědi krajský soud zjistil, že pracoval u H. m., a.s. jako vedoucí personálních služeb. V roce 1988 vstoupil v účinnost Výnos č. 033/620/88 ze dne 14.9.1988, který umožňoval zařazení pracovníků, kteří pracovali na vysokých pecích do I. pracovní kategorie, konkrétně na pecích ve V., T. ž., V.ž. v K. a dalších hutních organizací. Výnos se týkal profese údržbáře, provozního elektrikáře a provozního zámečníka s výkonem práce na pracovištích vysokých pecí, kde více než polovina pracovníků je zařazena do I. pracovní kategorie. Podle tohoto výnosu bylo možno postupovat v jednotlivých případech poté, kdy Federální ministerstvo dne 9.6.1989 pod č.033/639/89 vydalo výklad pojmů. U H. m., a.s. se poté u některých pracovníků vyhotovily nové evidenční listy důchodového pojištění, u některých pracovníků se provedly opravy na I. pracovní kategorii a pracovníci, kteří v letech 1990-1993 stále pracovali u H. m., a.s. byli vyzvání k předložení čestných prohlášení o svém pracovním zařazení. V souvislosti s touto změnou předpisů ale v evidenčních listech nebyly provedeny změny v označení a tak se stalo, že žalobce v evidenčních listech důchodového pojištění měl stále vyznačenou se zařazením do II. a III. pracovní kategorie, ačkoliv správně vykonával práci provozního zámečníka. V souvislosti s podáním žádosti o starobní důchod byla pak vyhotovena "Příloha k žádosti o důchod", kdy bylo vycházeno z podkladů, které organizace měla,

Pokračování 5 -- 18Cad 226/2008

z čestného prohlášení a z osobního spisu žalobce. Teprve dodatečně, po jednání s OSSZ v Ostravě, byla ředitelem organizace ustanovena komise pamětníků, která byla svolána na 1.9.2005, a která posoudila i zařazení žalobce jako provozního zámečníka se zařazením do I. pracovní kategorie pro důchodové účely. Dodatečné projednání žalobce v komisi pamětníků bylo doplněno na "Příloze k žádosti o důchod" a bylo doručeno žalované. Komisi pamětníků ustanovil ředitel organizace. Svědek předložil kopie potvrzení N. H. v O., P. K., T. ž. a V. ž. v K. o tom, že více než polovina jejich provozních zaměstnanců je zařazena v I. pracovní kategorii. Dále uvedl, že při povodních v roce 1997 byl zničen archív H. m., a.s., který obsahoval personální údaje a podklady o zaměstnancích, což bylo nepříznivé zejména proto, že pracovníci H. m. pracovali na různých pracovištích různých hutních podniků;

- z dávkového spisu M. V., že požádal o starobní důchod 31.8.1998. V dávkovém spise se nenachází stejnopis rozhodnutí o této žádosti, avšak z dokladu o výpočtu důchodu vyplývá, že má vyznačeno 6 roků v III. pracovní kategorii, 3 roky ve II. pracovní kategorii a 28 roků v I. pracovní kategorii;

- z dávkového spisu J. P., že pracoval u H. m. od 1.7.1961 do 28.2.2002, přičemž má vykázáno v I. pracovní kategorii celkem 27 let, ve II. pracovní kategorii 3 roky a ve III. pracovní kategorii 7 let. Mimo jiné z tohoto dávkového spisu bylo zjištěno, že v evidenčním listu důchodového zabezpečení za roky 1979 až 1988 jsou léta 1980 až 1988 původně vykazována jako práce ve II. pracovní kategorii, posléze tato doba je přeškrtána a vyznačena v I. pracovní kategorii a stejně tak je opraveno přelepením vyznačení druhu činnosti na oprava a údržba vysokých pecí pořadové číslo resortního seznamu 25 08 02/IA;

- z dávkového spisu J. C., že tento má v I. pracovní kategorii vykázáno 5 roků, ve II. pracovní kategorii 20 roků a ve III. pracovní kategorii 18 roků;

- z dopisu H. m., a.s. ze dne 2.11.2009, že není možno zapůjčit personální spis žalobce, neboť v archívu nebyl nalezen a s největší pravděpodobností byl zničen v roce 1997 při povodních;

- z Resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie vydaného Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství z listopadu 1978, že povolání provozního zámečníka č. 22 0-55 číselný znak 391 8 s popisem pracovní činnosti - provádění běžných oprav ocelářských pecí za provozu nebo částečného omezení příkonu paliv, meziopravy a střední opravy ocelářských pecí bezprostředně po odstavení za působení sálavého tepla, generální opravy ocelářských pecí do 10 dnů po odstavení pecí - je zařazena do I. pracovní kategorie s nárokem na důchod v 55 letech. Dodatkem resortního seznamu z června 1983 do popisu pracovní činnosti povolání provozní zámečník č. 22 0-55 byla vložena slova: včetně údržby, obsluhy a provádění oprav zařízení odlučovací stanice kouřových plynů ocelářských pecí;

Pokračování 6 -- 18Cad 226/2008 - z Výnosu Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1988 ze dne 14.9.1988, že do pracovní kategorie s nárokem na odchod do důchodu v 55 letech se zařazují pod bodem 1, písm. b/, č. 25 ostatní pracovní činnosti. Výklad tohoto pojmu byl učiněn Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství dne 9.6.1989 tak, že se vztahuje mimo jiného na provozní zámečníky č. 22 0- 55 rezortního seznamu.

Podle § 74 zákona č. 155/95 Sb. nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii zůstávají zachovány do 31. prosince 2018. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk.

Podle § 18 odst. 5 zákona č. 100/88 Sb. při změně zařazení zaměstnání do pracovní kategorie započítává se doba zaměstnání podle nového zařazení pracujícímu od počátku prokázaného zaměstnání, jestliže je to pro něho výhodnější, jinak ode dne účinnosti příslušného výnosu, jímž byla změna provedena.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících ze shora provedeného dokazování vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce byl nejdříve v učebním poměru u H. m. O. 11.11.1968 do 23.6.1971, a posléze v pracovním poměru od 24.6.1971 až do 31.7.1994. V evidenčních listech důchodového zabezpečení má vykázáno odpracování jak v kategorii I.A, tak i v kategorii II. Kategorie I.A je vykázána pod pořadovým číslem resortního seznamu 12 05 01 a kategorie II. pod číslem 61 01 01. Na těchto evidenčních listech je slovně uveden výkon práce jako opravy a údržba VP a “montér ocelových konstrukcí”. Přitom na evidenčních listech za roky 1974 až 1978 je dodatečně kategorie II. přeškrtána a vyznačena kategorie I. Z osobního listu důchodového pojištění žalobce ze dne 13.3.2008 krajský soud zjistil, že celková doba pojištění žalobce je vykázána v rozsahu 14 385 dnů, tj. 39 roků a 150 dnů, z toho je tato celková doba vykázána v I. pracovní kategorii v rozsahu 3.988 dnů a v II. pracovní kategorii v rozsahu 3.774 dnů. Dne 17.6.2005 H. m. O., a.s. vyhotovily přílohu k žádosti o důchod, ve které potvrdily, že žalobce odpracoval v preferované kategorii I.A celkem 7862 dnů, v době od 24.6.1971 do 31.12.1992 se zařazením provozní zámečník číslo resortního seznamu 25 08 02 a číslo podle kvalifikačního katalogu 22 0-55 s popisem pracovní činnosti údržba a opravářské práce vykonávané na pracovištích, kde více než polovina pracovníků je zařazena do I. pracovní kategorie s nárokem na odchod do důchodu v 55 letech. Uvedenou skutečnost pak potvrzuje i záznam z jednání komise pamětníků ze dne 28.1.2005. Skutečnost, že žalobce po celou dobu vykonával práce provozního zámečníka (obsahově se jedná o stejný druh činnosti “montér ocelových konstrukcí”), potvrdili i slyšení svědkové. Ti také potvrdili, že ne ve všech případech, kdy došlo k převedení dřívější kategorie II. do kategorie I.A, tato skutečnost nebyla dodatečně v evidenčních listech důchodového zabezpečení vyznačena, což byl i případ žalobce. Stejná je tak i výpověď A. T., bývalého vedoucího personálních služeb u H. m., a.s., který podal svědeckou výpověď v řízení obsahově stejném jako je případ žalobce.

Pokračování 7 -- 18Cad 226/2008

Podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 149/1988 Sb. evidence, kterou organizace vede o občanech, musí obsahovat označení druhu pracovní činnosti, přičemž u občanů, kteří vykonávají zaměstnání zařazené do I. nebo II. pracovní kategorie, se zapisují údaje o době trvání práce a druh činnosti se označí podle názvosloví a podle pořadových čísel uvedených v resortních seznamech. Tuto povinnost žalovaná, jak vyplynulo z provedeného dokazování, v případě žalobce nesplnila, neboť žalobce po celou dobu výkonu pracovního poměru vykonával práce za stejných podmínek, jak potvrdila organizace H. m., a.s. v příloze k žádosti o důchod a stejně tak i komise pamětníků, která mimo jiné prohlásila, že žalobce skutečně konal práce zařazené v preferované kategorii I.A. Jak vypověděl svědek J. P., toto prohlášení bylo konáno z důvodu absence listinných důkazů nebo proto, že organizace H.m., a.s. neprovedla dodatečně přeřazení vykonané práce vyznačené v evidenčních listech důchodového zabezpečení z kategorie II. do kategorie I. na základě změny příslušného resortního seznamu. Ostatně tento svědek zmíněné změny, jak vyplývá z jeho dávkového spisu, na evidenčních listech důchodového zabezpečení provedeny má a má přiznán starobní důchod z preferované kategorie I.A.

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může krajský soud na základě provedeného dokazování dospět k závěru odchylnému oproti závěru České správy sociálního zabezpečení a zavázat správní orgán závěrem o tom, že práce vykonávaná žalobcem odpovídá zcela zaměstnání, které podle resortního seznamu bylo zařazeno do I. pracovní kategorie (viz rozsudek NSS ze dne 27.5.2009 č.j. 4Ads 12/2009-83). K takovému závěru dospěl soud v této projednávané věci a vzal za prokázáno, že žalobce vykonával zaměstnání na stejných pracovištích a za stejných podmínek, které odpovídají popisu pracovní činnosti uvedené v resortním seznamu Federálního ministerstva všeobecného strojírenství z listopadu 1978 a dodatku z června 1983, tj. práci provozního zámečníka č. povolání 22 0-55, zařazenou do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Krajský soud tímto dokazováním vzal tedy za prokázáno to co je tvrzeno v tiskopise č. 126 “Příloha k žádosti o důchod podle zákona o sociálním zabezpečení k průkazu zaměstnání patřících do I. a II. pracovní kategorie podle nařízení vlády ČSSR 117/1988 Sb. “, tedy to že žalobce pracoval v době od 24.6.1971 do 31.12.1992 v kategorii I.

Soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení spočívající v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu a podle odstavce čtvrtého věc vrátil k dalšímu řízení žalované.

Žalovaná při vydání nového rozhodnutí o žádosti žalobce o starobní důchod bude vycházet z té skutečnosti, že výše uvedená doba zaměstnání žalobce u H. m., a.s. potvrzena v příloze k žádosti o důchod č.126 byla vykonávána v I. pracovní kategorii /§ 78 odst. 5 s.ř.s./.

Pokračování -8- 18Cad 226/2008

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšný žalobce se tohoto práva výslovně vzdal.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, do dvou týdnů po jeho doručení, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 22.července 2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru