Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 26/2011 - 30Rozsudek KSOS ze dne 01.09.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 26/2011-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce Ing. J. S. , nar. X, bytem X, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.1.2011 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 18.8.2010, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 11.1.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 18.8.2010, kterým žalobci snížila invalidní důchod tak, že mu náleží od 16.9.2010 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného invalidního

Pokračování -2- 18Ad 26/2011

důchodu pro invaliditu třetího stupně, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě ze dne 5.5.2010 je invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 55%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě ze dne 3.1.2011, dle kterého míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla u žalobce určena ve výši 55%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že nebylo přihlédnuto k jeho dalším zdravotním postižením, jimž je infarkt, psoriáza, hypertenze, ICHS stenokardie, hepatopatie, toxionozní etiologie, hypothyrese, CHOPI nemoc s kontraktury obou rukou. Jeho zdravotní stav se nadále zhoršuje, dochází k deformaci pahýlu, který je velmi bolestivý, praská, krvácí a nesnáší protézu a zbytek volné kosti vyhřezává ven v důsledku absolutně špatně provedené amputace. V nemocnici byl žalobce nakažen tzv. MRSA nemocí, v důsledku které nemůže mezi lidi. Žalobu doložil žalobce odbornými lékařskými zprávami.

Žalovaná navrhovala po provedeném dokazování zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 11.1.2011 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Ostravě, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 26.7.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce byl posouzen jako plně invalidní dne 13.8.2008. Dne 5.5.2010 byl při kontrolní lékařské prohlídce posouzen lékařem posudkové služby OSSZ v Ostravě se závěrem, že se již nejedná o invaliditu třetího stupně, a že jde o invaliditu druhého stupně, neboť pokles pracovní schopnosti činí u něj 55% podle kapitoly XV, oddílu B, položky 1, písm. c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Na základě tohoto posouzení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 18.8.2010, proti němuž žalobce podal námitky s tím, že je rok po amputaci levé dolní končetiny se špatně provedeným pahýlem, na nějž není použitelná protéza. Je odkázán na invalidní vozík a novou protézu noha nepřijala. Pro nemoc obou rukou nemůže pořádně uchopit francouzské hole. Dne 3.1.2011 byl žalobce posouzen lékařem ČSSZ s tímtéž závěrem, že míra poklesu jeho pracovní schopnosti činí podle kapitoly XV, oddílu B, položky 1, písm. c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., 55%. Na to žalovaná vydala napadené rozhodnutí, jimž námitky žalobce zamítla a potvrdila rozhodnutí ze dne 18.8.2010.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení,

Pokračování -3- 18Ad 26/2011

vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. Š. a řady odborných nálezů interních, chirurgické ambulance, z propouštěcích zpráv, z nálezů revmatologické, rehabilitační a ortopedické ambulance a z dokumentace založené v posudkovém spise žalobce vedeném OSSZ v Ostravě. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce stav po amputaci LDK v bérci dne 27.5.2009 pro osteomyelitidu metatarsu a tarsu nohy (infekce MRSA), stav po reamputaci LDK v bérci dne 26.5.2011. Tento stav posudková komise podřadila pod kapitolu XV, oddíl B, položku 1, písm. c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., dle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti horní hranicí 45% a toto hodnocení zvýšila o dalších 10% dle § 3 odst. 1 citované vyhlášky na celkových 55%. PK MPSV ČR k tomu uvedla, že po provedené amputaci v bérci levé dolní končetiny je žalobce schopen na krátké vzdálenosti využít protézy, na delší úseky je pohyblivý pomocí mechanického invalidního vozíku. Následná operační úprava pahýlu byla provedena za účelem dalšího funkčního zlepšení pro využití protézy k chůzi a léčení probíhá v předpokládaném doléčení upravovaného pahýlu. Stejně jako při dříve provedených posudkových závěrech, také i posudková komise zvýšila hodnocení poklesu pracovní schopnosti o dalších 10% se zřetelem k ostatním zdravotním postižením žalobce.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 11.1.2011 již nebyl invalidní ve třetím stupni, ale byl invalidní ve stupni druhém. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 55% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – ortopéda, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. PK MPSV ČR řádně zhodnotila úplnou zdravotní dokumentaci žalobce a zcela se ztotožnila s hodnocením zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti žalobce, jako lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Ostravě dne 5.5.2010 i lékař ČSSZ dne 3.1.2011.

Jelikož žalobce k datu 11.1.2011 neplnil zákonné podmínky invalidity třetího stupně podle ust. § 39 odst. 2, písm. c) zák. č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., ale plnil podmínky invalidity druhého stupně podle ust. § 39 odst. 2,

Pokračování -4- 18Ad 26/2011

písm. b) citovaného zákona, žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18.8.2010, kterým žalobci snížila invalidní důchod tak, že mu od 16.9.2010 náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud

stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 1. září 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru