Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 48/2011 - 24Rozsudek KSOS ze dne 06.10.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 48/2011-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Z. D., zastoupeného JUDr. Lubomírem Gajduškem, advokátem se sídlem Vsetín, ul. 4. května 1491, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 1.3.2011 , o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 4.1.2011, o snížení výše invalidního důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 5.736,- Kč k rukám JUDr. Lubomíra Gajduška, advokáta se sídlem ul. 4. května 1491, Vsetín, a to do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 1.3.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 4.1.2011, kterým rozhodla, že žalobci náleží od 8.2.2011 invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení ve Vsetíně ze dne

Pokračování -2- 18Ad 48/2011

1.12.2010 žalobce již není invalidní pro invaliditu třetího stupně dle ust. § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale je invalidní pro invaliditu druhého stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Podle uvedeného posudku poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pracovní schopnost žalobce o 60%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal nesprávné posouzení svého zdravotního postižení. Upadá při stavu akutní hypoglykémie do kómy jak vyplývá z vyjádření diabetoložky MUDr. Z. z 21.2.2011, což při posuzování invalidity nebylo bráno v potaz, naopak pouze uvedeno, že cukrovka je stabilní. Žalobce je přesvědčen, že pokles pracovní schopnosti přesahuje u něj 70%, a že se jedná o invaliditu třetího stupně.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 1.3.2011 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ ve Vsetíně, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 4.8.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce měl přiznán plný invalidní důchod od 18.1.2000. Dne 1.12.2010 byl posouzen jako invalidní, nikoliv však ve třetím, ale ve druhém stupni při stanovení poklesu pracovní schopnosti podle kapitoly XI, oddílu F, položky 5, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. 60%. Poté, kdy žalovaná vydala rozhodnutí ze dne 4.1.2011, kterým snížila žalobci invalidní důchod z invalidity třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, podal žalobce do tohoto rozhodnutí námitky. V rámci řízení o námitkách byl jeho zdravotní stav posouzen dne 24.2.2011 se stejným závěrem, tj. že pokles pracovní schopnosti činí u něj 60% dle shora uvedené položky přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. P. V., ze spisu OSSZ ve Vsetíně, jakož i ze zdravotní dokumentace doložené žalobcem. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce stav po urgentní ortotopické transplantaci jater v červnu 1999 pro fulminantní průběh virové hepatitidy typu B, morfologicky chronickou algografhepatitidu bez známek rejekce. Toto rozhodující zdravotní postižení PK MPSV ČR podřadila pod přílohu k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu XI, oddíl F, položku 5, písm. b), podle které stanovila pokles pracovní schopnosti 60%. Tuto procentní míru poklesu pracovní schopnosti zvýšila za použití ust. § 3 odst. 2

Pokračování -3- 18Ad 48/2011

citované vyhlášky pro další závažná onemocnění (zejména diabetes melitus I. typu léčený inzulínem od r. 1993 a nefropatie s projevy ledvinné nedostatečnosti pravděpodobně kombinovaná etiologie – diabetická při léčbu imunosupresivy). PK MPSV ČR uzavřela posudek s tím, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., přičemž šlo u něj o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 1.3.2011 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – internisty.

Jelikož u žalobce k datu 1.3.2011 šlo nadále o třetí stupeň invalidity a nikoliv o stupeň druhý, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobce je invalidní ve třetím stupni od počátku zjištění invalidity nepřetržitě dosud.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. byla žalovaná zavázána zaplatit žalobci náklady řízení v souvislosti s jeho právním zastoupením advokátem v rozsahu čtyř úkonů právní pomoci po 500,- Kč, čtyř režijních paušálů po 300,- Kč, náhrady za ztrátu času ve výši 600,- Kč a cestovní výdaje právního zástupce osobním automobilem ze Vsetína do Ostravy a zpět ve výši 980,- Kč (z toho náhrada za pohonné hmoty činí 351,- Kč a za opotřebení vozidla činí 629,- Kč). Odměna právního zástupce žalobce činí 4.780,- Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 377/2010 Sb. Připočtením daně z přidané hodnoty ve výši 20%, tj. 956,- Kč činí náklady právního zastoupení žalobce celkem 5.736,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

Pokračování -4- 18Ad 48/2011

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 6. října 2011

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru