Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 62/2011 - 29Rozsudek KSOS ze dne 02.02.2012

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 62/2011-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce L. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 9.12.2010, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 25.6.2010,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 9.12.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 25.6.2010, kterým žalobci zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění

Pokračování -2- 18Ad 62/2011

podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 17.6.2010 není invalidní, když podle uvedeného posudku poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobce ze dne 22.11.2010. Podle tohoto posudku žalobce není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí 20%, a to podle kapitoly X, oddílu B, položky 3, písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., v platném znění.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, kterou na výzvu soudu opravil a doplnil, a ve které namítal, že při posuzování jeho zdravotního stavu nebyla zohledněna kompletní zdravotní dokumentace a jeho dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav byl nesprávně zařazen, když dle názoru žalobce se jedná o kapitolu X, oddíl B, položku 3, písm. c) dle přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., s mírou poklesu pracovní způsobilosti v rozmezí 50 – 60%. Podle lékařských zpráv jeho onemocnění eskaluje, a to od roku 2005, kdy u něj bylo poprvé zjištěno astma. Průměrně činí hodnota FEV1 (spirometrické vyšetření vyjádřené v procentech) 66%, což odpovídá kapitole X, odd. B., pol. 3, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Dle lékařských zpráv se jeho zdravotní stav zhoršuje a zlepšuje, je tak dlouhodobě nepříznivý a není stabilizovaný. I v případě snížení dolní hranice míry poklesu pracovní způsobilosti o 10 procentních bodů dle ust. § 4 odst. 2, 3 vyhl. č. 359/2009 Sb

. splňuje podmínky pro přiznání invalidity prvního stupně. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 9.12.2010, č.j. 830 521 5237/48091-Fur, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Novém Jičíně, lékařskými zprávami MUDr. M. J., ambulance alergologie Příbor, MUDr. Š. H., MUDr. D. V., MUDr. F. D., MUDr. V. Š., MUDr. J. P., nestátní zdravotnické zařízení M.I.O., s.r.o. NJ, MUDr. R. T., plícní ambulance Nemocnice NJ, MUDr. F. Š., gastroenterologická ambulance NJ, propouštěcí zprávou MUDr. M. P., Nemocnice NJ, a to z období od 25.2.2002 do 9.8.2011, dále posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 30.11.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu

žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že dne 17.2.2010 žalobce požádal o přiznání invalidního důchodu. Dne 17.6.2010 posoudil zdravotní stav žalobce lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Novém Jičíně závěrem, že žalobce není invalidní, neboť pokles pracovní schopnosti činil podle kapitoly X, odd. B, položky 3, písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. 20%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 25.6.2010, kterým žalobci žádost o invalidní důchod zamítla.

Pokračování -3- 18Ad 62/2011

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce dne 8.7.2010 námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobce ze dne 22.11.2010 jak shora uvedeno. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. J. M., z alergologického vyšetření, z TRN vyšetření, ze spirometrického vyšetření z let 2006-2011, z gastroenterologického vyšetření a z úplné spisové dokumentace Krajského soudu v Ostravě. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce astma bronchiale s normálními ventilačními parametry bez typických záchvatů. Rozhodující zdravotní postižení shora uvedené PK MPSV ČR podřadila pod přílohu č. 2 k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu X, oddíl B, položku 3, písm. a), podle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 10%.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 9.12.2010 nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 10% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře - internisty. Posudková komise dodala, že u žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nešlo o zdravotní postižení uvedené pod písm. 3b), 3c) ani 3d), protože nejsou splněna kritéria pod těmito písmeny uvedená, přičemž hodnocení v položce 3b) bylo nadhodnocené. Z uvedeného posudku dále vyplývá, že nebyly shledány důvody k postupu podle ust. § 3 odst. 1 vyhl. č. 359/2009 Sb. při hodnocení poklesu pracovní schopnosti žalobce.

Jelikož u žalobce k datu 9.12.2010 nešlo o žádný stupeň invalidity, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 25.6.2010, jímž původně žádost žalobce o invalidní důchod byla zamítnuta.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Pokračování -4- 18Ad 62/2011

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 2. února 2012

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru