Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 30/2010 - 30Rozsudek KSOS ze dne 03.02.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 30/2010-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně J. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 8.6.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 16.2.2010,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 8.6.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 16.2.2010, kterým žalobkyni odňala invalidní důchod od 16.3.2010 podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále ze dne 1.2.2010 již není invalidní. Podle

Pokračování 2 -- 18Ad 30/2010

tohoto posudku poklesla u žalobkyně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost pouze o 15%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě ze dne 24.5.2010, dle kterého míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla u žalobkyně určena ve výši 20% a žalobkyně dle tohoto posudku nebyla již uznána jako invalidní.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu a opětovně namítala, že posudkový lékař nevzal v úvahu zhoršení zdravotního stavu od roku 2003. Není schopna delšího sezení ani chůze s ohledem na bolesti bederní páteře i dolních končetin. Pravá dolní končetina je necitlivá a modrají jí prsty. Nebyl zohledněn cervikobrachiální syndrom, na který se léčí od roku 2006.

Žalovaná navrhovala přezkoumání zdravotního stavu žalobkyně posudkovou komisí MPSV ČR a rozhodnutí ponechala na výsledku dokazování a na úvaze soudu.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 8.6.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Bruntále a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 11.11.2010, doplňujícím posudkem téže posudkové komise ze dne 5.1.2011, žalobkyní předloženými lékařskými zprávami a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně byla posouzena jako částečně invalidní lékařem posudkové služby OSSZ v Bruntále od dne 28.11.2003. Dne 1.2.2010 posoudil zdravotní stav žalobkyně lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Bruntále se závěrem, že již není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a že již tedy nejde o invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 15%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 16.2.2010 č.j. 745 618 4846, kterým žalobkyni částečný invalidní důchod od 16.3.2010 odňala.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně dne 2.3.2010 námitky a namítala, že při každé návštěvě odborného lékaře uváděla zhoršení bolestí a propagaci do pravé dolní končetiny a uváděla nový nález, a to protruzi disku L4/L5. Posudkový lékař dle žalobkyně nevzal v potaz trvale postižení pravé dolní končetiny, trvající od operace prodělané roce 2003, která je neměnná. Žalobkyně měla také blokaci pravostranných horních žeber působící jejich dysfunkci a propagaci bolesti do pravé horní končetiny.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení,

Pokračování 3 -- 18Ad 30/2010

vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. Š. a z jejího nálezu ze dne 12.1.2010, ze zdravotnické dokumentace neurologické ambulance MUDr. S., z nálezů rehabilitační ambulance MUDr. A.-R. ze dne 5.2., 13.3. a 22.10.2009, z propouštěcí zprávy neurologického oddělení Krnov ze dne 19.3.2010, z nálezů ambulance ortopedické kliniky MUDr. Ž. ze dne 23.7. a 24.9.2010, z nálezu MR L páteře MUDr. P. ze dne 12.8.2010, z nálezu neurochirurgické ambulance MUDr. S. ze dne 8.6.2010, z propouštěcí zprávy Lázní Darkov ze dne 19.10.2010 a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Bruntále. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobkyně vertebrogenní algický syndrom dorsolumbální s poruchou dynamiky a kořenovým převážně iritačním syndromem L5 vpravo na podkladě mediální hernie disku L4/5 a segmentová dysfunkce LS páteře, reziduální pooperační dysfunkce LS páteře a zánikový syndrom S1 vpravo po exstirpaci hernie disku L5/S1 vpravo v roce 2003 v.s. na podkladě epidurální fibrózy a cervikobrachiální syndrom I. dx. Toto postižení PK MPSV ČR podřadila pod kapitolu XIII., oddíl E, položku 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., dle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 20% s přihlédnutím k ostatním zdravotním postižením. Posudková komise v posudku také uvedla, že se u žalobkyně jedná o onemocnění páteře s lehkým funkčním postižením a žalobkyní uváděnou dle EMG subchronickou neurogenní těžkou lézi v S1 vpravo lze dát do souvislosti s prodělanou operací páteře v r. 2003, kdy v oblasti operaci L5-S1 je tato léze dána pooperační epidurální fibrózou. Je již staršího data a má charakter těžké léze pouze při EMG vyšetření, avšak tento nález nemá klinický korelát při objektivním vyšetření žalobkyně. Toto poškození nervu posudková komise nepovažuje za těžké, neboť je již nepochybně staršího data v souvislosti s operací v r. 2003 a nemá ani oporu v objektivním nálezu žalobkyně. PK MPSV ČR uzavřela, že oproti r. 2003 se zdravotní stav žalobkyně nezhoršil, po operaci došlo k jeho zlepšení a pouze občas se objevují recidivy potíží, které je možno dát do souvislosti s prodělaným operačním zákrokem v oblasti lumbosakrálního úseku páteře. Žalobkyní uváděný cervikobrachiální syndrom má rovněž charakter lehkého postižení, které je zohledněno stanovením horní hranice rozmezí shora citované položky, tj. 20% a nejedná se o postižení středně těžké ani těžké. K námitkám žalobkyně pak vyžádal krajský soud od PK MPSV ČR doplňující posudek, který byl vypracován dne 5.1.2011. V něm posudková komise plně setrvala na shora uvedeném hodnocení zdravotního stavu žalobkyně a na tom, že v posudku ze dne 11.11.2010 zohlednila a citovala také namítanou propouštěcí zprávu z hospitalizace žalobkyně na neurologickém oddělení v době od 15.3. do 19.3.2010. Stejně tak revmatologické nálezy ze dne 28.9. a 22.10.2010 MUDr. G., včetně laboratorních šetření nepřináší nově významné posudkové hodnocení. Revmatologické onemocnění u žalobkyně nezakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že

Pokračování 4 -- 18Ad 30/2010

žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 8.6.2010 již nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně. PK MPSV ČR řádně zhodnotila úplnou zdravotní dokumentaci žalobkyně a na svých závěrech setrvala v plném rozsahu i ve svém doplňujícím posudku ze dne 5.1.2011. Zánik invalidity v případě žalobkyně pak zhodnotila zlepšením zdravotního stavu, ke kterému došlo od roku 2003, kdy žalobkyně byla podrobena operaci páteře.

Jelikož žalobkyně k datu 8.6.2010 neplnila zákonné podmínky invalidity, k uvedenému datu nebyla invalidní, a proto jí invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 16.2.2010, kterým invalidní důchod žalobkyni v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění odňala.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 3. února 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce:

Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru