Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 43/2011 - 25Rozsudek KSOS ze dne 21.07.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 43/2011-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně J. J., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 8.2.2011 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 19.10.2010,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 8.2.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 19.10.2010, kterým žalobkyni zamítla žádost o invalidní důchod pro

nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 23.6.2010 není invalidní, neboť

Pokračování -2- 18Ad 43/2011

podle uvedeného posudku poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 20%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobkyně ze dne 13.1.2011. Podle tohoto posudku žalobkyně není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, když míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí 25%, a to podle kapitoly VIII, položky 5, písm. a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. v platném znění.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu a namítala, že při posuzování jejího zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. č. 359/2009 Sb. Podle lékařských zpráv je ztráta sluchu žalobkyně dle vyšetření ze dne 14.3.2011 94,5%, pravé ucho 100% a levé 92,6%. I při použití silného naslouchadla rozumí jen minimálně. Pracuje v hlučném prostředí jako šička a sluch se jí stále zhoršuje.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 8.2.2011 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné, lékařskou zprávou MUDr. H. K., FN Ostrava ze dne 14.3.2011 a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 10.6.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že dne 2.6.2010 žalobkyně požádala o přiznání invalidního důchodu. Dne 23.6.2010 posoudil zdravotní stav žalobkyně lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné závěrem, že žalobkyně není invalidní, neboť pokles pracovní schopnosti činil podle kapitoly VIII, položky 6 přílohy k vyhlášky č. 359/2009 Sb. 20%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 19.10.2010, kterým žalobkyni žádost o invalidní důchod zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně dne 12.11.2010 námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobkyně ze dne 13.1.2011 jak shora uvedeno.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. D. R.,

ORL vyšetření plus audiometrie z let 2007-2011, z neurologického vyšetření a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní

postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně vrozenou praktickou hluchotu vpravo a těžší percepční nedoslýchavost kompenzovanou

Pokračování -3- 18Ad 43/2011

sluchadlem vlevo s dobrou komunikační schopností bez nutnosti odezírání. Rozhodující zdravotní postižení shora uvedené PK MPSV ČR podřadila pod přílohu č. 2 k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu VIII, oddíl A, položku 5, písm. a), podle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 25%.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 8.2.2011 nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil

25% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře - internisty. Posudková komise dodala, že u žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nešlo o zdravotní

postižení uvedené pod písm. 5b, protože nejsou splněna kritéria pod tímto písmenem uvedená. Z uvedeného posudku nevyplývá, že by byly shledány důvody k postupu podle ust. § 3 odst. 1 vyhl. č. 359/2009 Sb. při hodnocení poklesu pracovní schopnosti žalobkyně.

Jelikož u žalobkyně k datu 8.2.2011 nešlo o žádný stupeň invalidity žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobkyně zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 19.10.2010, jímž původně žádost žalobkyně o invalidní důchod byla zamítnuta.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 21. července 2011

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru