Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 18/2011 - 19Rozsudek KSOS ze dne 21.07.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 18/2011-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 9.12.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 21.7.2010,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 9.12.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 21.7.2010, kterým žalobci zamítla žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 14.7.2010 není invalidní, neboť podle uvedeného

Pokračování -2- 18Ad 18/2011

posudku poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 10%. Žalovaná při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z posudku vypracovaného o invaliditě žalobce ze dne 30.11.2010. Podle tohoto posudku byla určena míra

poklesu pracovní schopnosti žalobce ve výši 10% a byla stanovena podle kapitoly IV, položky 2, písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal, že již v roce 2006 byl posouzen jeho dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v souvislostí se žádostí o částečný invalidní důchod. Tehdy činil pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 25%. Od té doby se jeho zdravotní stav neustále zhoršuje.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 9.12.2010 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Karviné, žalobcem předloženými lékařskými zprávami a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 19.5.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce dne 2.6.2010 požádal o přiznání invalidního důchodu. Dne 14.7.2010 posoudil zdravotní

stav žalobce lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné se závěrem, že žalobce není invalidní, neboť pokles pracovní schopnosti činil podle kapitoly IV, položky 2, písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. 10%. Rozhodnutím ze dne 21.7.2010 žalovaná žádost žalobce o invalidní důchod zamítla.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v řízení o námitkách byl jeho zdravotní stav dne 30.11.2010 posouzen posudkovým lékařem ČSSZ se závěrem, že u žalobce nejde o invaliditu, když pokles pracovní schopnosti činí 10% dle kapitoly IV, položka 2, písm. a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, jak shora uvedeno.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. I. J. a ze zdravotní dokumentace doložené v posudkovém spise žalobce. Jako

rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce úplavicí cukrovou I. typu závislou na léčbě inzulínem s počínajícími orgánovými komplikacemi, a to zcela incp. subklinická neuropatie dolních končetin hodnocená jako lehké funkční postižení. Součástí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je průduškové astma a neurastenie. Rozhodující zdravotní postižení podřadila PK MPSV ČR pod přílohu k vyhl. č. 359/2009 Sb., kapitolu IV, položku 2, písm. b),

Pokračování -3- 18Ad 18/2011

s tím, že nejsou splněna kritéria pro hodnocení pod písm. 2c) až 2e). Odlišné hodnocení od posudkového lékaře OSSZ v Karviné zdůvodnila posudková komise špatně kompenzovaným diabetem i zcela incip. subklinickou neuropatií dolních končetin, kterou je nutno považovat za počínající orgánové komplikace diabetu. PK stanovila pokles pracovní schopnosti 20%.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 9.12.2010 nebyl invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil

20% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – internisty, tedy lékaře z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce. Její posudkový závěr nemohou ovlivnit ani lékařské zprávy předložené žalobcem při ústním jednání soudu, a to zpráva NsP Karviná-Ráj z hospitalizace na plicním oddělení ze dne 7.4.2011 a zpráva Karvinské hornické nemocnice, a.s. z hospitalizace od 9.6. do 14.6.2011 na oddělení nemoci páteře. Tyto lékařské zprávy byly jednak vydány po datu napadeného rozhodnutí žalované a jednak nevzbuzují pochybnosti o rozhodujícím zdravotním omezení žalobce a o hodnocení poklesu jeho pracovní

schopnosti.

Jelikož u žalobce k datu 9.12.2010 nešlo o žádný stupeň invalidity, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 21.7.2010, jímž původně žádost žalobce o invalidní důchod byla zamítnuta.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení Pokračování -4- 18Ad 18/2011

jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 21. července 2011

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru