Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 2/2013 - 83Rozsudek KSOS ze dne 13.02.2014

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 56/2014 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

18Ad 2/2013-83

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce T. J., zastoupeného Mgr. Jakubem Vepřekem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Tyršova 1714/27, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 9.11.2012, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2012, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Jakuba Vepřeka se určuje částkou 7.865,- Kč, která mu proplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Pokračování
- 2 -
18Ad 2/2013

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 9.11.2012 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 7.8.2012, kterým zamítla žalobci žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava ze dne 11.7.2012 žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20%. Při svém rozhodování žalovaná vycházela z posudku o invaliditě vypracovaného Českou správou sociálního zabezpečení dne 17.10.2012, podle kterého je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddílu B, položce 9a přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které lékař ČSSZ stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 10% a toto hodnocení zvýšil podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky o dalších 10% na celkových 20%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který se nezlepšuje a pro který je omezen v lehčích úkonech. Kvůli opakovaným intenzivním bolestem užívá velmi silná analgetika, včetně opioidů. Není schopen delší chůze, sezení či stání. Trpí třesem rukou, poruchami spánku a s tím související sníženou psychickou odolností. Žalobce nesouhlasí s posudky o invaliditě a má za to, že posouzení jeho zdravotního stavu proběhlo neobjektivně.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 9.11.2012 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Ostravě, žalobcem předloženými lékařskými zprávami, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) v Ostravě ze dne 28.6.2013 a doplňujícím posudkem ze dne 15.1.2014 poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal o invalidní důchod dne 16.5.2012. Na základě této žádosti posoudil zdravotní stav

žalobce lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Ostravě dne 11.7.2012 se závěrem, že u žalobce nejde o invaliditu žádného stupně, neboť pokles pracovní

schopnosti činí u něj 10% podle kapitoly XV, oddílu B, položky 9a přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. S ohledem na další postižení zdravotního stavu byla tato hodnota zvýšena podle § 3 odst. 1 téže vyhlášky o 10%, celkem na 20%. Rozhodnutím ze dne 7.8.2012 žalovaná žádost žalobce o invalidní důchod zamítla. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce námitky, o kterých žalovaná rozhodla shora uvedeným napadeným rozhodnutím, přičemž vycházela z posudku ČSSZ ze dne 17.10.2012, podle kterého činil pokles pracovní schopnosti podle kapitoly XV, oddílu B, položky 9a přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. 10% a se zvýšením o dalších 10% se zřetelem Pokračování
- 3 -
18Ad 2/2013

k postižení zdravotního stavu celkových 20%. Napadeným rozhodnutím, jak shora uvedeno, pak žalovaná námitky žalobce zamítla a potvrdila rozhodnutí ze dne 7.8.2012.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. N. P. a jejího nálezu ze dne 7.6.2012, rehabilitačního vyšetření MUDr. G. ze dne 13.6.2012, rektoskopického vyšetření MUDr. G., PhD. ze dne 6.3.2012, propouštěcí zprávy z interní kliniky FN Ostrava ze dne 31.5.2012, propouštěcí zprávy z traumacentra FN Ostrava ze dne 15.9.2012, vyšetření v centru léčby bolesti FN Ostrava MUDr. Z. ze dne 20.5. a 10.6.2013, rehabilitačního vyšetření MUDr. N. ze dne 23.4.2013, neurologických vyšetření MUDr. Š. a ze zdravotní dokumentace založené v posudkovém spise OSSZ Ostrava. Jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotní stavu žalobce uvedla posudková komise lehkou instabilitu levého kolene jako stav po opakovaných plastikách LCA bez nutnosti používání ortézy. Toto rozhodující zdravotní postižení je uvedeno v kapitole XV, oddílu B, položce 9a přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které stanovila míru poklesu pracovní schopnosti 10% a toto hodnocení zvýšila pro vertebrogenní potíže o dalších 10% , tj. celkem o 20%.

K námitkám žalobce podala tatáž posudková komise doplňující posudek ze dne 15.1.2014, ve kterém odkázala na diagnostický souhrn omezení žalobce uvedený v prvoposudku ze dne 28.6.2013 a dále uvedla, že podle nově předloženého neurochirurgického vyšetření MUDr. P. ze dne 25.7.2013 bylo u žalobce provedeno CT i MR mozku, které potvrdilo nález cysty v oblasti mozečku a komunikaci s cisterna magna. Podle kontrolního vyšetření neurochirurgem ze dne 22.8.2013 byla u žalobce provedena kontrolní magnetická rezonance mozku a potvrzena cysta konstantní velikosti se stanovením další kontroly za dva roky. Posudková komise v této souvislosti poukázala na svůj prvoposudek, v němž je uveden i neurologický nález MUDr. Š. ze dne 11.6.2013 a který spolu s opakovanými vyšetřeními magnetické rezonance potvrzuje, že jde o cystu stacionární, jde o nález bez funkční odezvy, kdy magnetická rezonance nepotvrdila podezření vyslovená při CT mozku z možné expanze této oblasti. Posudková komise i v doplňujícím posudku uzavřela, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalované žalobce nebyl invalidní.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 9.11.2012 nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles Pokračování
- 4 -
18Ad 2/2013

jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR a z doplňujícího posudku

téže posudkové komise, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – ortopeda, tedy lékaře z oboru, který je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. Kromě toho při posouzení zdravotního stavu žalobce v rámci vypracování doplňujícího posudku posuzoval zdravotní stav žalobce jako další odborný lékař neurolog se zřetelem na vznesené námitky žalobce proti prvoposudku.

Jelikož u žalobce k datu 9.11.2012 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 7.8.2012, jímž žalobci žádost o invalidní důchod zamítla.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Ustanovenému právnímu zástupci žalobce byla přiznána odměna za zastupování žalobce v rozsahu pěti úkonů právní pomoci po 1.000,- Kč a pěti režijních paušálů po 300,- Kč, tj. 6.500,- Kč a s připočtením 21% DPH ve výši 1.365,- Kč tak činí celková odměna 7.865,- Kč v souladu s ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 13. února 2014

JUDr. Petr Indráček

Samosoudce

Pokračování
- 5 -
18Ad 2/2013

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru