Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 20/2017 - 30Rozsudek KSOS ze dne 16.11.2017

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 20/2017-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 3.4.2017, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 3.2.2017, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se zrušuje

a věc sevrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 3.4.2017 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 3.2.2017, jímž zamítla žádost žalobce o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu podle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění a pro nesplnění podmínek ust. § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále ze dne 20.1.2017 je žalobce nadále invalidní pro invaliditu druhého stupně.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že v levém rameni má zánět, chodí pravidelně na ortopedickou ambulanci – obstřiky ramen. Vznikají mu totiž velké bolesti. Několikrát do roka bývá nemocen, má problémy s dýcháním, kdy musí použít inhalátor. Jako další zdravotní komplikace uvedl, že v dubnu 2017 byl operován na urologii. Není schopen vykonávat svou práci.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 3.4.2017 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení Bruntál a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 13.10.2017 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce pobírá invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně od 18.3.2014. Dne 19.12.2016 požádal o změnu stupně invalidního důchodu. Na základě této žádosti byl jeho zdravotní stav posouzen dne 20.1.2017 lékařem OSSZ Bruntál se závěrem, že je invalidní, přičemž jde nadále o invaliditu druhého stupně podle kapitoly X, oddílu B, položky 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. s poklesem pracovní schopnosti o 60%. Podle tohoto posudku žalovaná vydala dne 3.2.2017 rozhodnutí, podle kterého náleží žalobci nadále invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal jeho zdravotní stav lékař ČSSZ Ostrava dne 20.3.2017, který míru poklesu pracovní schopnosti žalobce určil ve výši 60% a podle jeho posudku rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce bylo postižení uvedené v kapitole X, oddíle B, položce 1c přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. O těchto námitkách rozhodla žalovaná žalobou napadeným rozhodnutím.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. M. J. a jejího nálezu ze dne 5.1.2017, ze zdravotnické dokumentace plicní ambulance MephaCentrum Ostrava a nálezů MUDr. R. M. ze dne 16.12.2016, MUDr. J.B. ze dne 26.8.2016, 26.9.2016, 17.10.2016, 22.2.2017 a 4.4.2017, MUDr. M. P. ze dne 13.7.2015, 28.7.2015, 31.1.2014 a 7.3.2014, ze zdravotní dokumentace ortopedické ambulance Opava MUDr. P. K. ze dne 31.8.2017, 19.4.2017, 8.2.2017, 13.7.2016, 9.11.2016, 28.1.2016, 4.2.2016, 27.5.2015, 25.11.2014, 2.10.2014, 12.3.2014, 24.2.2014, 22.1.2014, RTG snímků ramen ze dne 10.10.2017 (popis MUDr. P. K.), dále z vyšetření provedeného na žádost PK MPSV ČR: ambulance TRN MěN Ostrava, prim. MUDr. R. K. ze dne 18.8.2017 včetně spirometrie, z nálezů CT plic nativ MUDr. I. B. ze dne 6.10.2015, z propouštěcí zprávy Slezské nemocnice v Opavě, TRN ze dne 31.1.2014-5.2.2014, dále z nálezu urologa MUDr. J. P. ze dne 22.2.2017, urologa MUDr. O. ze dne 7.3.2017, bronchoskopie MUDr. A.P. ze dne 9.9.2015 a z úplné spisové dokumentace OSSZ Bruntál včetně žaloby a profesního dotazníku. Posudková komise uvedla jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu chronickou obstrukční plicní nemoc s častými exacerbacemi, opakujícími se záněty plic, s těžkou obstrukční poruchou a středně těžkou hyperinflací, kdy tento stav odpovídal podle PK MPSV ČR příloze k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitole X, oddílu B, položce 1c. Z rozmezí 40-60% stanovila posudková komise horní hranici 60% a tuto dále zvýšila o 10% na celkových 70% pro ostatní zdravotní postižení. Datum vzniku invalidity třetího stupně stanovila PK MPSV ČR na 21.1.2017.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 3.4.2017 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce

poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – odbornosti interního lékařství, tedy lékaře z oboru nemoci, která je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. V hodnocení PK MPSV ČR není v souladu se závěry posudkového lékaře OSSZ ani se závěry posudkového lékaře ČSSZ v námitkovém řízení, protože po prostudování zdravotnické dokumentace, včetně nového vyšetření odborným lékařem oboru TRN MěN Ostrava prim. MUDr. K. došla k závěru, že zbylý pracovní potenciál žalobce je již prakticky nevyužitelný a schopnost rekvalifikace po celoživotní práci řidiče dodávkového vozu je nereálná.

Jelikož u žalobce k datu 3.4.2017 šlo o třetí stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu a to, že žalobce je nadále invalidní, přičemž se u něj jedná nikoliv o invaliditu druhého, ale třetího stupně, která vznikla dne 21.1.2017.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšný žalobce se práva náhrady nákladů výslovně vzdal (§ 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 16. listopadu 2017

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru