Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 30/2011 - 27Rozsudek KSOS ze dne 25.08.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 30/2011-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně Mgr. J. T. , nar. X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 4.1.2011 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 28.4.2010, o zamítnutí žádosti o částečný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4.1.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 28.4.2010, kterým žalobkyni zamítla žádost o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek dle ust. § 43 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném do 31.12.2009, s přihlédnutím k čl. 40 Nařízeny Rady /EHS/ č. 1408/71, neboť

Pokračování -2- 18Ad 30/2011

žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 26.1.2010 nebyla ani plně ani částečně invalidní, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti u žalobkyně nedosahuje ani 33%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobkyně ze dne 6.12.2010. Podle tohoto posudku žalobkyně nebyla plně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění platném do 31.12.2009 ani částečně

invalidní podle § 44 odst. 1 a 2 téhož zákona. Míra poklesu její schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedosahovala ani 33% a nejednalo se o zdravotní postižení odpovídající příloze č. 3 a 4 vyhl. MPS ČR č. 284/1995 Sb. Od 1.1.2010 byl pak pokles pracovní schopnosti žalobkyně stanoven podle kapitoly X, oddíl B, položky 3, písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., 10%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které poukazovala na to, že má diagnostikován chronický únavový syndrom a její soustavná výdělečná činnost v uplynulém roce poklesla o 50%. Nemoc se u ní projevuje negativně výskytem neurologických potíží způsobujících rozhodující příčinu poklesu pracovní schopnosti. Žalobkyně má za to, že posudkové orgány její základní neurologické onemocnění ignorovaly a neodůvodněně byla u ní upřednostňovány diagnóza astma bronchiale. Dopady těžkého chronického únavového syndromu byly podhodnoceny.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 4.1.2011 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné, žalobkyní předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 12.7.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně požádala dne 30.11.2009 o přiznání invalidního důchodu. Dne 26.1.2010 posoudil zdravotní stav žalobkyně lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ

v Karviné se závěrem, že žalobkyně není ani plně ani částečně invalidní, neboť pokles pracovní schopnosti činil podle kapitoly VIII, oddíl B, položky 3, písm. a) přílohy č. 2 k vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění 10%. Co se týče hodnocení zdravotního stavu žalobkyně od 1.1.2010, rozhodující zdravotní postižení podřadil posudkový lékař pod kapitolu X, oddíl B, položku 3, písm. a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., podle které ohodnotil pokles pracovní schopnosti 10%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 28.4.2010, kterým žalobkyni žádost o invalidní důchod zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, jimiž nesouhlasila se zamítnutím žádosti a nesouhlasila také s posudkem OSSZ v Karviné. Namítala, že má potvrzenou diagnózu chronický únavový syndrom, a že v tomto posudku nejsou všechny diagnózy tímto syndromem způsobené uvedeny. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobkyně ze dne 13.12.2010 jak shora uvedeno.

Pokračování -3- 18Ad 30/2011

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně astma bronchiale intermitentní až lehké perzistující bez poruchy ventilace. Ostatními zdravotními postiženími jsou rhinoconjuctivits alergica persistens, fibromyalgie, vertebralgie, chronické únavové potíže, recidivující respirační infekce při dysregulaci imunitního systému v terénu atopie bez deficitu v oblasti protilátkové i buněčné imunity. Tyto ostatní zjištěné chorobné zdravotní změny jsou funkčně málo významné, přičemž uváděné těžké únavové potíže žalobkyně nejsou podloženy průkazem závažného onemocnění, které by mohlo tyto potíže odůvodňovat. Rozhodující zdravotní postižení odpovídá dle posudkové komise kapitole X, oddílu B, položce 3, písm. a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., kdy nejsou přítomna klinická kritéria pro hodnocení dle položek 3 písm. b) až d). Pokles pracovní schopnosti stanovila PK MPSV ČR dle uvedené kapitoly 10%.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 4.1.2011 nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném od 1.1.2010 je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil

20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře - internisty. Svým posudkovým závěrem se v neposlední řadě ztotožnila s oběma předchozími posudky OSSZ v Karviné i ČSSZ. Jelikož u žalobkyně k datu 4.1.2011 nešlo o žádný stupeň invalidity žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobkyně zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 28.4.2010, jímž původně žádost žalobkyně o částečný invalidní důchod byla zamítnuta.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Pokračování -4- 18Ad 30/2011

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 25. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru