Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 24/2020 - 30Rozsudek KSOS ze dne 18.02.2021

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18 Ad 24/2020 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobkyně: K. Ž.

zastoupená Mgr. Janem Šrajem, advokátem
sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 6. 2020, o invalidním důchodu

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 5 960 Kč k rukám advokáta Mgr. Jana Šraje do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 11. 6. 2020 č. j. X Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 17. 3. 2020 č. j. X, jímž žalobkyni od 12. 4. 2020 odňala invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 28. 2. 2020 již žalobkyně není invalidní. Dle uvedeného posudku poklesla žalobkyni z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost pouze o 30%.

2. Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce včasnou žalobu, ve které namítala, že práce na plný úvazek je pro ni tak složitá, že následně musí brát lék Rivotril, tak aby se nezhroutila. Žalobkyně předložila žalované lékařskou zprávu MUDr. M., ze které je zřejmé, že žalobkyně musí měnit zaměstnání z důvodu psychické dekompenzace a absolvovat intenzivní terapii. Žalobkyně je toho názoru, že její zdravotní stav nebyl posuzován komplexně individuálně.

3. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 11. 6. 2020 č. j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 3. 11. 2020 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

4. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně měla přiznán od roku 2010 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Dne 28. 2. 2020 provedl lékař OSSZ Nový Jičín kontrolu zdravotní stavu žalobkyně se závěrem, že není invalidní, neboť pokles její pracovní schopnosti činí dle kapitoly V, položky 4c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., 30%. Podle tohoto posudku žalovaná vydala dne 17. 3. 2020 rozhodnutí, kterým žalobkyni odňala invalidní důchod ode dne 12. 4. 2020. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal dne 26. 5. 2020 její zdravotní stav lékař ČSSZ Ostrava, který míru poklesu pracovní schopnosti žalobkyně určil ve výši 30% a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně bylo postižení uvedené v kapitole V, položce 4c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. Následně žalovaná vydala dne 11. 6. 2020 žalobou napadené rozhodnutí.

5. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal si krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. H. a z jejího nálezu ze dne 28. 1. 2020, z nálezu psycholožky MUDr. M. ze dne 18. 9. 2017, ze zdravotní dokumentace z psychiatrické ambulance MUDr. M. a z jeho nálezů ze dne 16. 10. 2017, 27. 1. 2020, 7. 5. 2020, 1. 6. 2020 a 21. 9. 2020 a z úplné spisové dokumentace OSSZ Nový Jičín a spisové dokumentace Krajského soudu v Ostravě včetně žaloby. Posudková komise uvedla jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí žalované, tj. dne 11. 6. 2020, duševní onemocnění – bipolární afektivní poruchu dle přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., v kapitole V, položce 4c, vedoucí k poklesu pracovní schopnosti 35%.

6. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 11. 6. 2020 byla invalidní, přičemž šlo o invaliditu prvního stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 35% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – psychiatra. V hodnocení PK MPSV ČR není v souladu se závěry posudkového lékaře OSSZ Nový Jičín ani se závěry posudkového lékaře ČSSZ v námitkovém řízení, kteří stanovili pokles pracovní schopnosti na dolní hranici procentuální rozpětí (30-45%) 30%. Dle názoru posudkové komise zdravotní postižení u žalobkyně bylo jejich posudkovými závěry podhodnoceno. PK MPSV ČR došla k závěru, že u žalobkyně se jedná o středně těžké postižení, kdy na příslušné medikaci je zdravotní postižení v dostatečné dlouhé remisi, kdy výkon některých denních aktivit je omezen.

7. Jelikož u žalobkyně k datu 11. 6. 2020 šlo o první stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to, že žalobkyně je nepřetržitě od roku 2010 invalidní, přičemž se u ní jedná o invaliditu I. stupně.

8. V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. byla žalovaná zavázána zaplatit žalobkyni náklady řízení spočívající v jejím právním zastoupení advokátem v rozsahu 3 úkonů právní služby po 1 000 Kč, 3 režijních paušálů po 300 Kč, náhrady za promeškaný čas 400 Kč [§ 7, § 9 odst. 2, § 13 odst. 4 a § 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů] a cestovného ve výši 626 Kč představující cestu z Nového Jičína do Ostravy a zpět za použití motorového vozidla zn. BMW X1 při spotřebě 6,7 l/100 km, tj. celkem 4 926 Kč a s připočtením 21% daně z přidané hodnoty ve výši 1 034 Kč činily celkové náklady žalobkyně 5 960 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 18. února 2021

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru