Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 8/2014 - 16Rozsudek KSOS ze dne 17.04.2014

Prejudikatura

33 Cad 162/2005 - 13


přidejte vlastní popisek

18Ad 8/2014-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce B. K., bytem O.-M. O., S. 3047/18, zastoupeného JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 18, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 17.1.2014 č.j. 520 109 361/315-EKO, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 2.12.2013, o přiznání invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2.12.2013 přiznala žalobci žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení invalidní důchod podle ust. § 38 písm. a) zákona č. Pokračování
-2-
18Ad 8/2014

155/1995 Sb., v platném znění pro invaliditu prvního stupně od 30.10.2013 ve výši 4.808,- Kč měsíčně.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které nesouhlasil s přiznáním invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně od data

30.10.2013. Žalobce má za to, že mu tento důchod náleží již od vzniku invalidity, tj. od 7.12.2011, přestože doplatek dobrovolného důchodového pojištění byl

uskutečněn dne 30.10.2013. Žalobce má za to, že doplacením chybějící doby pojištění splnil všechny podmínky pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně ke dni 7.12.2011.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 17.1.2014 č.j. 520 109 361/315-EKO, připojeným dávkovým spisem žalobce, sdělením Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 17.3.2014 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného dávkového spisu žalobce, které mají vztah k projednávané věci, vzal krajský soud za prokázáno, že žalobce podal žádost o invalidní důchod dne 25.10.2013 s datem přiznání nároku: „od vzniku nároku“. V žádosti je mimo jiné uvedeno, že si žalobce dne 30.10.2013 doplatil dobrovolným pojištěním chybějící dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod prvního stupně. Z posudku o invaliditě ze dne 30.3.2012 krajský soud mimo jiné zjistil, že žalobce je invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., že se jedná o invaliditu prvního stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) téhož zákona a že tato invalidita u něj vznikla dnem 7.12.2011. Žalovaná rozhodnutím ze dne 2.12.2013 č.j. 520 109 361 přiznala žalobci invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to od 30.10.2013 ve výši 4.808,- Kč měsíčně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla výši základní výměry a procentní výměry důchodu žalobce, včetně způsobu výpočtu procentní výměry tohoto důchodu. Dále uvedla, že žalobce byl podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 30.3.2012 uznán invalidním pro invaliditu prvního stupně od data 7.12.2011, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 35%. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal námitky ze dne 17.12.2013, ve kterých nesouhlasil s datem přiznání invalidního důchodu s tím, že mu tento důchod náleží od 7.12.2011. O těchto námitkách rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím.

Ze sdělení Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 17.3.2014 krajský soud zjistil, že žalobce uhradil dobrovolné pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod za období od 1.8.2007 do 31.7.2009 ve výši 43.488,- Kč a že tato částka byla připsána na účet České správy sociálního zabezpečení dne 30.10.2013. Pokračování
-3-
18Ad 8/2014

Podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, je dobou pojištění po 31.12.1995 doba účasti na pojištění osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného. Z tohoto zákonného ustanovení je nutno dovodit, že splnění podmínky potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod je možno považovat datum zaplacení pojistného. Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje ust. § 38 téhož zákona tak, že pojištěnec nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku,

je-li důchodový věk vyšší než 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29, popř. byl-li přiznán starobní důchod podle ust. § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu. Podmínky uznání invalidity pak zákon upravuje v ust. § 39. V ust. § 40 citovaného zákona je pak upravena blíže potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. Z uvedené právní úpravy je nutno dovodit, že podmínka vzniku invalidity u pojištěnce a podmínka dosažení potřebné doby pojištění musí být splněna

kumulativně – současně, aby mohl vzniknout na pojištěnci nárok na invalidní důchod. V tomto směru se krajský soud zcela ztotožňuje s právním názorem a závěrem žalované vyjádřeným v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Žalobci proto nemohl vzniknout nárok na invalidní důchod k datu 7.12.2011, kdy byl uznán invalidním pro invaliditu v prvním stupni, ale teprve až doplacením dobrovolného důchodového pojištění, které ve smyslu shora citovaného ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. vzniká nejdříve ode dne zaplacení pojistného, tedy k datu 30.10.2013.

Z uvedených důvodů krajskému soudu nezbylo než žalobu žalobce jako nedůvodnou podle ust. § 78 odst.7 s.ř.s. zamítnout. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 17.dubna 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Pokračování
-4-
18Ad 8/2014

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru