Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 39/2011 - 20Rozsudek KSOS ze dne 25.08.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 39/2011-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. H. , nar. X, bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 28.2.2011 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 3.9.2010,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro

vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 147,- Kč, do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 28.2.2011 č.j.X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 3.9.2010, kterým žalobci odňala invalidní důchod od 20.10.2010 podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 12.8.2010 žalobce již není invalidní, když pokles pracovní schopnosti byl u něj zjištěn pouze o 15%.

Pokračování -2- 18Ad 39/2011

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že hodnocení posudkového lékaře je v rozporu s nálezy lékařů odborných. Posudkový lékař učinil závěr bez zkoumání jeho zdravotního stavu. Z lékařských zpráv přitom vyplývá progrese bolestivosti obou kolenních kloubů, hybnost kolenních kloubů je omezená, přičemž dle konstatování lékaře je tento stav trvalý. Dle lékařské zprávy ze dne 29.9.2010 je schopen žalobce maximálně práce sedavého charakteru, avšak v poslední době pociťuje stále větší bolest i při dlouhém sezení v souvislosti s problémy páteře.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 28.2.2011 č.j. X připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Karviné, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 13.7.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce byl uznán plně invalidním od 20.2.2007, následně dne 29.4.2009 byl posouzen jako částečně invalidní a dne 9.9.2009 opětovně jako plně invalidní. Dne 12.8.2010 byl posouzen lékařem OSSZ v Karviné se závěrem, že není invalidní v žádném stupni. Dle tohoto posudku je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddílu B, položce 8, písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které byl stanoven pokles pracovní schopnosti 15%. Na základě tohoto posudkového hodnocení přistoupila žalovaná rozhodnutím ze dne 3.9.2010 k odnětí invalidního důchodu žalobci. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal jeho zdravotní stav posudkový lékař dne 2.2.2011, který potvrdil posudkový závěr lékaře OSSZ Karviná. S ohledem na využití dosaženého vzdělání, zkušeností a znalostí žalobce zvýšil zároveň toto hodnocení o dalších 10% podle § 3 odst. 2 citované vyhlášky, celkem tedy na 25%. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. I. D. a z řady odborných lékařských nálezů doložených k žalobě a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce stav po operaci TEP pravého kolene dne 6.7.2007 a levého kolene dne 10.8.2009 s prokázanou artrózou hlezenních kloubů s lehkým omezením hybnosti a doporučením k exstirpaci prokázané exostózy. Dalším omezením žalobce je chronický bolestivý syndrom bederní páteře s iritační kořenovou symptomatologií L5 oboustranně a iritací kořene S1 vlevo s poruchou

Pokračování -3- 18Ad 39/2011

statodynamiky LS páteře na podkladě spondylolistézy L5 s ventrálním posunem těla o 15 mm s osteofytem, alimentární obezita, essentiální hypertenze, hyperurikemie, hyperlipoproteinemie a angiosklerotis retinae. Rozhodující zdravotní postižení podřadila PK MPSv ČR pod kapitolu XV, oddíl B, položku 8, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které stanovila pokles pracovní schopnosti 35%. Dodala, že žalobce není schopen pokračovat ve svoji dřívější výdělečné činnosti jako horník a je schopen rekvalifikace. U žalobce došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, avšak podle vyšetření posudkové komise je instabilita pravého kolene s omezením hybnosti odpovídající středně těžké poruše. PK MPSV ČR tedy uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., přičemž šlo u něj o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) téhož zákona.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 28.2.2011 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu prvního stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 35% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – ortopéda, tedy lékaře z oboru nemocí, která je dominantní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce.

Jelikož u žalobce k datu 28.2.2011 šlo o první stupeň invalidity krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobce je nadále invalidní v prvním stupni.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. byla žalována zavázána zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 147,- Kč představující cestovné žalobce jeho osobním automobilem z Havířova do Ostravy a zpět za spotřebu pohonných hmot při ujetém počtu 47km, spotřebě benzínu Natural 9l/100km a ceně tohoto benzínu 34,70 Kč za jeden litr. Náhrady nákladů za opotřebení vozidla se žalobce výslovně vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

Pokračování -4- 18Ad 39/2011

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 25. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru