Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 27/2019 - 44Rozsudek KSOS ze dne 16.01.2020

Prejudikatura

2 Ans 6/2004


přidejte vlastní popisek

18Ad 27/2019 - 44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: F. G.

zastoupený advokátem Mgr. Ladislavem Bártou
sídlem 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Purkyňova 787/6

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem 225 08 Praha 5, Křížová 25

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 5. 2019 o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci zaplatit náklady řízení ve výši 55 Kč do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Odměna advokáta Mgr. Ladislava Bárty se určuje částkou 3 900 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 24. 5. 2019 č. j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 21. 2. 2019 č. j. X, jímž zamítla žalobci žádost o změnu výše invalidního důchodu podle ust. § 41 odst. 3 pro nesplnění podmínek ust. § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), neboť žalobce je podle posudku Okresní správy zabezpečení v Karviné ze dne 6. 2. 2019 nadále invalidní pro invaliditu I. stupně. Žalovaná přitom vycházela z nového posudku o invaliditě žalobce vypracovaného lékařem České správy sociálního zabezpečení dne 7. 5. 2019, podle něhož poklesla žalobcova pracovní schopnost o 40 % podle kapitoly VI, položky 4b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb.

2. Žalobce podal proti shora uvedenému rozhodnutí včasnou žalobu, ve které namítal, že žalovaná neměla k dispozici neurologické vyšetření ze dne 6. 6. 2019, kdy mu byla diagnostikována parciální epilepsie. Dochází u něj k záchvatům zhruba 6 až 8 krát za měsíc. Jedná se epilepsii nekompenzované formy, přičemž k záchvatům dochází až 8 krát měsíčně a jde tedy o postižení uvedené v kapitole VI, položce 4c přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Žalobce pro uvedené zdravotní postižení v současné době není schopen výkonu jakékoliv výdělečné činnosti. Kromě toho trpí problémy s bederní páteří, která mu znesnadňuje běžný pohyb a problémy levého oka. Domnívá se, že při posouzení jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu by měla být míra poklesu pracovní schopnosti u něj zvýšena podle § 3 citované vyhlášky.

3. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 24. 5. 2019 č. j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „ PK MPSV ČR“) ze dne 5. 12. 2019 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalované (ust. § 75 s. ř. s.).

4. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce byl uznán částečně invalidním dne 28. 5. 1996 a od 1. 1. 2010 se u něj jednalo o invaliditu I. stupně. Dne 2. 1. 2019 žalobce podal žádost o změnu stupně invalidity. Na základě této jeho žádosti byl posouzen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav lékařem posudkové služby Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná dne 6. 2. 2019 se závěrem, že u žalobce jde nadále o invaliditu I. stupně podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění. Podle tohoto posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je zdravotní postižení uvedené v kapitole VI, položce 4b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které činí míra poklesu pracovní schopnosti žalobce 40 %. Na základě tohoto posudku vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 21. 2. 2019 o tom, že žalobci náleží nadále invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal námitky, o nichž žalovaná rozhodla výše uvedeným žalobou napadeným rozhodnutím, přičemž vycházela z posudku lékaře České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. 5. 2019, podle něhož u žalobce jde nadále o invaliditu I. stupně, přičemž pokles pracovní schopnosti byl tímto posudkem ohodnocen zcela stejně jako posudkem lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné.

5. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise ze dne 5. 12. 2019 krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace žalobce od praktického lékaře MUDr. M. P. a jeho nálezu ze dne 22. 1. 2019, z nálezů ortopéda MUDr. A. J. ze dne 8. 4. 2019 a 19. 8. 2019, očních nálezů MUDr. K., MUDr. K., MUDr. S., infekčního oddělení MUDr. Z. ze dne 14. 11. 2017 a 13. 12. 2018, neurologie MUDr. P. ze dne 11. 10. 2018 a 8. 1. 2019, ortopedie MUDr. J. ze dne 5. 9. 2018, 7. 11. 2018, 19. 12. 2018, 18. 1. 2019 a 8. 4. 2019, nálezu alergologie MUDr. A. ze dne 4. 6. 2018, neurologie MUDr. U. P. ze dne 6. 6. 2019 a RDG MUDr. P.Z. ze dne 15. 5. 2019. V diagnostickém souhrnu zdravotních omezení žalobce uvedla posudková komise parciální epilepsii se záchvaty parciálními a ojediněle i sekundárními generalizovanými, polytopní vertebrogenní algický syndrom, stav po herpes zoster n. opthalmicus vlevo s keratitidou a parésou n. VII. vlevo, artrózu levého lokte III. stupně posttraumatickou, gonartrózu a coxartrózu oboustrannou II. stupně, hypertenzi I., lehké perzistující astma bronchiale, simplexní osobnost se sníženým intelektem typu LMR, Crohnovou chorobu, jaterní steatózu, stav po cholecystektomii pro cholecystolitiázu, stav po akutní pankreatitidě, obezitu a kataraktu obou očí, glaukom. Ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí byla rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce epilepsie frontální se záchvaty parciálními a ojediněle i sekundárními generalizovanými v. s. frontální epilepsie – nekompenzovaná forma. Pokles pracovní schopnosti hodnotila PK MPSV ČR podle kapitoly VI, položky 4c přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. 50 % a to i s přihlédnutím k dalším zdravotním omezením žalobce. Onemocnění epilepsií nehodnotila posudková komise jako částečně kompenzované, ale jako onemocnění nekompenzované na terapii a na intenzivní medikaci. S ohledem na celkový somatický stav jsou u žalobce některé denní aktivity podstatně omezeny. Posudková komise rozhodující zdravotní příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu u žalobce hodnotila odlišně od posudků okresní správy sociálního zabezpečení i České správy sociálního zabezpečení a dodala, že tento stav nelze hodnotit podle kapitoly VI, položky 4d přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., tedy jako formu epilepsie těžké, nekompenzovatelnou s nutností opakované hospitalizace během roku, s těžkým neuropsychickým deficitem a s těžkým omezením denních aktivit. Posudková komise MPSV ČR uzavřela, že od 2. 1. 2019, jakož i k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní ve II. stupni invalidity.

6. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí 24. 5. 2019 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu II. stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 50 % a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudek nepochybně vychází z veškeré dostupné zdravotní dokumentace žalobce a na jeho vypracování se kromě posudkového lékaře podílel i další odborný lékař – neurolog, tedy lékař z oboru nemocí, která je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce.

7. Jelikož u žalobce se k datu 4. 5. 2019 jednalo o II. stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s. ř. s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení bude vázána závazným názorem krajského soudu a to, že žalobce je invalidní ve II. stupni invalidity od data 2. 1. 2019.

8. V souladu s ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. byla žalovaná zavázána zaplatit náklady řízení žalobci ve výši 55 Kč představující poštovné v souvislosti s podáním a doručení žaloby.

9. Ustanovenému právnímu zástupci žalobce byla přiznána odměna za jeho zastupování v rozsahu tří úkon úkonů právní služby po 1 000 Kč, tří režijních paušálů po 300 Kč, celkem tedy 3 900 Kč v souladu s ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 16. ledna 2020

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru