Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 34/2012 - 8Usnesení KSOS ze dne 02.08.2012

Prejudikatura

21 Cad 108/2005 - 8


přidejte vlastní popisek

18Ad 34/2012-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. K., t.č. Věznice Heřmanice, Orlovská 35/670, Ostrava-Heřmanice, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 13.7.2000, 16.12.2011, 25.2.2011 a 27.11.2010, všechna rozhodnutí vydaná pod č. j. X, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 1.6.2012 byla krajskému soudu doručena žaloba žalobce ze dne 30.5.2012. Žaloba směřovala proti shora uvedeným rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádostí žalobce o invalidní důchod. Žalobce uvedl, že nevěděl „že je lhůta k odvolání“, měl úraz, krvácení do mozku a byl dvakrát v komatu. V roce 2004 prodělal operaci páteře a léčí se na epilepsii. Po úrazu hlavy mu to nemyslí, bere léky na hlavu.

Žalovaná se k podané žalobě žalobce vyjádřila tak, že co se týče jejího rozhodnutí o námitkách ze dne 25.2.2011, toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 10.11.2011 a byly jím námitky proti rozhodnutí ze dne 19.5.2010 zamítnuty a rozhodnutí potvrzeno. Žaloba žalobce byla podána opožděně, neboť posledním dnem lhůty k podání žaloby bylo datum 10.1.2012, zatímco žaloba byla soudu doručena dne 1.6.2012. Rozhodnutí ze dne 16.12.2011 pak bylo žalobci doručeno dne 20.12.2011. Proti tomuto rozhodnutí žalobce námitky nepodal a nevyčerpal tak řádné opravné prostředky. Zbývající dvě namítaná rozhodnutí uvedená žalobcem v jeho žalobě nejsou v dávkovém spisu žalobce založena.

Pokračování 2 -- 18Ad 34/2012

Z obsahu dávkového spisu žalobce krajský soud zjistil, že je v něm obsažené rozhodnutí žalované ze dne 16.12.2011, kterým žalobci zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění. Z obsahu dávkového spisu přitom vyplývá, že proti tomuto rozhodnutí žalobce nepodal námitky, jakožto opravný prostředek. Součástí dávkového spisu je rozhodnutí žalované ze dne 25.2.2011, kterým zamítla žalovaná námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 19.5.2010, jímž zamítla žalobci žádost o invalidní důchod, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 5.5.2010 nebyl invalidní, když jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pouze o 30%. Toto rozhodnutí žalované bylo žalobci doručeno oproti vlastnoručnímu podpisu na dodejce dne 10.11.2011.

Dávkový spis neobsahuje však rozhodnutí ze dne 13.7.2000 a 27.11.2010, které žalobce svou žalobu také napadl, avšak ani přes výzvu krajského soudu tato rozhodnutí nepředložil.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., v platném znění soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle písm. d) téhož zákonného ustanovení soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud usnesením odmítne mimo jiné i návrh nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Rozhodnutí žalované ze dne 25.2.2011 bylo žalobci doručeno dne 10.11.2011. Lhůta pro podání žaloby proti tomuto rozhodnutí podle ust. § 72 odst. 1 činila dva měsíce po doručení rozhodnutí a uplynula tedy dnem 10.1.2012. Jestliže tedy žaloba směřovala proti tomuto rozhodnutí musela být v této části odmítnuta jako opožděná. Co se týče rozhodnutí žalované ze dne 16.12.2011, jak shora uvedeno, tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o invalidní důchod, přičemž v tomto rozhodnutí žalobce řádně poučila o možnosti podání písemných námitek. Tohoto opravného prostředku však žalobce, jak vyplynulo z dávkového spisu nevyužil a jeho žaloba je proto v této části nepřípustná, přičemž tuto nepřípustnost je nutno spatřovat v ust. § 68 písm. a) s.ř.s., podle kterého je žaloba nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádně opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. Jestliže žalobce napadl žalobou rozhodnutí žalované ze dne 13.7.2000 a 27.11.2010, pak tato rozhodnutí správní-dávkový spis žalobce neobsahuje a žalobce ani přes výzvu soudu tato rozhodnutí nepředložil. Pro přezkoumání těchto údajných rozhodnutí není splněna základní

podmínka řízení, tj. existence těchto rozhodnutí, která nebyla prokázána. Ze všech Pokračování 3-- 18Ad 34/2012

těchto důvodu byla proto žaloba žalobce odmítnuta v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a), b) a d) s.ř.s.

Náklady řízení účastníkům přiznány nebyly podle § 60 odst. 3 s.ř.s. v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 2. srpna 2012

JUDr. Petr Indráček


- samosoudce -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru