Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 86/2014 - 48Rozsudek KSOS ze dne 09.04.2015

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 86/2014-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně H. K., nar. …, bytem Z. 118, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Bolzanova 1, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 10.11.2014 č.j. 625 814 0647/47091-VD, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 22.9.2014, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady

řízení zrušuje a věc se žalované vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 3.146,- Kč

k rukám advokátky JUDr. Marie Cilínkové do 60-ti dnů od právní moci tohoto

rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10.11.2014 č.j. 625 814 0647/47091-VD žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí

ze dne 22.9.2014, kterým žalobkyni odňala invalidní důchod od 8.11.2014 podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín ze dne 15.9.2014 žalobkyně již není invalidní, když pokles pracovní schopnosti byl u ní zjištěn pouze o 25%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v důsledku operačního zákroku dne 24.9.2010, kdy v důsledku přerušení přidatného nervu začaly její obtíže s pravou horní končetinou. Z neurologické dokumentace je zřejmé, že trpí bolestmi, má omezenou hybnost pravé končetiny a rehabilitace přispívá k udržení a zachování alespoň částečné pracovní schopnosti. Posudkový závěr o odejmutí invalidního důchodu pro stabilizaci zdravotního stavu zcela odporuje jejímu zdravotnímu stavu skutečnému. Ten nedovoluje plnou pracovní zátěž a navíc vedle hlavního neurologického postižení trpí i obtížemi psychiatrickými.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 10.11.2014 č.j. 625 814 0647/47091-VD, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ Vsetín, žalobkyní předloženými lékařskými zprávami, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 25.2.2015 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně byla uznána invalidní pro invaliditu prvního stupně od 3.9.2012. Dne 15.9.2014 byla posouzena při kontrolní lékařské prohlídce lékařem OSSZ Vsetín se závěrem, že již není invalidní. Dle tohoto posudku je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddílu B, položce 3b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které byl stanoven pokles pracovní schopnosti 25%. Na základě tohoto posudkového hodnocení přistoupila žalovaná rozhodnutím ze dne 22.9.2014 k odnětí invalidního důchodu žalobkyni od 8.11.2014. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal její zdravotní stav posudkový lékař dne 6.11.2014, který míru poklesu pracovní schopnosti žalobkyně určil ve výši 25% a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně bylo postižení uvedené v kapitole XV, oddíl B, položky 3b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. Drgové a jejich nálezů ze dne 24.3.2014 a 9.10.2014, zprávy z Lázní Darkov od 8.7. do

5.8.2014, ortopedie MUDr. Vaška ze dne 18.6.2014, RHB MUDr. Šmigury ze dne 2.7.2014, EMG MUDr. Vlčka ze dne 27.2.2014, NCH MUDr. Běláka ze dne 3.3.2014, neurologie MUDr. Pilka ze dne 18.8.2014 a 25.9.2014, částí znaleckého posudku MUDr. Maslíka, interní zprávy MUDr. Rady ze dne 8.10.2014, neurologie EMG MUDr. Vlčka ze dne 27.2.2014, znaleckého posudku MUDr. Marty Holanové ze dne 30.8.2014 a zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. Vladimíra Vaculína. Současně posudková komise měla k dispozici doloženou zdravotní dokumentaci při svém jednání. Rozhodujícím zdravotním postižením žalobkyně je funkční omezení pravého ramenního kloubu a pažního pletence kombinované etiologie – až těžšího stupně na pravé dominantní končetině. Omezení pohybu v daném kloubu je hodnoceno jako středně těžké až těžší. Toto hodnocení není ale možné podle položky 3c, kapitoly XV, oddíl B přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., neboť se nejedná o ztuhlost jednoho kloubu – ankylózu. Posudková komise hodnotila pokles pracovní

schopnosti žalobkyně podle položky 3b výše uvedené kapitoly 25%, avšak nesouhlasila s tím, že ostatní choroby se podílejí na zdravotním stavu žalobkyně s menším posudkovým a funkčním dopadem. Poukázala na léčbu HTN při problematické analgetizaci, na chronické tyhreoiditidy, kdy je zaznamenáno kolísání stavu a nutnost upravování léčby. Kolísání u žalobkyně je zaznamenáno i v rámci psychiatrické diagnózy při nutnosti léčby se stálou úpravou. Proto horní hranici citované položky zvýšila o 10% na celkových 35%. Učinila tak závěr, že k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí byla žalobkyně invalidní v prvním stupni.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí byla invalidní, přičemž šlo o invaliditu prvního stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění

pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 35% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemocí, která je dominantní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně. Svým posudkovým závěrem hodnotila zdravotní stav žalobkyně odlišně v tom, že zcela nesouhlasila s posudky lékařů OSSZ a ČSSZ, že se ostatní choroby podílejí na zdravotním stavu žalobkyně s menším posudkovým a funkčním dopadem, neboť tento dopad vyvolává nutnost upravované medikace v korelaci jak se subjektivními tak i objektivními potížemi.

Jelikož u žalobkyně k datu 10.11.2014 šlo o první stupeň invalidity krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobkyně je nadále invalidní v prvním stupni bez přerušení.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. zavázal krajský soud žalovanou k náhradě nákladů řízení žalobkyně spočívající v jejím zastoupení advokátem v rozsahu dvou úkonů právní pomoci po 1.000,- Kč a dvou režijních paušálů po 300,- Kč podle ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, tj. 2.600,- Kč a

s připočtením daně z přidané hodnoty 21% celkem 3.146,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 9. dubna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Indráček v.r. Jana Valošková samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru