Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 23/2011 - 22Rozsudek KSOS ze dne 30.06.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 23/2011-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce M. J., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 10.12.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 14.6.2010,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro

vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10.12.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 14.6.2010, kterým zamítla žalobci žádost o změnu výše invalidního důchodu,

neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 20.5.2010 je žalobce nadále invalidní pro invaliditu druhého stupně.

Pokračování -2- 18Ad 23/2011

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal, že jeho zdravotní stav je neuspokojivý a stále se zhoršuje. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 10.12.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Ostravě-Městě a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 13.5.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal dne 1.3.2010 o změnu výše invalidního důchodu. Na základě této žádosti byl posouzen jeho zdravotní stav lékařem OSSZ Ostrava dne 20.5.2010 se závěrem, že pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí u žalobce podle kapitoly VIII, oddíl B, položky 5, písm. b) přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. ve znění účinném do 31.12.2009 60%. Od 1.1.2010 jde u žalobce o zdravotní postižení uvedené v kapitole X, oddíl B, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. s poklesem pracovní schopnosti 50%. Od 1.1.2010 se jedná o invaliditu druhého stupně. Rozhodnutím ze dne 14.6.2010 žalovaná žádost žalobce o změnu stupně invalidity zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal jeho zdravotní stav posudkový lékař, který potvrdil posudkový závěr lékaře OSSZ Ostrava. U žalobce se od 2.8.2007 jedná o částečnou invaliditu a od 1.1.2010 o invaliditu druhého stupně. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. M. M. a jejího nálezu ze dne 5.5.2010, ze zdravotní dokumentace TRN Hornické polikliniky MUDr. G., ze spirometrického vyšetření MUDr. P. ze dne 5.4.2011, z nálezů kardiologa Č. R. ze dne 26.10.2010, revmatologa MUDr. M. ze dne 18.12.2007 a 13.6.2008, neurologa MUDr. Š. ze dne 14.1. a 11.3.2010, revmatologa MUDr. B. ze dne 25.3. a 21.4.2010, alergologa MUDr. B. ze dne 1.3.2010, echokardiografie MUDr. D. ze

dne 26.10.2010, opakovaných EMG vyšetření horních končetin v létech 2008-2010 a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Ostravě. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce chronickou obstrukční plicní nemoc s těžkou restriktivní poruchou plicní ventilace, které je významně zhoršováno těžkou obezitou. Jedná se o stav podle přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. srovnatelný

Pokračování -3- 18Ad 23/2011

s kapitolou X, oddíl B, položka 1, písm. c), podle které stanovila PK MPSV ČR pokles pracovní schopnosti 60% a tento zvýšila o dalších 10% na celkových 70%. Jedná se o třetí stupeň invalidity. Uvedené hodnocení posudková komise odůvodnila tak, že při zvýšení poklesu pracovní schopnosti přihlédla k dalším významným zdravotním postižením, zejména těžkou obezitou, k závažnému ECHOKG, změnám na srdci a velmi susp. syndromu spánkové apnoe. Přihlédla také k neschopnosti výkonu dělnických zaměstnání žalobcem, včetně práce řidiče. Při takto doloženém zdravotním stavu žalobce v současné době není schopen rekvalifikace. PK poznamenala, že toto odlišné hodnocení oproti předcházejícím posudkovým závěrům vyplývá z postupného zhoršování zdravotního stavu žalobce. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zapříčiněn chronickou obstrukční plicní nemocí III. stupně, těžkou obezitou, hypertenzí II., vleklým víceetážovým bolestivým páteřovým syndromem, polyartrotickým syndromem a středně těžkým syndromem karpálních tunelů, Dupuetryenovou kontrakturou 2 a 3 prstu pravé ruky, recidivujícím erysipelem obou bérců, hepatopatii a hyperrurikemii. PK MPSV ČR tedy uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce invalidní podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., přičemž šlo u

něj o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 10.12.2010 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – internisty, tedy lékaře z oboru nemocí, která je dominantní příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce. V posudku se také vypořádala se svým odlišným hodnocením zdravotního stavu žalobce oproti dříve učiněným posudkovým závěrům.

Jelikož u žalobce k datu 10.12.2010 šlo o třetí stupeň invalidity a nikoliv o stupeň druhý, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobce je invalidní ve třetím stupni od 1.10.2010.

Pokračování -4- 18Ad 23/2011

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce se tohoto práva výslovně vzdal a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 30.června 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Jana Valošková JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru