Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 43/2016 - 19Rozsudek KSOS ze dne 02.02.2017


přidejte vlastní popisek

18Ad 43/2016-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Bc. L. H., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, o žalobě proti rozhodnutí

žalovaného ze dne 15.6.2016 sp. zn. SZ/MPSV-2016/123263-923, č.j. MPSV-2016/128112-923, o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě ze dne 6.5.2016 č.j. 230639/16/FM, o příspěvek na zvláštní pomůcku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15.6.2016 sp. zn. SZ/MPSV-2016/123263-923, č.j. MPSV-2016/128112-923 žalované Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zamítlo odvolání žalobce a potvrdilo rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě ze dne 6.5.2016 č.j. 230639/16/FM, kterým nebyl žalobci poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku – „Speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči“ podle ust. § 9 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů s odůvodněním, že tato pomůcka není uvedena v příloze č. 1 k vyhl. č. 388/2011 Sb. a zároveň není ani srovnatelná se speciálním programovým vybavením pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči. Žalovaný dospěl k závěru, že tato pomůcka aplikace „Chytré

Pokračování
-2-
18Ad 43/2016

ucho“ není srovnatelná se speciálním programovým vybavením, neboť slouží pouze k usnadnění komunikace. Neslouží však k nácviku mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které uvedl, že je prelingválně neslyšící, tzn., že se jako neslyšící již narodil. Je pro něj velmi náročné odezírání, tuto techniku nezvládá. Pracuje jako IT technik, absolvoval bakalářské studium a snaží se dále vzdělávat. Rád by se slyšícími komunikoval bez bariér a za tím účelem si našel pro něj ideální aplikaci „Chytré ucho“. Žalobce se domnívá, že aplikace „Chytré ucho“ naplňuje předpoklady pro speciální programové vybavení ve smyslu části III. bodu 1. písm. c) přílohy k vyhl. č. 388/2011 Sb. v platném znění, když navíc díky tomuto zařízení dokáže osoba se sluchovým postižením získávat informace, umožní jí styk s okolím, usnadňuje přístup ke vzdělání a pracovnímu uplatnění. Nesouhlasí s vytýkanou absencí „edukace a reedukace sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči“. Tento názor správních orgánů podle žalobce pramení pouze z nedostatku informací a také z nedostatku jejich zájmu o aplikaci uvedeného zařízení. Domáhal se proto zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného 15.6.2016 sp. zn. SZ/MPSV-2016/123263-923, č.j. MPSV-2016/128112-923, z obsahu připojeného správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího, správního spisu Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ostravě sp. zn. 1764-16-FM, č.j. 27592/16/FM a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Napadené rozhodnutí přezkoumal krajský soud v mezích žalobních bodů k datu vydání rozhodnutí (§ 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, dále jen s. ř. s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu správního orgánu I. stupně, jakož i ze správního spisu žalovaného, vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce uplatnil žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku dne 13.1.2016. V žádosti upřesnil, že má zájem o „Speciální programové zařízení pro komunikaci v prostředí a ve znakové řeči, aplikace „Chytré ucho“, licence programu v MegaWord pro mobilní aplikaci „Tlumočník do kapsy“ včetně instalace, aktualizaci na dobu pět let a technické podpory“. K žádosti byla přiložena zálohová faktura – doklad č. 515076 vystavená Unií neslyšících Brno, sociální podnik s.r.o. na částku 59.100,- Kč a informace o fungování aplikace „Tlumočník do kapsy“ v rámci aplikace „Chytré ucho“. V informaci je uvedeno, že toto zařízení automaticky přepisuje mluvené slovo do textu, který se následně zobrazuje na displeji mobilního telefonu. Aplikaci mohou využívat lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí při komunikaci v zaměstnání, v rodině, u lékaře, v obchodě apod. „Chytré ucho“ dokáže rozlišit zvuk z domovního zvonku, bytového zvonku, pevné telefonní linky, vibračního budíku, troubení aut, houkání pohotovostních aut, kouřového čidla nebo CO2 a dalších zvuků, které si uživatel sám nastaví. Podle posudku OSSZ ve Frýdku-Místku ze dne 7.3.2016 se u žalobce jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v důsledku praktické oboustranné hluchoty s audioztrátou 100% billat. Podle tohoto posudku je žalobce osobou, která má těžké sluchové postižení ve smyslu ust. § 9 odst. 1 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., v platném znění a její zdravotní Pokračování
-3-
18Ad 43/2016

stav nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Jedná se o těžké sluchové postižení uvedené v části I. bodu 3. písm. b) přílohy k citovanému zákonu a nejde o zdravotní stav uvedený v části II. téže přílohy. Správní spis obsahuje vyjádření žalobce ze dne 13.4.2016, v němž uvedl, že pomůcka pomáhá hlavně neslyšícím osobám, jedná se o aplikaci spolu se systémem pro převod mluveného slova na serveru a sám si může s pomůckou cvičit správnou výslovnost, pomáhá mu orientovat se na ulici i v zaměstnání a v komunikaci ve znakovém jazyce. Jedná se tedy o pomůcky určenou k edukaci sluchu. Rozhodnutím Úřadu práce ČR ze dne 6.5.2016 byla žádost žalobce zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Podle odst. 3 téhož ustanovení se pro účely tohoto zákona za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok.

Podle odst. 4 citovaného zákonného ustanovení zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Podle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. části I. bodu 3. písm. b) se za těžké sluchové postižení považuje oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85-90%, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (v 10-15%), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy.

Podle přílohy 1 k vyhl. č. 388/2011 Sb. v platném znění, části III. bodu 1 se za zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I. bodě 3. přílohy k zákonu považuje

a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace, b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace, c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, program do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

Ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalovaného 15.6.2016 nebylo sporu o závěru učiněném v posudku lékaře OSSZ ve Frýdku-Místku dne 7.3.2015 a to, že u žalobce se jedná o osobu, která má těžké sluchové postižení ve smyslu ust. § 9 odst. 1 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., v platném znění a její zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Jedná se u něj o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož příčinou je praktická oboustranná hluchota s audioztrátou 100% billat. Jde o těžké sluchové postižení uvedené v části I. bodě 3. písm. b) přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. a nejde o zdravotní stav uvedený v části II. téže přílohy. Pokračování
-4-
18Ad 43/2016

Spornou otázkou mezi účastníky řízení však bylo posouzení, zda programové zařízení „Chytré ucho“ je možno podřadit bod speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči, které je uvedeno v příloze č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. v platném znění části III. bodu 1 písm. c). Uvedené speciální programové vybavení pro komunikaci v prostředí a ve znakové řeči aplikace „Chytré ucho“ uvedené ve faktuře Unie neslyšících Brno, sociální podnik s.r.o. ze dne 9.12.2015 je charakterizováno jako „licence programu MegaWord pro mobilní aplikaci „Tlumočník do kapsy“ včetně instalace s aktualizací na dobu pět let a technické podpory“. Podle informací uváděných ohledně fungování aplikace „Tlumočník do kapsy“ v rámci aplikace „Chytré ucho“ toto zařízení přepisuje mluvené slovo do textu, který se současně zobrazuje na displeji mobilního telefonu. Aplikace je schopna rychlosti přepisu ze slovní zásoby serveru až milion slov do dvou vteřin. Schopností této aplikace „Chytré ucho“ je i rozlišení zvuku domovního nebo bytového zvonku, pláče dítěte, vibračního signalizování, troubení, pevné telefonní linky, vibračního budíku apod. Se zřetelem k této charakteristice a schopnostem tohoto zařízení se krajský soud ztotožňuje se závěrem jak žalovaného, tak i správního orgánu I. stupně, že aplikace „Chytré ucho“ neslouží jakožto speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči. Také krajský soud si je vědom zdravotního stavu žalobce a potíží s tím spojených i toho, že předmětné zařízení je schopno žalobci usnadnit komunikaci, vzdělávání se, v sebeobsluze i v realizaci pracovního uplatnění. Nicméně za stávajícího znění shora citovaných právních předpisů nelze učinit jiný závěr než ten, že aplikaci „Chytré ucho“ není možno podřadit pod speciální programové vybavení uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. části III. bodu 1. písm. c), ani jí srovnat se žádným druhem či typem zvláštní pomůcky v tomto ustanovení uvedené. Tento nedostatek právní normy nemůže nahradit soud tím, že by se dopustil nepřípustného rozšiřujícího výkladu právního předpisu a v konečném důsledku i porušení článku 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Se zřetelem k výše uvedenému krajskému soudu nezbylo, než žalobu jako nedůvodnou zamítnout v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. tímto rozsudkem bez jednání se souhlasem účastníků řízení podle ust. § 51 s.ř.s.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěch neměl a žalovanému toto právo nepřísluší ze zákona (ust. § 60 odst. 1,2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, do dvou týdnů po jeho doručení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava dne 2. února 2017

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru