Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 20/2020 - 33Rozsudek KSOS ze dne 18.02.2021

Prejudikatura

19 Ad 41/2010 - 31


přidejte vlastní popisek

18 Ad 20/2020 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobkyně: V. Š.

zastoupená JUDr. Jarmilou Lipnickou Pešlovou, advokátkou
sídlem Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 4. 2020, o invalidním důchodu

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 16. 4. 2020 č. j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 8. 1. 2020, kterým zamítla žalobkyni žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín ze dne 4. 12. 2019 žalobkyně není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 30%.

2. Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala, že její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav způsobuje pokles schopnosti pracovat minimálně ve výši 36% a posouzení posudkových lékařů je diametrálně odlišné od posouzení odborných lékařů, u kterých se podrobila vyšetřením. Dle názoru žalobkyně je třeba podle aktuálních lékařských zpráv především posoudit, zda-li v současnosti není jejím hlavním postižením či minimálně rovnocenným, které snižuje její pracovní schopnost, amputace malíčku pravé ruky, ke kterému došlo dne 28. 5. 2019.

3. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 16. 4. 2020 č. j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Novém Jičíně, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 18. 9. 2020 a žalobkyní doloženými lékařskými zprávami a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

4. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně dne 18. 11. 2019 podala žádost o invalidní důchod. Dne 4. 12. 2019 byl posouzen zdravotní stav žalobkyně lékařem OSSZ Nový Jičín se závěrem, že nejde o invaliditu žádného stupně dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. a stanovil pokles pracovní schopnosti dle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. ve výši 20% a toto hodnocení zvýšil podle § 3 odst. 2 téže vyhlášky o 10%, tedy celkem na 30%. Na základě tohoto posudkového hodnocení přistoupila žalovaná rozhodnutím ze dne 8. 1. 2020 k zamítnutí žádosti žalobkyně o invalidní důchod. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal její zdravotní stav lékař ČSSZ dne 2. 4. 2020 a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně bylo postižení uvedené v kapitole XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 20% a stejné jako lékař OSSZ Nový Jičín toto hodnocení zvýšil podle § 3 odst. 2 téže vyhlášky o 10%, tedy na celkových 30%. Následně o těchto námitkách žalobkyně rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím.

5. Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. M. C. a z jeho nálezu ze dne 22. 11. 2019 a 14. 11. 2019, z úplné spisové dokumentace OSSZ v Novém Jičíně a dále z lékařských nálezů: RTG pánve a kyčlí ze dne 31. 5. 2017, ortopeda MUDr. C. ze dne 1. 9. 2017, chirurgické ambulance MUDr. C. ze dne 2. 10. 2017, operace ortopeda MUDr. S. ze dne 10. 1. 2018, EMG ze dne 4. 6. 2018, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava ze dne 21. 6. – 22. 6. 2018, 4. 10. – 7. 10. 2018 a 17. 6. – 20. 6. 2019, rehabilitace MUDr. R. ze dne 31. 7. 2018, EMG ze dne 8. 3. 2019, ortopeda MUDr. M. ze dne 27. 8. 2019, 10. 10. 2019 a 12. 11. 2019, FN Ostrava, ambulance plastické chirurgie MUDr. B. ze dne 20. 5. 2019 a 15. 6. 2018, MUDr. H. ze dne 16. 8. 2018, MUDr. M. ze dne 26. 11. 2018, 16. 1. 2019, 11. 3. 2019 a 3. 7. 2019, magnetické rezonance krční páteře ze dne 26. 9. 2019, magnetické rezonance bederní páteře MUDr. K., neurochirurgické ambulance MUDr. K. ze dne 4. 6. 2018 a 7. 10. 2019, neurologie MUDr. B. ze dne 26. 9. 2019, 3. 3. 2020 a 14. 7. 2020, ortopeda MUDr. M. ze dne 3. 5. 2019 a 17. 5. 2019, revmatologické ambulance MUDr. S. ze dne 3. 5. 2018, ortopeda doc. MUDr. P. ze dne 21. 1. 2020 a z propouštění zprávy FN Ostrava, Centrum plastické chirurgie, hospitalizace od 17. 6. – 20. 6. 2019, od 21. 6. – 22. 6. 2018 a od 4. 10. – 7. 10.2018. Dále při jednání posudkové komise předložila žalobkyně lékařské nálezy z Nemocnice Nový Jičín, lékařský nález ortopedické ambulance MUDr. R. Z. ze dne 11. 9. 2020 a nález z FN Ostrava, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky MUDr. M. M. ze dne 24. 8. 2020. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí 16. 4. 2020 je podle posudkové komise stav po operaci krční páteře s bolestivým páteřním syndromem, který odpovídá kapitole XIII, oddílu E, položce 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které z rozmezí 10-20% stanovila míru poklesu pracovní schopnosti na horní hranici uvedeného rozmezí, tj. 20% a tuto dále zvýšila pro postižení pravé ruky na celkových 30%. K námitkám uvedeným v žalobě posudková komise dodala, že nejde o stav odpovídající kapitole XV, oddílu B (postižení končetin), neboť se jedná o ztrátu malíku, nejedná se o ztrátu palce či části ruky, ani ztrátu několika prstů ani o postižení srovnatelné, nejedná se o ztrátu úchopové schopnosti ruky, ani o významnější omezení funkce ruky.

6. Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí 16. 4. 2020 nebyla invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 30% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího lékaře – neurologa, tedy lékaře z oboru nemoci, která je uznávána jako dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobkyně. Posudková komise stanovila u žalobkyně jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu stav po operaci krční páteře s bolestivým páteřním syndromem a pokles pracovní schopnosti stanovila na horní hranici procentuálního rozpětí uvedeného v kapitole XIII, oddílu E, položce 1b, tj. 20%. PK MPSV ČR shledala důvod pro navýšení této hranice o 10% z důvodu postižení pravé ruky na celkových 30%. Posudková komise svým posudkem hodnotila zdravotní stav žalobkyně totožně jako lékař OSSZ Nový Jičín i jako lékař ČSSZ. Závěrem svého posudku PK MPSV ČR přesvědčivě uvedla, proč nejde vyhovět námitce žalobkyně, že by se u ní mělo jednat o stav odpovídající kapitole XV, oddílu B přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

7. Jelikož u žalobkyně k datu 16. 4. 2020 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobkyně zamítla a zároveň potvrdila své rozhodnutí ze dne 8. 1. 2020.

8. Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu žalobkyně zamítl, neboť není důvodná.

9. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 18. února 2021

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru