Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 5/2011 - 18Rozsudek KSOS ze dne 02.06.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 5/2011-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. V., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 14.12.2010 č.j. X, zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 1.6.2010, o odnětí invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 14.12.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 1.6.2010, kterým žalobkyni odňala invalidní důchod od 20.6.2010 podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění ve znění pozdějších předpisů. Podle posudku o invaliditě vypracovaného

Pokračování -2- 18Ad 5/2011

v řízení o námitkách žalobkyně dne 31.8.2010 nešlo u žalobkyně o invaliditu, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost pouze o 15%. Tento stav u žalobkyně byl zjištěn od 12.5.2010 a zdravotní postižení bylo podřazeno pod kapitolu XIII, oddíl E, položku 1, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala chybné posouzení zdravotního stavu, nesouhlasila s projednáním svých námitek lékařem OSSZ Ostrava. Od roku 2003 se léčí na psychiatrii a od roku 2008 s páteří. Absolvovala léčení v Lázních Darkov v r. 2010 bez náznaku zlepšení s doporučením dalšího vyšetření, neboť její zdravotní stav se bude zhoršovat.

Žalovaná po provedeném dokazování navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 14.12.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Ostravě a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 14.4.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně dne 2.9.2009 podala žádost o přiznání plného invalidního důchodu. Na základě této žádosti byla posouzena u OSSZ Ostrava se závěrem, že není plně ale částečně invalidní od 24.8.2009. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl stanoven 25% podle kapitoly XV, oddílu F, položky 2, písm. b) přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění a byl zároveň zvýšen podle § 6 odst. 4 této vyhlášky o 10%, tedy na celkových 35%. Na to žalovaná vydala rozhodnutí č. I ze dne 3.2.2010, kterým žádost o plný invalidní důchod žalobkyní zamítla a rozhodnutím č. II z téhož dne jí přiznala částečný invalidní důchod od 10.9.2009, přičemž od 1.1.2010 se jedná o invaliditu I. stupně.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, ve kterých uvedla, že v roce 2009 se domáhala třikrát invalidního důchodu. Přitom při druhé žádosti byla uznána částečně invalidní a požadovala přiznání této invalidity od podání první žádosti, protože její zdravotní stav je neměnný.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace ambulance praktických lékařů MOJE AMBULANCE a.s., řady odborných nálezů ambulance psychiatrické, nálezů neurologických, psychologických, propouštěcích zpráv z FN Ostrava, psychiatrické

Pokračování -3- 18Ad 5/2011

oddělení a Lázně Darkov, vyšetření TRN, EMG DKK a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Ostravě. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně recidivující lumbalgie s poruchou dynamiky bederní páteře a recidivujícím lumboischiadickým syndromem bez průkazu kořenového postižení EMG vyšetřením, s NMR nálezem incipientní degenerace disků L3 a L4 se snížením hydratace s mírnými protruzemi v terénu prostorného páteřního kanálu, kde nervové kořeny jsou zcela volné, bez Modickových změn na přilehlých krycích ploškách obratlových těl. Toto postižení PK MPSV ČR podřadila pod kapitolu XIII, oddíl E, položku 1, písm. b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., dle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 15%, a to i s ohledem na další chorobné stavy. Posudková komise nepoužila hodnocení podle položek 1 písm. c) a 1 písm. d), protože nebyly zjištěny příznaky tyto položky charakterizující. Žalobkyně nebyla schopna výkonu těžké fyzické práce přetěžováním páteře, byla schopna dosavadního zaměstnání OSVČ jako pracovnice v pojišťovnictví a dalších administrativních prací i dalších lehkých prací za uvedených podmínek v dělnických profesích či ve službách. Mezi další zdravotní omezení uvedla PK MPSV ČR v diagnostickém souhrnu oscilující, nyní vcelku stabilizované úzkostné fobické poruchy, perzistující astma I. stupně a chronickou žilní insuficienci I. stupně.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 14.12.2010 již nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 15% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně. PK MPSV ČR řádně zhodnotila úplnou zdravotní dokumentaci žalobkyně. Namítala-li žalobkyně, že posudkový lékař OSSZ nebral na zřetel výsledky psychologického vyšetření, pak posudek PK MPSV ČR v seznamu použité zdravotní dokumentace uvádí vyšetření psychologem Mgr. L. ze dne 3. a 20.8.2010, tzn. že bylo posudkovou komisí také zhodnoceno. V neposlední řadě je nutno také poukázat na to, že se PK MPSV ČR tímto posudkovým hodnocením zcela shodla s lékařem OSSZ Ostrava v řízení o námitkách.

Jelikož žalobkyně k datu 14.12.2010 neplnila zákonné podmínky invalidity, k uvedenému datu nebyla invalidní, a proto jí invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím zamítla námitky žalobkyně a

Pokračování -4- 18Ad 5/2011

potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 1.6.2010, kterým invalidní důchod žalobkyni v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění odňala.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud

stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 2. června 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru