Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 2/2012 - 24Rozsudek KSOS ze dne 12.04.2012

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 74/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

18Ad 2/2012-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce E. S., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 7.11.2011, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 3.8.2011, o odnětí invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7.11.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 3.8.2011, kterým žalobci odňala invalidní důchod od 22.9.2011 podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě z 20.7.2011 již není

Pokračování -2- 18Ad 2/2012

invalidní. Podle tohoto posudku poklesla u žalobce z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 30%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě ze dne 27.9.2011 a 14.10.2011, dle kterého míra poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byla u žalobce určena ve výši pouze 20%, a to podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a zvýšením podle ust. 3 odst. 2 citované vyhlášky o dalších 10% byla stanovena celkem 30%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal, že „ČSSZ v Opavě dne 20.7.2011 nebyly zaslány všechny zdravotní dokumentace – zpráva neuropatie – poškození nervů“. Má za to, že v jeho případě mělo být hodnocení v rozmezí 30-40%, posudková komise to nehodnotila, proto se odvolává. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 7.11.2011 č.j. 540 427 2291/48091-KZ, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Opavě a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště Ostrava (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 9.3.2012 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce od 24.10.2008 pobíral plný invalidní důchod a na základě kontrolní lékařské prohlídky byl od 8.4.2010 posouzen jako invalidní pouze v prvním stupni invalidity. Dne 29.4.2011 požádal žalobce o změnu výše invalidního důchodu. Na základě této jeho žádosti posoudil jeho zdravotní stav lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Opavě dne 20.7.2011 se závěrem, že u žalobce se již nejedná o invaliditu prvního stupně, neboť pokles pracovní schopnosti činí podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb. 20% se zvýšením o dalších 10%, celkem tedy 30%. Datum zániku invalidity bylo stanoveno na 20.7.2011. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 3.8.2011, kterým žalobci invalidní důchod od 22.9.2011 odňala.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce dne 25.8.2011 shora uvedené námitky, na základě kterých byl dne 14.10.2011 posouzen lékařem ČSSZ se závěrem, že není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20% podle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1b se zvýšením o dalších 10%, tj. celkem 30%. Na základě tohoto posudkového hodnocení pak žalovaná vydala napadené rozhodnutí ze dne 7.11.2011.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení,

Pokračování -3- 18Ad 2/2012

vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace ošetřující lékařky MUDr. D. R. a z úplné spisové dokumentace OSSZ Opava. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce chronický bolestivý syndrom bederní páteře, stav po opakované operaci dolní bederní páteře, naposledy v říjnu 2010 dekompresní a stabilizační operace L4/5, při degenerativních změnách na páteři, s přetrvávající dysfunkcí dolní bederní páteře a kořenovou iritací L5 vlevo, s EMG známkami chronické neuropatie L4-S1 bez známek čerstvé radikulopatie. U žalobce nejsou přítomny parézy, svalové atrofie, poruchy svěračů, chůzí má rytmickou, svede chůzí po patách i špičkách. Uvedené funkční postižení posudková komise hodnotila nanejvýš jako středně závažné. Ostatní zdravotní postižení, tj. přetlaková choroba, žilní městky bércové, stav po operaci varixů LDK a arthroskopii levého kolene, stav po přeléčené formě kožní boreliósy, lipomatosa, stav po operaci tříselné kýly nezvyšují dále pokles pracovního potenciálu žalobce. Pokles pracovní schopnosti hodnotila PK MPSV ČR podle kapitoly XIII, oddílu E, položce 1c přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a dodala, že nejsou splněna kritéria pro hodnocení podle položky 1d téže položky. Posudková komise zvolila dolní hranici procentního rozpětí uvedené položky jednak pro klinicky méně závažný nález a pro možnost využití získané kvalifikace žalobce, případně rekvalifikace. V tomto směru se neztotožnila se závěry lékařské posudkové služby ČSSZ. Míru poklesu pracovní schopnosti žalobce stanovila 30%

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 7.11.2011 již nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil

30% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalších odborných lékařů – neurologa, tedy lékaře z oboru nemocí, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. K datu vydání napadeného rozhodnutí pak byl žalobcův zdravotní stav posouzen ve smyslu ust. § 39 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pokles jeho pracovní

schopnosti pak byl posouzen podle vyhlášky č. 359/2009 Sb. Žalobce sám potvrdil, že mu není známa další lékařská dokumentace, kterou by posudková komise nehodnotila, včetně zpráv na které žalobce poukázal při ústním jednání soudu.

Pokračování -4- 18Ad 2/2012

Jelikož žalobce k datu 7.11.2011 neplnil zákonné podmínky invalidity, k uvedenému datu nebyl invalidní, a proto mu invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3.8.2011, kterým invalidní důchod žalobci v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění odňala.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 12. dubna 2012

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru