Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 30/2020 - 31Rozsudek KSOS ze dne 25.02.2021

Prejudikatura

19 Ad 41/2010 - 31


přidejte vlastní popisek

18 Ad 30/2020 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: P. D.

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 6. 2020 , o invalidním důchodu

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 10. 6. 2020 č. j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 18. 3. 2020, kterým zamítla žalobci žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Bruntál ze dne 9. 3. 2020 žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20%.

2. Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že nemá dobrý zdravotní stav. Žalobce také uvedl, že „má problém se žaludkem, se kterým se léčí už dva roky a pořád to není lepší, ba naopak začal hubnout, také se lečí i s krční páteří a s plotýnkami a v poslední době má bolesti v oblasti hrudníku.“.

3. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 10. 6. 2020 č. j. RN–X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Bruntále, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 26. 11. 2020 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

4. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce dne 26. 11. 2019 podal žádost o invalidní důchod. Dne 9. 3. 2020 byl posouzen zdravotní stav žalobce lékařem OSSZ Bruntál se závěrem, že nejde o invaliditu žádného stupně dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., a stanovil pokles pracovní schopnosti dle kapitoly IX, oddílu B, položky 3a přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., ve výši 10% a toto hodnocení zvýšil podle ust. § 3 odst. 2 téže vyhlášky o 10%, tedy na celkových 20%. Na základě tohoto posudkového hodnocení přistoupila žalovaná rozhodnutím ze dne 18. 3. 2020 k zamítnutí žádosti žalobce o invalidní důchod. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal jeho zdravotní stav lékař ČSSZ Ostrava dne 1. 6. 2020 a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce bylo postižení uvedené v kapitole IX, oddílu B, položky 3a přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 10% a stejné jako lékař OSSZ Bruntál toto hodnocení zvýšil podle ust. § 3 odst. 2 téže vyhlášky o 10%, tedy na celkových 20%. Následně o těchto námitkách žalobce rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím.

5. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. B. – poslední záznam v dekurzu dne 15. 10. 2020 a z jeho nálezu ze dne 10. 1. 2020, z úplné spisové dokumentace OSSZ v Bruntále, ze spisové dokumentace Krajského soudu v Ostravě a dále z lékařských nálezů: internistky MUDr. S. ze dne 14. 2. 2020, kardiologa MUDr. V. ze dne 28. 2. 2020 a ze záznamu o výjezdu ZZS MSK Bruntál ze dne 8. 10. 2019. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí 10. 6. 2020 je podle posudkové komise ischemická choroba dolních končetin Fontain I. st., stav aortobifemorální bypassu a trombektomii abdominální aorty 26. 1. 2018, bez restenóz na anastomózách, která odpovídá kapitole IX, oddílu B, položce 3a přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které z rozmezí 5-10% stanovila míru poklesu pracovní schopnosti na horní hranici uvedeného rozmezí, tj. 10% a tuto dále zvýšila o 10% s ohledem na další zjištěné chorobné stavy na celkových 20%.

6. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 10. 6. 2020 nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího lékaře – internisty, tedy lékaře z oboru nemoci, která je uznávána jako dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. Posudková komise stanovila u žalobce jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ischemickou chorobu dolních končetin Fontain I. st., stav aortobifemorální bypassu a trombektomii abdominální aorty 26. 1. 2018, bez restenóz na anastomózách a pokles pracovní schopnosti stanovila na horní hranici procentuálního rozpětí uvedeného v kapitole IX, oddílu B, položce 3a, tj. 10%. PK MPSV ČR shledala důvod pro navýšení této hranice o 10% z důvodu dalších zjištěných chorobných stavů na celkových 20%. Posudková komise svým posudkem hodnotila zdravotní stav žalobce totožně jako lékař OSSZ Bruntál i jako lékař ČSSZ Ostrava. Závěrem svého posudku PK MPSV ČR uvedla, že zdravotní stav žalobce nelze hodnotit podle kapitole IX, oddílu B, položky 3c, 3d ani 3e přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., neboť nebyly zjištěny příznaky tyto položky charakterizující.

7. Jelikož u žalobce k datu 10. 6. 2020 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila své rozhodnutí ze dne 18. 3. 2020.

8. Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu žalobce zamítl, neboť není důvodná.

9. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 25. února 2021

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru