Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 20/2012 - 85Rozsudek KSOS ze dne 20.03.2014

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

18Ad 20/2012-85

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce M. R., zastoupeného Mgr. Davidem Cagašem, advokátem se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 30.1.2012, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 5.10.2011, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 17.303,- Kč k rukám Mgr. Davida Cagaše, advokáta se sídlem Ostrava, Jaklovecká 1249/18, a to do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30.1.2012 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí ze

dne 5.10.2011, kterým žalobci odňala od 18.11.2011 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1, písm. a) a ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 21.9.2011 žalobce již není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že jeho pracovní schopnost byla nesprávně hodnocena a v této souvislosti poukázal na závěry ošetřujících lékařů, podle kterých se zdravotní stav žalobce progresivně zhoršuje.

Krajský soud poté, co provedl dokazování napadeným rozhodnutím žalované ze dne 30.1.2012 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Novém Jičíně, žalobcem předloženými lékařskými zprávami, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 12.6.2012, jakož i doplňujícím posudkem téže posudkové komise ze dne 27.12.2012, rozsudkem ze dne 18.5.2013 č.j. 18Ad 20/2012-57 žalobu jako nedůvodnou zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

K podané kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 13.11.2013 č.j. 6Ads 45/2013-25 rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění tohoto rozsudku uvedl, že posudek PK MPSV ČR ze dne 12.6.2012 ve znění jeho doplnění ze dne 27.12.2012 není možno považovat za úplný, přesvědčivý a správný. V posudku zcela chybí důvod, proč bylo zdravotní postižení žalobce kvalifikováno podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b, přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. a nikoliv podle položky 1c téže položky.

Krajský soud proto doplnil dokazování dalším posudkem PK MPSV ČR pracoviště Brno ze dne 7.2.2014, z něhož zjistil, že při jeho vypracování tato posudková komise vycházela jednak z posudku dříve podaného PK MPSV ČR pracoviště Ostrava, včetně doplňujícího posudku a jednak z posudkového spisu žalobce vedeného u OSSZ Nový Jičín a zdravotní dokumentace praktického lékaře žalobce, včetně žalobcem doložených odborných nálezů. V diagnostickém souhrnu zdravotních omezení žalobce tato posudková komise uvedla stav po těžkém bulózním nekrotickém erosypelu pravého bérce v roce 2010, elefantiásu, vertebrogenní algický syndrom L páteře, hypertenzi, CHOPN gr. I.-II., distorzi pravého kolenního kloubu, stav po zlomenině proc. styloideus ulnae I.dx, hyperurikemii a obezitu. Za rozhodující onemocnění u žalobce považuje posudková komise lymfedém pravého bérce, která nejvíce omezuje pracovní schopnost žalobce. Jde o otok končetiny od kolena až po prsty, postižena oblast je bolestivá, zejména po zatížení. Uvedené postižení vylučuje schopnost žalobce vykonávat těžší fyzickou práci či práci se zvýšenou zátěží dolních končetin. Žalobce je rovněž omezen pro postižení páteře, je vyloučen z namáhavějších prací, včetně prací v nehodné poloze těla. Rozhodující zdravotní postižení – lymfedém bérce (erysipel) podřadila posudková komise pod kapitolu I, položku 6 přílohy k vyhlášce č. 359/2009

Sb. a hodnocení poklesu pracovní schopnosti provedla podle kapitoly IX, oddílu B, položky 9b ve výši 40%. Učinila tak závěr, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalované 30.1.2012 byl žalobce nadále invalidní v prvním stupni.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 30.1.2012 byl nadále nepřetržitě invalidní, přičemž se jednalo o invaliditu prvního stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 40% a tento závěr

jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR pracoviště Brno, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. Dle názoru krajského soudu posudková komise odůvodnila své odlišné hodnotící závěry oproti PK MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě, zejména co se týče rozhodujícího zdravotního postižení v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. Ze závěru tohoto posudku vyplývá, že žalobce je od doby uznání nadále nepřetržitě invalidní a že se jedná o invaliditu prvního stupně.

Jelikož u žalobce k datu 30.1.2012 šlo nadále o první stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobce je nadále invalidní v prvním stupni od počátku zjištění invalidity nepřetržitě dosud.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. zavázal soud žalovanou k náhradě nákladů řízení žalobce na právním zastoupení advokátem v rozsahu 11 úkonů právní pomoci á 1.000,- Kč a 11 režijních paušálů á 300,- Kč v souladu s ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění, tj. 14.300,- Kč a s připočtením 21% daně z přidané hodnoty ve výši 3.003,- Kč činily celkem náklady právního zastoupení žalobce 17.303,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení

jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 20. března 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru