Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 28/2010 - 15Rozsudek KSOS ze dne 18.11.2010


přidejte vlastní popisek

18Ad 28/2010-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně D.P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 16.4.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 8.1.2010 č.j. X,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 16.4.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a zároveň potvrdila své rozhodnutí ze dne 8.1.2010 č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná žalobkyni přiznala od 14.7.2003 starobní důchod s finanční účinností od 1.1.2006 podle ust. § 29 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění ve výši 2.135,- Kč. Výši starobního důchodu pak žalovaná upravila podle jednotlivých nařízení vlády o zvyšování důchodů s tím, že žalobkyni náleží od ledna 2009 starobní důchod ve výši 3.225,- Kč. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla základní výměru důchodu 1.310,- Kč měsíčně a procentní výměru ve výši 825,- Kč měsíčně odpovídající výpočtovému základu 2.291,- Kč, který je zároveň osobním vyměřovacím základem žalobkyně za roky 1986-2002. Dále žalovaná v odůvodnění uvedla, že nárok na

Pokračování - 2- 18Ad 28/2010

doplatek důchodu žalobkyni za dobu před 1.1.2006 podle ust. § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění zanikl.

Žalobkyně ve včas podané žalobě namítala, že jí byl nesprávně vypočten vyměřovací základ, nesprávně „jí zkrátili dobu pojištění o dalších 14 měsíců“, a to že pokud vydělávala, pak od roku 1986 měla 1,- Kč více než 10x větší hodnotu než v dnešní době. Dále žalované vytýkala, že v rozhodnutí uvedla, že jí nárok na doplatek k důchodu za dobu před 1.1.2006 zanikl podle ust. § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění. Přitom žalovaná léta tvrdila, že žalobkyně nárok na starobní důchod nemá, ovšem bylo prokázáno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, že tento nárok splňuje a žalovaná poté zase tvrdí, že před 1.1.2006 nárok na důchod nemá. Dále žalobkyně uvedla, že jí není jasné, zda uváděné výdělky v osobním listu důchodového pojištění jsou ve výši čisté či hrubé. Konečně žalobkyně namítala, že v rozhodnutí ze dne 8.1.2010 je uvedeno poučení o možnosti podání námitek, zatímco se podle zákona proti rozhodnutí podává odvolání. Žalovaná také pomlčela o možnosti podání rozkladu. Tutéž skutečnost žalovaná pomlčela i ve svém rozhodnutí o námitkách žalobkyně.

Žalovaná navrhovala ve svém písemném vyjádření k podané žalobě žalobkyně podrobně uvedla způsob výpočtu výše starobního důchodu žalobkyně a připustila pochybení při rozhodnutí o nároku na výplatu tohoto důchodu

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 16.4.2010 č.j. X, rozhodnutím žalované ze dne 8.1.2010 č.j. X, obsahem dávkového spisu žalobkyně a připojeným spisem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 18Cad 109/2007 a poté dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně je důvodná.

Při řízení o žalobě žalobkyně vycházel krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání napadeného rozhodnutí žalované (ust. § 75 odst. 1 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění shora učiněných vzal v daném případě krajský soud za prokázáno:

- z dávkového spisu, že žalobkyně podala žádost o starobní důchod dne 31.1.2007 s tím, aby jí tento důchod byl přiznán „od vzniku nároku“. Rozhodnutím ze dne 2.5.2007 byla její žádost o starobní důchod zamítnuta pro nesplnění potřebné doby pojištění. Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2009 č.j. 18Cad 109/2007-81, který nabyl právní moci dne 4.11.2009;

- z rozhodnutí žalované ze dne 8.1.2010, že tímto rozhodnutím přiznala žalobkyni starobní důchod ve výši 2.135,- Kč, jak shora uvedeno;

- z rozhodnutí žalované ze dne 16.4.2010, že jím žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí ze dne 8.1.2010, přičemž v odůvodnění žalovaná uvedla, že nárok na starobní důchod vznikl žalobkyni ke dni 14.7.2003. Co se týče výše přiznaného starobního důchodu, žalovaná vycházela z doložené doby pojištění žalobkyně včetně vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a z toho, že žádné doklady o výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod žalobkyně v průběhu řízení nepředložila. Poukázala-li žalobkyně na hodnotu české koruny od roku 1986, pak tato skutečnost je zohledněna násobením ročních příjmů příslušnými koeficienty stanovenými každoročně nařízením vlády. Žalobkyni byly zohledněny všechny příjmy uvedené v osobním listě důchodového pojištění a lze

Pokračování - 3- 18Ad 28/2010

dovodit, že jejich nízká výše zásadně ovlivnila výpočet výše starobního důchodu. Námitku žalobkyně týkající se výše doplatku starobního důchodu za dobu od 1.1.2006 do 15.2.2010 považuje žalovaná za nepřípadnou;

- z výpovědi žalobkyně, že opětovně poukázala na inflaci české koruny, která neodpovídá koeficientům uváděným žalovanou. Žalobkyně opětovně nesouhlasila s přiznáním výplaty důchodu od 1.1.2006 a s krácením náhradní doby na 80% délky jejího trvání, což mělo vliv na výši jejího starobního důchodu. Žalobkyně také trvala na tom, že byla nesprávně v napadeném rozhodnutí poučena o možnosti opravného prostředku.

V souladu s ust. § 75 odst. 2 věty první s.ř.s. přezkoumal krajský soud napadené rozhodnutí žalované v mezích žalobních bodů, tak jak je žalobkyně v žalobě vymezila.

Žalobkyně především poukazovala na to, že jí ke dni vzniku nároku na důchod, tj. 14.7.2003 „ za 24 roků“ pojištění činí 36% VPZ, tudíž jí neoprávněna zkrátili dobu pojištění o dalších 14 měsíců. Z osobního listu důchodového pojištění žalobkyně bylo zjištěno, že získala do dne přiznání starobního důchodu 9.179 dnů, tj. 25 roků a 54 dnů pojištění. Výši procentní výměry starobního důchodu žalovaná proto stanovila v souladu s ust. § 34 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. v platném znění, tedy za každý rok doby pojištění získané od doby vzniku nároku na starobní důchod podle ust. § 29 citovaného zákona 1,5% výpočtového základu měsíčně. V této souvislosti nutno poznamenat, že kromě započtené doby pojištění u žalobkyně v tomto řízení žádnou další dobu pojištění neprokázala ani neuváděla. Poukazovala-li žalobkyně ve svém žalobě na „snížení doby pojištění na 80%“, žalovaná v tomto směru rovněž nepochybila, neboť dobu vedení žalobkyně v evidenci uchazečů o zaměstnání započetla, jakožto náhradní dobu pojištění pouze v rozsahu 80% do celkové doby pojištění podle věty druhé shora citovaného ust. § 34 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. v platném znění. Také námitku žalobkyně týkající se inflace české koruny od doby, kdy byla zaměstnána (od roku 1986) není možno považovat za oprávněnou, neboť jednotlivé roční příjmy jsou násobeny koeficienty, které pro každý kalendářní rok stanovila vláda svým nařízením. Konečně jako nedůvodnou shledal krajský soud i námitky žalobkyně týkající se poučení o opravných prostředcích v obou citovaných rozhodnutích žalované. Žalobkyně se mýlí pokud uvádí, že v rozhodnutí ze dne 8.1.2010 měla žalovaná uvést poučení o možnosti odvolání, resp. rozkladu. Podle ust. § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. ve znění účinném od 1.1.2010 lze proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení (nikoliv tedy odvolání či rozklad). Žalobkyni uvedené opravné prostředky nejsou přípustné ani do napadeného rozhodnutí žalované ze dne 16.4.2010, neboť proti rozhodnutí žalované o námitkách lze podat žalobu k věcně a místně příslušnému krajskému soudu podle ust. § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.

Jako důvodnou však shledal krajský soud námitku žalobkyně s tím, že jí nárok na doplatek starobního důchodu za dobu před 1.1.2006 se zřetelem k ust. § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění zanikl. Tento žalobní bod žalovaná ve svém písemném vyjádření k žalobě žalobkyně sama uznává za oprávněný s poukazem na článek XXXIV. zákona č. 189/2006 Sb., dle kterého se důchod za dobu před dnem nabytí účinností tohoto zákona doplatí podle § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejvýše

Pokračování - 4- 18Ad 28/2010

v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2009. Jestliže tedy žalobkyně uplatnila nárok na starobní důchod 31.1.2007, pak jí v souladu s tímto zákonným ustanovením náležel doplatek ke starobnímu důchodu tři roky zpět ode dne uplatnění žádosti, tj. od 31.1.2004 a nikoliv od 1.1.2006. V tomto směru žalovaná pochybila a z téhož důvodu krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. pro vady řízení její rozhodnutí zrušil a věc jí vrátil podle odst. 4 téhož zákonného ustanovení k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení vydá nové rozhodnutí, přičemž bude vázána shora uvedeným právním názorem krajského soudu, a to že žalobkyni vznikl nárok na výplatu starobního důchodu od 31.1.2004.

Výrok o náhradě nákladů státu je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s, když žalobkyně se práva náhrady nákladů řízení výslovně vzdala a žalovaná toto právo nemá ze zákona (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a §118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu

Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení správnímu soudu v jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 18.listopadu 2010

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru