Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 45/2012 - 29Rozsudek KSOS ze dne 06.12.2012

Prejudikatura
41 Cad 113/2005 - 26

přidejte vlastní popisek


18Ad 45/2012-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. C., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 20.8.2012 o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 16.5.2012, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 20.8.2012 č.j.X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 16.5.2012, kterým žalobci zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku ze dne 2.5.2012 není invalidní. Dle tohoto posudku

Pokračování
-2- 18Ad 45/2012

poklesla jeho pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 20%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobce ze dne 13.7.2012. Podle tohoto posudku byla určena míra poklesu pracovní schopnosti žalobce ve výši 20% a byla stanovena podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že lékařské zprávy specialistů „nekorelují se zprávami obou stupňů posudkových komisí“, které záměrně ignorovaly a vynechaly jeho zásadní zdravotní potíže. Aby mohl žalobce alespoň z části existovat, uchází se o místo v chráněné dílně, kde však potřebuje z důvodu dlouhodobých zdravotních potíží invalidní důchod. V doplňujícím podání ze dne 3.9.2012 žalobce poukazoval na bagatelizování nálezů v kolenních kloubech, na problém vyhřezlých plotének, jak v krční tak i v bederní páteři. Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 20.8.2012 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ ve Frýdku-Místku, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 14.11.2012 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal dne 16.3.2012 o invalidní důchod. Na základě této jeho žádosti posoudil žalobcův zdravotní stav lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ ve Frýdku-Místku dne 2.5.2012 se závěrem, že žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 20%. Žalovaná na základě tohoto posudkového hodnocení vydala rozhodnutí ze dne 16.5.2012, kterým žádost žalobce o invalidní důchod zamítla. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky, o kterých žalovaná rozhodla shora uvedeným rozhodnutím. Jak shora uvedeno, toto rozhodnutí odůvodnila žalovaná zejména posudkem ze dne 16.7.2012. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace ošetřující lékařky MUDr. A. J. a její nálezu ze dne 10.4.2012, neurologického vyšetření MUDr. S. z 13.3.2012, ortopedického vyšetření MUDr. M. ze dne 24.1.2012,

Pokračování 3- - 18Ad 45/2012

revmatologického vyšetření MUDr. B. ze dne 10.4.2012 a posudkového spisu vedeného u OSSZ ve Frýdku-Místku. Jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedla posudková komise v případě žalobce vertebrogenní algický syndrom krční a bederní páteře s lehkým omezením dynamiky bez známek kořenové symptomatologie. Tuto rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podřadila posudková komise pod kapitolu XIII, oddíl E, položku 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., podle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 20%. Dodala, že toto hodnocení dále nezvyšuje podle ust. § 3 citované vyhlášky, a že k hodnocení procentního poklesu podle písm. c) a d) citované položky nejsou splněna kritéria v nich uvedena. Kromě cervikobrachiálního syndromu a vertebrogenního algického syndromu bederní páteře uvedla posudková komise v diagnostickém souhrnu žalobce dále stav po artroskopické revizi obou kolen, vpravo stav po parciální menisektomii pro rupturu menisku, oboustrannou artrózu kolen II. stupně bez omezení hybnosti, stav po operaci karpálního tunelu vlevo s dobrým efektem a vpravo středně těžkou neuropatii n. medianus astav po operaci gynekomastie vpravo. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 20.8.2012 nebyl žalobce invalidní v žádném stupni invalidity. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. Posudková komise v diagnostickém souhrnu postihla veškerá zdravotní omezení žalobce a při vypracování posudku vycházela z jeho kompletní zdravotní dokumentace. Krajský soud proto shledal posudek za natolik úplný a přesvědčivý, aby mohl být použit jako stěžejní důkaz pro rozhodnutí bez toho, aby vyhověl důkaznímu návrhu žalobce a provedl výslechy svědků – odborných ošetřujících lékařů žalobce. Jelikož u žalobce k datu 20.8.2012 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 16.5.2012, jímž žalobci invalidní důchod podle ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepřiznala.

Pokračování 4- - 18Ad 45/2012

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 6. prosince 2012

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru