Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 45/2019 - 25Rozsudek KSOS ze dne 16.07.2020

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18 Ad 45/2019 - 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: P.P.

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 10. 2019, o invalidním důchodu

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 60 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 14. 10. 2019 č. j. X Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 24. 7. 2019, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 10. 7. 2019 žalobce není invalidní. Dle uvedeného posudku poklesla žalobci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 20%.

2. Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že posudek o invaliditě nezohledňuje jeho celkový dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a jeho progresi. Žalobce přesvědčen, že posudkový závěr posuzujícího lékaře je nesprávný. Má za to, že jeho zdravotní poškození způsobuje závažné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, kdy některé denní aktivity jsou omezeny. Podle žalobce se jedná nepochybně o zdravotní postižení, které je nutno podřadit pod kapitolu XIII, oddíl E, položku 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., které je ohodnoceno mírou poklesu pracovní schopnosti 30 % - 40 %; případně zdravotní postižení, které je podřazeno pod kapitolu VI, položku 3b téže vyhlášky, které je ohodnoceno mírou poklesu pracovní schopnosti 20 % - 40 %. Od 3. 10. 2019 je žalobce v pracovní neschopnosti.

3. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 14. 10. 2019 č. j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 21. 2. 2020 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalované (ust. § 75 s.ř.s.).

4. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce podal dne 3. 6. 2019 žádost o přiznání invalidního důchodu. Žalobcův zdravotní stav byl posouzen dne 10. 7. 2019 lékařem OSSZ Karviná se závěrem, že žalobce není invalidní s poklesem pracovní schopnosti dle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. o 20%. Podle tohoto posudku žalovaná vydala dne 24. 7. 2019 rozhodnutí, kterým byla žádost žalobce o invalidní důchod zamítnuta. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal dne 10. 0. 2019 jeho zdravotní stav lékař ČSSZ Ostrava, který míru poklesu pracovní schopnosti žalobce určil v celkové výši 20% a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce bylo postižení uvedené v kapitole VI, položce 3a přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Následně žalovaná vydala dne 14. 10. 2019 žalobou napadené rozhodnutí, kterým námitky žalobce zamítla a potvrdila své rozhodnutí ze dne 24. 7. 2019.

5. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal si krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace obvodního lékaře MUDr. M. a z jeho nálezu ze dne 23. 6. 2019, ze zdravotní dokumentace z neurologického oddělení nemocnice v Havířově, z úplné spisové dokumentace OSSZ Karviná, ze spisové dokumentace Krajského soudu v Ostravě včetně žaloby a dále z lékařských nálezů: MUDr. B. z pracoviště RHB soc. služeb Havířov ze dne 28. 8. 2019 a 20. 11. 2019, MUDr. K. neurologa ze dne 28. 5. 2015 a 23. 5. 2019, MUDr. H. neuroložky ze dne 12. 4. 2019, 1. 5. 2019, 3. 10. 2019 a 11. 10. 2019, MUDr. H. praktického lékaře ze dne 10. 1. 2011, MUDr. M. internisty angio CT plic ze dne 7. 5. 2019, MUDr. O. D. žil LHK ze dne 7. 5. 2019, MUDr. V. neurologa, Mgr. G. psycholožky ze dne 6. 12. 2019, Mgr. P. logopedky z Lázní Darkov – pobyt od 24. 1. 2020 do 20. 2. 2020 a lékařské zprávy o výsledku léčení z Lázní Darkov od 24. 1. 2020 do 20. 2. 2020. Posudková komise uvedla jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu k datu žalobou napadeného rozhodnutí žalované ze dne 14. 10. 2019 parkinsonský syndrom hypertonicko hyperkinetický s výraznějším postižením levostranných končetin na podkladě možné cévní mozkové příhody v oblasti basálních ganglií

[Zadejte text.] vpravo dle přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., v kapitole VI, položce 3c, vedoucí k poklesu pracovní schopnosti na horní hranici rozmezí (50% – 60%) s ohledem na další chorobné stavy, tj. 60%.

6. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 14. 10. 2019 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu druhého stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 60% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. V hodnocení rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce PK MPSV ČR není v souladu se závěry posudkového lékaře OSSZ Karviná, ale v hodnocení rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce se PK MPSV ČR ztotožnila se závěry posudkového lékaře ČSSZ v námitkovém řízení, avšak neztotožnila se zařazením do položky 3a a tím pádem s procentním poklesem pracovní schopnosti s ohledem na objektivní klinický nález, který PK MPSV ČR ověřila i vlastním vyšetřím, přičemž rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce podřadila posudková komise pod kapitolu VI, položku 3c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. a stanovila pokles pracovní schopnosti ve výši 60% s tím, že dle posudkové komise vznikla u žalobce invalidita II. stupně dne 3. 10. 2019.

7. Jelikož u žalobce k datu 14. 10. 2019 šlo o druhý stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to, že žalobce je od 3. 10. 2019 invalidní, přičemž se u něj jedná o invaliditu II. stupně.

8. V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. byla žalovaná zavázána zaplatit náklady řízení žalobci ve výši 60 Kč představující cestovné z místa bydliště žalobce (z Havířova) do Ostravy a zpět, tj. 2x 30 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 16. července 2020

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

[Zadejte text.]

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru