Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 37/2012 - 20Rozsudek KSOS ze dne 30.10.2012

Prejudikatura

5 A 157/2002


přidejte vlastní popisek

18Ad 37/2012-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce M. L., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 6.6.2012, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 6.6.2012 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení změnila své rozhodnutí ze dne 10.2.2012 tak, že invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně poskytovaný žalobci na základě předběžně vykonatelného rozhodnutí se podle ust. § 56 odst. 1 písm. d), c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů žalobci odnímá od 16.6.2012. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla, že rozhodnutím ze dne 9.3.2012 snížila žalobci podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na

Pokračování -2- 18Ad 37/2012

invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 24.1.2012 žalobce již není invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale je invalidní pro invaliditu druhého stupně. Na základě námitek podaných žalobcem byl přezkoumán posudkový závěr Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 24.1.2012 lékařem České správy sociálního zabezpečení, který v posudku ze dne 12.4.2012 hodnotil dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce a v důsledku toho pokles pracovní schopnosti podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1, písm. b) přílohy k vyhl. č.359/2009 Sb., podle které stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 20%. S ohledem na další postižení zdravotního stavu zvýšil tuto hodnotu o 10%, tedy na celkových 30%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, v níž nesouhlasil s rozhodnutím i posudkovým závěrem lékaře, který se nezabýval zjištěním jeho výkonnosti, pohyblivosti, schopnosti vykonávat denní aktivity. Žalobce trpí psondylolistézou, chondrózou disku, diabetem mellitus, hypertenzí, hyperlipidemií, astmatem.

Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 6.6.2012 č.j. X je nepřezkoumatelné. Žalovaná, jakožto správní orgán, je v řízení o důchodových dávkách vázána správním řádem, pokud zákon č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak (ust. § 108 zákona č. 582/1991 Sb.). Ustanovením § 68 správního řádu účinného od 1.1.2006 (zákona č. 500/2004 Sb.) jsou dány náležitosti správního rozhodnutí. Těmito náležitostmi jsou výrok, odůvodnění a poučení účastníků správního řízení. Podle odst. 2 věty první citovaného zákonného ustanovení ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníků podle § 27 odst. 1. V daném případě žalovaná ve výrokové části napadeného rozhodnutí uvedla, že tímto rozhodnutím se mění její rozhodnutí č.j. X ze dne 10.2.2012. Takové rozhodnutí ovšem žalovaná vůbec nevydala, neboť se ani nenachází v dávkovém spise žalobce. Dávkový spis obsahuje však mimo jiné rozhodnutí žalované ze dne 9.3.2012, kterým žalovaná podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) a ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů žalobci snížila od 16.4.2012 výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně s tím, že invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí 6.796,- Kč. Jde tedy o rozhodnutí, které žalovaná uvádí v počátku odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí.

Z uvedeného vyplývá, že žalovaná ve výroku napadeného rozhodnutí uvedla, že mění své rozhodnutí, které ve skutečnosti nevydala, tj. rozhodnutí ze dne 10.2.2012.

S ohledem na výše uvedené krajský soud napadené rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc jí vrátil k dalšímu řízení podle odst. 4 téhož ustanovení. Žalovaná vydá nové rozhodnutí, které bude mít náležitosti stanovené ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., tzn. že toto rozhodnutí bude

Pokračování -3- 18Ad 37/2012

obsahovat i správné původní rozhodnutí o invalidním důchodu žalobce, které žalovaná svým rozhodnutím o námitkách žalobce hodlá změnit.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., když v řízení úspěšnému žalobci žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 30. října 2012

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru