Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 27/2010 - 30Rozsudek KSOS ze dne 10.03.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 27/2010-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Z. Č., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 16.1.2009 číslo X, o odnětí částečného invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 16.1.2009 číslo X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení odňala od 18.12.2008 žalobci částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 44 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 10.12.2008 není částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 20 %.

pokračování 2 -- 18Ad 27/2010

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu ze dne 4.6.2010, kterou doplnil podáním ze dne 30.9.2010. Namítal, že se jeho zdravotní stav nelepší, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti a že okruh zdravotních postižení mu stěžuje obecné životní podmínky.

Žalovaná se k žalobě žalobce nevyjádřila. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 16.1.2009 číslo X připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným OSSZ v Karviné, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 9.2.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce byl poživatelem částečného invalidního důchodu. Dne 10.12.2008 provedl lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné kontrolní lékařskou prohlídku se závěrem, že žalobce není plně ani částečně invalidní, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí u něj 20%, a to podle kapitoly XV., oddílu F položky 2, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění. Datum zániku částečné invalidity stanovil tento posudkový lékař dnem 10.12.2008. Rozhodnutím ze dne 16.1.2009 mu pak žalovaná tento důchod odňala od 18.12.2008.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování z kompletní zdravotní dokumentace od praktického lékaře MUDr. M. K., z neurologického vyšetření, rehabilitačního a kožního vyšetření, EMG vyšetření a CT L3/S1 a ze spisové dokumentace OSSZ v Karviné. V diagnostickém souhrnu onemocnění uvedla PK MPSV ČR v případě žalobce vertebrogenní algický syndrom LS páteře při hernii disku L3,4 a L4/5, foraminostenózu L5/S1, dle EMG chronická léze L5 vlevo s lehkou aktivitou, bez neurochirurgické indikace k operačnímu řešení, stabilizovaný stav. Toto rozhodující zdravotní postižení podřadila PK MPSV ČR pod kap. XV, oddíl F, položku 2, písm. c) přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění, podle které stanovila pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 30%. Toto hodnocení odůvodnila PK MPSV ČR s tím, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované šlo o postižení jednoho úseku a s ohledem na nález EMG, který prokázal chronickou lézi kořene L5 s lehkou aktivitou. Z obsahu posudku PK MPSV ČR dále plyne, že u žalobce byla uznána částečná invalidita v době, kdy došlo k akutní exacerbaci potíží doložené neurologickým vyšetřením a EMG nálezem akutní léze kořene L5 vlevo. Od doby přiznání částečné invalidity došlo při komplexní léčbě ke zlepšení nálezu, což je

pokračování 3 - - 18Ad 27/2010

doloženo neurologickými nálezy, včetně EMG vyšetření, kdy nebyla nutná neurochirurgická intervence.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 16.1.2009 nebyl částečně invalidní. Domáhal-li se žalobce nadále poskytování částečného invalidního důchodu, je nutno poukázat na ust. § 44 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném do 31.12.2009, dle kterého je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Uvedené podmínky však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nesplňoval, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil u něj toliko 30% a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu značně neztěžoval obecné životní podmínky. Tento závěr jednoznačně vyplývá z posudku posudkové komise MPSV ČR, o jehož úplnosti a správnosti v daném případě krajský soud nemá důvodu pochybovat. PK MPSV ČR vycházela z úplné zdravotní dokumentace žalobce a zdravotní stav žalobce posuzovala ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, která je u žalobce dominantní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zánik částečné invalidity PK MPSV ČR zdůvodnila zlepšením zdravotního stavu žalobce.

Jelikož žalobce k datu 16.1.2009 neplnil zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu nebyl částečně invalidní, a proto mu částečný invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím žalobci částečný invalidní důchod odňala.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 10.března 2011 Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru