Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 28/2011 - 23Rozsudek KSOS ze dne 18.08.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Na 219/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

18Ad 28/2011-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Z. Š., zastoupeného JUDr. Jaroslavou Heřmanovou, advokátkou se sídlem Opava, Olomoucká 2, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.12.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 11.8.2010, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 29.12.2010 č.j. X, žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 11.8.2010, kterým žalobci snížila invalidní důchod tak, že mu náleží od 18.9.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, invalidní

důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného invalidního

Pokračování -2- 18Ad 28/2011

důchodu pro invaliditu třetího stupně, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Opava ze dne 6.4.2010 je invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 55%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě ze dne 13.12.2010, dle kterého míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla u žalobce určena ve výši 55%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že mu byly operovány hlasivky, hrtan, štítná žláza a odstraněny zhoubné novotvary. Žalobce má poruchu řeči a komunikace, je tak vyřazen z normálního života. Současně má postiženy dýchací cesty a plíce, není schopen být delší dobu v přítomnosti dalších osob. Má potíže s dušností a při chůzi. Není schopen jezdit hromadným dopravním prostředkem a bez pomoci další osoby dojít delší cestu. Žalobce taktéž trpí psychickými problémy a také v domácnosti potřebuje pomoc další osoby.

Žalovaná navrhovala, po provedeném dokazování, zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 29.12.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Opavě a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 16.6.2011 a žalobcem předloženými lékařskými zprávami Slezské nemocnice v Opavě ze dne 7.7. a 25.7.2011 a Úřadu práce, pobočka Opava-Individuální akční plán ze dne 29.4.2011. Poté soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce pobíral plný invalidní důchod od 15.5.2009. Dne 6.4.2010 byl při kontrolní lékařské prohlídce posouzen lékařem posudkové služby OSSZ v Opavě se závěrem, že se již nejedná o invaliditu třetího stupně, a že jde o invaliditu druhého stupně, neboť pokles pracovní schopnosti činí u něj 55% podle kapitoly II, oddílu A, položky 1, písm. d) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Na základě tohoto posouzení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 18.9.2010, proti němuž žalobce podal námitky s tím, že pro svá omezení není schopen výkonu práce a požadoval nové posouzení zdravotního stavu. Dne 13.12.2010 byl žalobce posouzen lékařem ČSSZ s tímtéž závěrem, že míra poklesu jeho pracovní schopnosti činí podle kapitoly II, oddílu A, položky 1, písm. d) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., 55%. Na to žalovaná vydala napadené rozhodnutí, jimž námitky žalobce zamítla a potvrdila rozhodnutí ze dne 11.8.2010.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání

Pokračování -3- 18Ad 28/2011

tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. D. M., z dokumentace založené v posudkovém spise žalobce vedeném OSSZ v Opavě. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce stav po totální laryngestomii a blokové krční dissekci oboustranně pro spinocelutární karcinom – T3NOMO bez známek recidivy či generalizací tumoru, s trvalou tracheostomií. Jde o stav po léčbě zhoubného novotvaru v kompletní remisi, po ukončení onkologické léčby, s residuálním těžkým funkčním postižením. Tento stav posudková komise podřadila pod kapitolu II, oddíl A, položku 1, písm. d) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., dle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 55%. Dodala, že ostatní zdravotní postižení – depresivní syndrom, vleklý kuřácký katar průdušek, závislost na alkoholu, stav po odvykací kůře s deliriem v červenci 2010, stav po zlomenině dialýzy pažní kosti vlevo v červenci 2010 a alkoholová hepatopathie již podstatně neovlivňují zbylý pracovní potenciál žalobce. Oproti uznání invalidity došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, nejsou zjišťovány známky recidivy či generalizace základního onemocnění, kdy z dokumentace nevyplývá potřeba chronické medikace či jiného způsobu léčby.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 29.12.2010 již nebyl invalidní ve třetím stupni, ale byl invalidní ve stupni druhém. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 55% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – internisty, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. PK MPSV ČR řádně zhodnotila úplnou zdravotní dokumentaci žalobce a zcela se ztotožnila s hodnocením zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti žalobce, jako lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Opavě dne 6.4.2010 i lékař ČSSZ dne 13.12.2010. Na tomto závěru nemohou nic změnit ani žalobcem předložené lékařské zprávy MUDr. O. B. ze dne 7.7.2011 a MUDr. Z. N. ze dne 25.7.2011, které jen dokumentují zdravotní postižení žalobce uvedené v diagnostickém souhrnu v citovaném posudku. Na hodnocení zdravotního stavu nemá vliv ani konstatace obsažená v „individuálním akčním plánu“ žalobce vypracovaným Úřadem práce v Opavě, a to že aktuální zdravotní stav žalobce neumožňuje plné uplatnění na trhu práce. Protože v řízení nevznikly žádné pochybnosti o výše uvedených posudkových závěrech, nevyhověl krajský soud

Pokračování -4- 18Ad 28/2011

návrhu právní zástupkyně žalobce, aby byl v tomto řízení ustanoven znalec, jehož úkolem by bylo zkoumání žalobcova zdravotního stavu.

Jelikož žalobce k datu 29.12.2010 neplnil zákonné podmínky invalidity třetího stupně podle ust. § 39 odst. 2, písm. c) zák. č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., ale plnil podmínky invalidity druhého stupně podle ust. § 39 odst. 2, písm. b) citovaného zákona, žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 11.8.2010, kterým žalobci snížila invalidní důchod tak, že mu od 18.9.2010 náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud

stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 18. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru