Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 Ad 1/2013 - 23Rozsudek KSOS ze dne 30.05.2013

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

18Ad 1/2013-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce L. V., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 22.11.2012, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 24.8.2012, o invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 22.11.2012 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 24.8.2012, kterým zamítla žalobci žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín ze dne 15.8.2012 žalobce není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30%. Při svém rozhodování žalovaná vycházela z posudku o invaliditě vypracovaného Českou správou sociálního zabezpečení dne 5.11.2012, podle kterého je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddílu B, položce 11 přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které lékař ČSSZ stanovil míru poklesu pracovní schopnosti 30%.

Pokračování -2- 18Ad 1/2013

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které nesouhlasil s tímto rozhodnutím a poukázal na lékařskou zprávu neurologie MUDr. H. ze dne 14.12.2012, kterou předložil ve fotokopii a podle které je mu doporučována další operace. Ortopéd mu tvrdí, že se jeho stav bude jen horšit. Jak on, tak i ošetřující lékař, stejně jako ortopéd a neuroložka ani na úřadu práce neví, co může dělat. Je vyučeným soustružníkem a má rekvalifikaci na ruční a strojní navíjení v MEZ. Může chodit jen s dvěma berlemi, necítí nohu od kotníku k malíčku, kdy při operaci porušili nerv, nevydrží sedět a musí stále polehávat.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 22.11.2012 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Novém Jičíně, žalobcem předloženými lékařskými zprávami, žalobcem předloženou lékařskou zprávou MUDr. M. H., neurologická ambulance Frenštát pod Radhoštěm ze dne 14.12.2012, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 17.4.2013 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal opětovně o invalidní důchod dne 29.6.2012 (předchozí žádost žalobce uplatnil dne

16.5.2011). Na základě této žádosti posoudil zdravotní stav žalobce lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Novém Jičíně dne 15.8.2012 se závěrem, že není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 30%. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je zdravotní postižení uvedené v kapitole XV, oddílu B, položky 11 přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., pro které je stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 20% a s ohledem na další postižení zdravotního stavu byla zvýšena tato hodnota o 10% na celkových 30%. Rozhodnutím ze dne 24.8.2012 žalovaná žádost žalobce o invalidní důchod zamítla. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky, o kterých žalovaná rozhodla shora uvedeným napadeným rozhodnutím, přičemž vycházela z posudku ČSSZ ze dne 5.11.2012, podle kterého činil pokles pracovní schopnosti žalobce 30% podle kapitoly XV, oddílu B, položky 11 přílohy č. 2 k vyhl. č. 359/2009 Sb., podle které byl stanoven pokles pracovní schopnosti 20% a podle § 3 odst. 1 citované vyhlášky zvýšen o 10%, tj. na 30%. Napadeným rozhodnutím, jak shora uvedeno, pak žalovaná námitky žalobce zamítla a potvrdila rozhodnutí ze dne 24.8.2012.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při

Pokračování -3- 18Ad 1/2013

jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. M. K., nálezu neurologie MUDr. H. ze dne 2.5. a 20.6.2012, ortopedie MUDr. N. ze dne 22.5.2012, rtg MUDr. K. ze dne 22.4.2011, lékařské zprávy MUDr. S. ze dne 30.3.2011, ortopedie MUDr. J. ze dne 17.3. a 23.6.2011 a z úplné spisové dokumentace OSSZ Nový Jičín, včetně uvedené lékařské zprávy předložené žalobcem. Jako rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotní stavu žalobce uvedla posudková komise stav po artrodéze skloubení hlezenního kloubu a kosti patní vlevo (sub talo) dne 14.5.2010, pro pokročilou poúrazovou artrózu sub talo s omezením hybnosti v kloubu. Tento stav posudková komise podřadila pod kapitolu XV, oddíl B, položku 11 přílohy k vyhlášce 359/2009 Sb., podle které z rozmezí 10-20% stanovila horní hranici 20% s přihlédnutím ke ztuhlosti ve hlezenním kloubu. S ohledem na ostatní zdravotní postižení uvedená v diagnostickém souhrnu tuto hranici zvýšila o dalších 10%, tj. na celkových 30% poklesu pracovní schopnosti. Posudková komise v závěru posudku uvedla, že žalobce nebyl pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav k datu 22.11.2012 schopen práce fyzicky náročné, trvale ve stoji a chůzi a s nutností chůze po nerovném terénu, práce spojené se zvedáním a přenášením těžkých břemen a v nepříznivých klimatických podmínkách. Byl schopen práce převážně v sedě a s možností střídání poloh a využitím kvalifikace s praxí navíječe elektromotorů, byl schopen zapojení do pracovního procesu za těchto podmínek s využitím svého vzdělání, znalostí a zkušeností.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 22.11.2012 nebyl žalobce invalidní. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil

30% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat.

Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – ortopeda. Posudková komise v diagnostickém souhrnu postihla veškerá zdravotní omezení žalobce a při vypracování posudku vycházela z jeho kompletní zdravotní dokumentace, včetně nálezu žalobcem předloženého. Svým posudkovým závěrem se zcela ztotožnila s posudkovým hodnocením invalidity žalobce provedeným posudkovým lékařem OSSZ v Novém Jičíně i ČSSZ v rámci námitkového řízení. K námitce žalobce, že není schopen

Pokračování -4- 18Ad 1/2013

výkonu jakékoliv práce a že tak tvrdil i jeho ošetřující praktický lékař nutno dodat, že otázka posouzení invalidity občana a v této souvislosti i hodnocení jeho dochované pracovní schopnosti je otázkou odbornou spadající do odvětví posudkového lékařství.

Jelikož u žalobce k datu 22.11.2012 nešlo o invaliditu v žádném stupni, žalovaná nepochybila, když napadeným rozhodnutím námitky žalobce zamítla a zároveň potvrdila rozhodnutí ze dne 24.8.2012, jímž žalobci žádost o invalidní důchod zamítla.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 30. května 2013

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru