Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 39/2016 - 30Rozsudek KSOS ze dne 26.01.2017

Prejudikatura

18 Ad 86/2014 - 48

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 39/2016-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobkyně L. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne

31.5.2016, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 30.3.2016, o

invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se zrušuje

a věc sevrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 31.5.2016 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 30.3.2016, jímž žalobkyni přiznala od 24.3.2016 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně podle ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále ze dne 24.2.2016 poklesla její pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 40%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala, že se podrobí složité a náročné operaci páteře, během které ji budou zavedeny titanové šrouby. Dle lékařů bude rekonvalescence trvat přibližně jeden rok, tudíž není a nebude schopna práce. Od poslední návštěvy lékařské posudkové komise se její zdravotní stav rapidně zhoršil.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 31.5.2016 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení Bruntál a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 9.12.2016 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně pobírala od 5.2.2004 částečný invalidní důchod a poté od 10.3.2007 pobírala plný invalidní důchod. Následně žalobkyně pobírala od 14.7.2008 do 13.7.2011 opět částečný invalidní důchod. Dne 2.2.2015 požádala žalobkyně o přiznání invalidního důchodu. Na základě této žádosti byl její zdravotní stav posouzen dne 24.2.2016 lékařem OSSZ Bruntál se závěrem, že je invalidní, přičemž jde o invaliditu prvního stupně, podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. s poklesem pracovní schopnosti o 40%. Podle tohoto posudku žalovaná vydala dne 30.3.2016 rozhodnutí, podle kterého náleží žalobkyni invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal její zdravotní stav lékař ČSSZ Ostrava dne 23.5.2016, který míru poklesu pracovní schopnosti žalobkyně určil ve výši 40% a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně bylo postižení uvedené v kapitole XIII, oddílu E, položce 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, přičemž krajský soud podotýká, že v tomto rozhodnutí jsou zcela zjevné chyby v psaní, neboť chybí uvedení kapitoly, do které postižení žalobkyně spadá a dále je v rozhodnutí nesprávně stanovena míra poklesu pracovní schopnosti, když je uvedena „horní hranice 30%“ (z rozmezí 30 – 40%). S ohledem na obsah posudkového spisu žalobkyně je zřejmé, že v napadeném rozhodnutí měla být uvedena kapitola XIII, oddíl E, položka 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. a míra poklesu pracovní schopnosti na horní hranici 40% (z rozmezí 30 – 40%).

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. J. Š. a jejího nálezu ze dne 11.2.2016, ze zdravotní dokumentace neurologa MUDr. R. S. a jeho nálezů ze dne 11.2.2015, 6.3.2015, 27.4.2015, 29.6.2015, 7.4.2016 a 27.6.2016 a dále z nálezů: FN v Motole, Praha, neurochirurgická klinika MUDr. R. L. ze dne 10.5.2016 a 30.8.2016, FN Olomouc MUDr. V. B., Ph.D. ze dne 24.6.2015 a 13.1.2016, FN v Motole chorobopis Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých včetně propouštěcí zprávy od 1.11.2016 do 8.11.2016 a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Bruntále včetně žaloby a profesního dotazníku. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně je bolestivý páteřní syndrom při degenerativních změnách, stenóze páteře a výhřezu ploténky vyžadující operační zákrok. Posudková komise hodnotila pokles pracovní schopnosti žalobkyně podle kapitoly XIII, oddíl E, položky 1d přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. na horní hranici rozmezí (50% – 70%), tj. 70% s přihlédnutím k tomu, že ani v průběhu více než roku nebyl stav zlepšen a stabilizován. Datum vzniku invalidity třetího stupně stanovila posudková komise na 13.1.2016, tj. na dobu, kdy bylo stanoveno datum vzniku invalidity prvního stupně.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 31.5.2016 byla invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce

poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, která je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně. PK MPSV ČR uvedla, že žalobkyně trpěla dlouhodobě páteřními obtížemi, které se zhoršovaly, konzervativní terapie nebyla úspěšná. Vzhledem k tomu, že bolesti trvaly a léčbou byly neovlivnitelné, byla zvažována v květnu 2016 neurochirurgická operace páteře, ke které bylo následně po doplnění vyšetření přistoupeno v listopadu 2016. PK MPSV ČR došla k závěru, že žalobkyně pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav k datu rozhodnutí žalované ze dne 31.5.2016 nebyla schopna práce, a to ani fyzicky nenáročné, stav odpovídal invaliditě třetího stupně. Tento závěr byl vypracován ze zpětného pohledu při nově zjištěných skutečnostech, tj. prodělané páteřní operaci.

Jelikož u žalobkyně k datu 31.5.2016 šlo o třetí stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu a to, že žalobkyně je invalidní, přičemž od data 13.1.2016 se u ní jedná o invaliditu třetího stupně.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšné žalobkyni žádné prokazatelné náklady nevznikly (§ 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava dne 26. ledna 2017

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru