Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 5/2017 - 13Rozsudek KSOS ze dne 20.04.2017


přidejte vlastní popisek

18Ad 5/2017-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce K. V., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 23.12.2016 o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 10.11.2016, o nároku

na invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10.11.2016 žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., neboť žalobce nezískal potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal námitky, kterými požadoval nové projednání jeho záležitosti. Jeho zdravotní stav není příznivý a rychle se zhoršuje, v důsledku čehož mu OKD zastavilo rentu a je bez finančních prostředků. Potřebuje hradit drahé léky a přiměřenou stravu, avšak nepobírá žádné sociální dávky.

Žalovaná při rozhodnutí o těchto námitkách vycházela z posudku o invaliditě

vypracovaného lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 12.10.2016, jehož závěry byly v rámci řízení o námitkách přezkoumány lékařem ČSSZ dne 12.12.2016, který vyslovil s výsledkem posouzení zdravotního stavu žalobce lékařem OSSZ souhlas. Žalobce v rozhodném období 10 let před vznikem invalidity, tj. od 5.2.2005 do 4.2.2015 získal pouze 3 roky a 175 dnů pojištění, nesplnil tak podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. Protože byl ke dni vzniku invalidity mladší 38 let, nemohla u něj být splněna podmínka potřebné doby pojištění podle ust. § 40 odst. 2 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Žalovaná proto námitky žalobce zamítla a potvrdila své rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o invalidní důchod ze dne 10.11.2016.

Žalobce proti rozhodnutí žalované o námitkách podal včasnou žalobu, ve které požadoval, aby jako den vzniku invalidity bylo u něj stanoveno datum 12.7.2016, tj. den až po dovršení jeho 38 let a mohl by tak splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod v délce 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 23.12.2016 č.j. X, připojeným posudkovým i dávkovým spisem žalobce, výpovědí svědkyně D. J. a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného dávkového i posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal o přiznání invalidního důchodu dne 27.6.2016. Na základě této žádosti byl jeho zdravotní stav posouzen lékařem pověřeným vypracováním posudku pro Okresní správu sociálního zabezpečení Karviná dne 12.10.2016. Podle tohoto posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je zdravotní postižení uvedené v kapitole XI, oddíl F, položce 1b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které stanovil posudkový lékař pokles pracovní schopnosti žalobce 45% a vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti a na možnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace zvýšil tuto hodnotu podle § 3 odst. 2 citované vyhlášky o 10%, celkově tedy na 55%. Dle téhož posudku byl žalobce uznán invalidním pro invaliditu II. stupně, přičemž jako den vzniku invalidity bylo stanoveno datum 5.2.2015, což je datum odborného zhodnocení a doložení tíže postižení žalobce (cirhosis hepatis). Rozhodnutím ze dne 10.11.2016 žalovaná zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod. Součástí dávkového spisu žalobce je mimo jiné osobní list důchodového pojištění, z něhož krajský soud zjistil, že v období od 5.2.2005 do 4.2.2015 má žalobce vykázanou dobu pojištění v rozsahu 3 roků a 175 dnů. V námitkovém řízení se s hodnocením invalidity žalobce ztotožnil i posudkový lékař ČSSZ, který byl žalovanou požádán o recenzi posudku o invaliditě OSSZ Karviná ze dne 12.10.2016.

Žalobce v průběhu řízení požadoval, aby byla vyslechnuta jako svědkyně jeho

matka D. J., z jejíž výpovědi krajský soud zjistil, že žalobce s ní bydlí ve společné domácnosti zhruba po dobu 6 let, svědkyni je tedy znám jeho zdravotní stav a zdravotní problémy, pro které byl uznán invalidním ve II. stupni invalidity. Svědkyně potvrdila, že podle jejího názoru bylo datum vzniku invalidity 5.2.2015 stanoveno správně, k tomuto datu byl již žalobce zdravotně postižen a od tohoto data se také jeho zdravotní stav zhoršuje. Je jí také známo, že se žalobce domáhá určení data vzniku invalidity od 12.7.2016 z toho důvodu, aby podmínka doby pojištění mohla v jeho případě být hodnocena v období 20 let před vznikem invalidity.

Podle ust. § 40 odst. 1 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb. potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku nad 28 let 5 roků. Podle odst. 2 téhož ustanovení potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 let. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období 10 roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění 2 roky.

Krajský soud, který v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu, dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí, tj. 23.12.2016 byl invalidní a jednalo se o invaliditu II. stupně ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění, přičemž datum vzniku této invalidity bylo stanoveno na 5.2.2015. Toto datum přitom stanovil posudkový lékař OSSZ Karviná jako datum, kdy byla doložena tíže zdravotního postižení žalobce. Se závěrem tohoto posudkového lékaře se ztotožnil i lékař České správy sociálního zabezpečení. Z osobního listu důchodového pojištění, který je součástí dávkového spisu žalobce, krajský soud zjistil, že v období 10 let před tímto datem invalidity, tj. v období od 5.2.2005 do 4.2.2015 získal žalobce toliko 3 roky a 175 dnů doby pojištění. K datu vzniku invalidity nedosahoval žalobce věku 38 let, a proto podmínka potřebné doby pojištění u něj nemohla být zjišťována a hodnocena podle ust. § 40 odst. 2 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy v období posledních 20 let před vznikem invalidity. Jestliže žalobce v žalobě požadoval účelově stanovení data vzniku invalidity dnem 12.7.2016, aby mohla být podmínka potřebné doby pojištění splněna v období posledních 20 let před tímto datem, nebylo možno tomuto návrhu žalobce vyhovět. Žalobce o stanovení tohoto data žádal zcela účelově, aniž by k tomuto požadavku uvedl a doložil jediný zdravotní důvod, pro který by mohlo být vůbec pochybováno o dni vzniku invalidity. Nebylo proto důvodu přezkoumávat zdravotní stav žalobce případným posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 589/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za situace, kdy žalobce jinou dobu pojištění v řízení neprokázal, krajskému soudu nezbylo, než jeho žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák. č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava dne 20. dubna 2017

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru