Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 33/2013 - 30Rozsudek KSOS ze dne 03.04.2014

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 33/2013-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně A. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.7.2013, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 25.4.2013, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 11.7.2013 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne Pokračování - 2 -
18Ad 33/2013

25.4.2013, kterým zamítla žalobkyni žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 15.4.2013 žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 25%. Při svém rozhodování žalovaná vycházela z posudku o invaliditě vypracovaného Českou správou sociálního zabezpečení dne 20.6.2013, podle kterého je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, oddílu E, položce 1b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které lékař ČSSZ stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 20% a toto hodnocení zvýšil podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky o dalších 10% na celkových 30%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala nesouhlas s posouzením zdravotního stavu lékařem OSSZ v Karviné. Nadále má tetanické projevy, počínající artrózu v kolenou a silné bolesti na hrudi, trpí dušností, bolestí páteře krční i bederní a obou kyčlí. Žalobkyně není schopna vykonávat žádnou práci.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 11.7.2013 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné, žalobkyní předloženými lékařskými zprávami, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) v Ostravě ze dne 19.2.2014 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně požádala o invalidní důchod dne 19.3.2013 v souvislosti s ukončením pracovní neschopnosti.

Na základě této žádosti posoudil zdravotní stav žalobkyně lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné dne 15.4.2013 se závěrem, že u žalobkyně nejde o invaliditu žádného stupně, neboť pokles pracovní schopnosti

činí u ní 20% a se zvýšením podle ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 359/2009 Sb. činí celkových 25%. Rozhodnutím ze dne 25.4.2013 žalovaná žádost žalobkyně o invalidní důchod zamítla. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, o kterých žalovaná rozhodla shora uvedeným napadeným rozhodnutím, přičemž vycházela z posudku ČSSZ ze dne 20.6.2013, podle kterého činil pokles pracovní schopnosti podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. 20% a se zvýšením o dalších 10% celkových 30%. Napadeným rozhodnutím, jak shora uvedeno, pak žalovaná námitky žalobkyně zamítla a potvrdila rozhodnutí ze dne 25.4.2013.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, Pokračování - 3 -
18Ad 33/2013

že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. S. a jeho nálezu ze dne 7.8.2012, ze zdravotní dokumentace MUDr. K., psychiatra a jejího dekurzu od 2.1. do 18.2.2013, z nálezů MUDr. M., chirurga a ortopeda ze dne 11.6.2012, 6.3.2013 a 31.7.2013, MUDr. S., pulmologa ze dne 12.2.2013, 22.2.2013, 19.4.2013, 8.3.2013, 19.7.2013 a 30.10.2013, MUDr. K., nefrologa ze dne 25.6.2013, MUDr. S., neurologa ze dne 29.5.2013, 25.9.2013 a 27.11.2013, z propouštěcí zprávy

z psychiatrického oddělení Nemocnice Havířov od 2.4. do 18.4.2013, MUDr. K., psychiatra ze dne 2.5. a 18.3.2013, propouštěcí zprávy neurologického oddělení KHN od 10.1. do 16.1.2013 a od 30.7. do 3.8.2012, MUDr. B., ORL ze dne 11.3.2013, MUDr. S., neurologa ze dne 26.9.2012, MUDr. J., neurologa ze dne 30.7.2012, MUDr. J., neurologa ze dne 2.1.2013, MUDr. J., internisty ze dne 16.11.2012, MUDr. B., rehabilitace ze dne 25.7.2012, MUDr. S., internisty ze dne 6.2.2013 a 7.2.2014 a ze zdravotní dokumentace založené v posudkovém spise OSSZ Karviná. Jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotní stavu žalobkyně uvedla posudková komise anxiózně depresivní syndrom u akcentované osobnosti (zejména narcistické a histriónské rysy) uvedené v příloze k vyhl. č. 359/2009 v platném znění v kapitole V, položce 5b vedoucí k poklesu pracovní schopnosti o 20%. Toto hodnocení posudková komise zvýšila podle ust. § 3 citované vyhlášky o 10% na celkových 30% s ohledem na další zjištěné chorobné stavy. K tomu uvedla, že nehodnotila zdravotní postižení žalobkyně podle položky 5c ani podle položky 5d, neboť nebyly zjištěny příznaky tyto položky charakterizující. Posudková komise se tedy shodla s hodnocením i se závěry posudkového lékaře ČSSZ v námitkovém řízení s tím, že se odlišila svým hodnocením od závěru posudkového lékaře OSSZ v Karviné. Dodala k žalobě žalobkyně, že neurologické vyšetření za hospitalizace vyloučilo v době tvrzeného ochrnutí levé dolní končetiny organickou příčinu, tetanické projevy byly pozorovány, jsou však léčitelné a jejich frekvence nesnižuje významněji pracovní potenciál, mohou být však spolu s bolestí hlavy, závratěmi, poruchami vidění, zhoršením krátkodobé auditivní paměti součástí prokázaného psychického postižení snižujícího pracovní potenciál. Udávané bolesti páteře a lýtek mohou být součástí vertebrogenního algického syndromu, avšak zjištěný objektivní klinický nález není důvodem pro neschopnost vykonávat jakoukoliv práci. Posudková komise uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované 11.7.2013 žalobkyně nebyla invalidní.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 11.7.2013 nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu Pokračování - 4 -
18Ad 33/2013

nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně

činil 30% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – psychiatra, tedy lékaře z oboru, který je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně. Posudková komise se zcela ztotožnila s hodnocením provedeným lékařem ČSSZ v rámci řízení o námitkách žalobkyně. Na jejím posudkovém závěru nic nemohla změnit ani dodatečně předložená lékařská zpráva pneumologa MUDr. S. ze dne 5.3.2014, podle níž žalobkyně trpí astma bronchiále středně těžkým s perzistujícími tetanickými záchvaty, smíšenou anxiózní a depresivní poruchou, stavem po oboustranné pneumonii a chronické GN. Tato zpráva v podstatě obsahuje veškerá omezení uvedená v diagnostickém souhrnu onemocnění žalobkyně, jak je uvedeno v posudku posudkové komise MPSV ČR a navíc posudek zohlednil řadu lékařských nálezů jmenovaného pneumologa.

Jelikož u žalobkyně k datu 11.7.2013 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobkyně zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 25.4.2013, jímž žalobkyni žádost o invalidní důchod zamítla.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 3.dubna 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Pokračování - 5 -
18Ad 33/2013

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru