Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 A 49/2018 - 33Rozsudek KSOS ze dne 16.01.2020

Prejudikatura

7 As 9/2009 - 66

7 As 28/2009 - 99

2 As 45/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 48/2020

přidejte vlastní popisek

18A 49/2018 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: J.S.

zastoupeného advokátkou JUDr. Jarmilou Lipnickou Pešlovou sídlem Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava

proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2018 č. j. MSK 87306/2018, sp. zn. DSH/21327/2018/Blá, o dopravním přestupku

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Jarmily Lipnické Pešlové se určuje částkou 6 800 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 6. 12. 2018 č. j. MSK 87306/2018, sp. zn. DSH/21327/2018/Blá žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu změnil rozhodnutí Městského úřadu Třinec ze dne 14. 5. 2018, č. j. MěÚT/25189/2018 tak, že text skutkové věty k přestupku ve výroku nahradil nově textem: „že dne 20. 1. 2018 ve 12:45 hodin v katastru obce Řeka na silnici III. třídy č. 4764 v km 3,665 jako řidič vozidla Citroën rz X jedoucího ve směru od obce Smilovice na obec Řeka nepřizpůsobil rychlost jízdy konkrétnímu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, v důsledku čehož dostal na namrzlé vozovce smyk, kdy nezvládl řízení vozidla, vjel do protisměrného jízdního pruhu a následně mimo komunikaci vlevo, kde narazil do vzrostlého listnatého stromu“. Ve zbytku žalovaný rozhodnutí Městského úřadu Třinec potvrdil. Tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinným z přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o silničním provozu“), jehož se měl z nedbalosti dopustit tím, že dne 20. 1. 2018 ve 12:45 hodin v katastru obce Řeka na silnici III. třídy č. 4764 v km 3,665 jako řidič vozidla Citroën rz X jedoucího ve směru od obce Smilovice na obec Řeka nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, konkrétnímu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat, nejel takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled, v důsledku čehož dostal na namrzlé vozovce smyk, kdy nezvládl řízení vozidla, vjel do protisměru jízdního pruhu a následně mimo komunikaci vlevo, kde narazil do vzrostlého listnatého stromu. Při dopravní nehodě měl utrpět obviněný nezjištěné zranění levé ruky, pro které byl z místa převezen vozidlem RZS do Nemocnice Třinec. Ovlivnění alkoholem u něj vyloučila negativní dechová zkouška. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla ohledáním zjištěna, ani uplatněna. Tímto měl žalobce porušit ust. § 18 odst. 1 zákona o silničním provozu. Za přestupek byla žalobci uložena pokuta ve výši 1 500 Kč, a dále pak povinnost uhradit náklady správního řízení ve výši 1 000 Kč.

2. Žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného podal včasnou žalobu, ve které uvedl, že žalovaný vycházel při svém rozhodování ze spisové dokumentace prvostupňového orgánu sp. zn. MěÚT/09500/2018/Do/Hb/DP-79 o 33 listech včetně odvolání ze dne 19. 5. 2018. V daném případě správní orgány zcela přehlédly Protokol o nehodě v silničním provozu, kde se doslova uvádí na straně 2 předposlední odstavec dole, že po dopravní nehodě řadicí páka odpovídá poloze zařazeného třetího rychlostního stupně. Žalobce se tedy domníval, že průjezd zamrzlým úsekem na třetí rychlostní stupeň je dostatečné přizpůsobení jízdy ke stavu vozovce.

3. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Ve svém písemném vyjádření k podané žalobě ze dne 12. 2. 2019 popíral oprávněnost shora uvedeného žalobního bodu.

4. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 12. 2018 č. j. MSK 87306/2018, sp. zn. DSH/21327/2018/Blá, připojeným správním spisem žalovaného téže spisové značky, jakož i připojeným správním spisem Magistrátu města Třince sp. zn. MěÚT/09500/2018 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ustanovením § 75 odst. 1, 2 s.ř.s.

5. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu správního orgánu I. stupně vzal v daném případě krajský soud za prokázány následující skutečnosti:

- z oznámení přestupku ze dne 17. 2. 2018, že dne 20. 1. 2018 ve 12:45 hodin došlo v katastru obce Řeka na silnici III/4764 k dopravní nehodě a to tak, že žalobce jedoucí osobním automobilem Citroën C4, RZ X, ve směru od obce Smilovice na obec Řeka se nechoval ohleduplně a ukázněně, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravně technickému stavu pozemní komunikace – náledí, kdy dostal na namrzlé vozovce s vozidlem smyk a vjel do protisměrného jízdního pruhu a následně sjel mimo komunikaci vlevo ve směru jízdy na obec Řeka, kde sjel ze srázu a zde narazil do vzrostlého listnatého stromu. Při výše uvedené dopravní nehodě došlo k hmotné škodě na vozidle Citroen a dále k odření kůry stromu. Žalobce byl z místa dopravní nehody převezen s dosud přesně nezjištěným zraněním levé ruky. Ve vozidle byla spolujezdkyně R. C. Technická závada jako příčina dopravní nehodě zjištěna ani uplatněna;

− z protokolu o nehodě v silničním provozu ze dne 20. 1. 2018, že obsahuje stejné vylíčení události, jak je shora uvedeno a podrobný popis místa dopravní nehody a osobního automobilu po střetu se stromem. Dále je ve spise založen náčrtek místa dopravní nehody, fotodokumentace místa dopravní nehody na CD i v tištěné podobě, záznam o dechové zkoušce, která byla negativní;

− z úředního záznamu ze dne 13. 2. 2018, že obsahuje stejný popis události, jak je shora uvedeno, přičemž je v něm dále poznamenáno, že na místě bylo hovořeno s paní R. C. - spolujezdkyní žalobce, která k celé věci uvedla, že jeli s přítelem (žalobcem) od Českého Těšína na obec Řeka. Když vjížděli do předmětného úseku pozemní komunikace, dostal žalobce, který řídil, náhle smyk, který se snažil zvládnout, mimo jiné také tím, že zatáhl páku ruční brzdy. Jelikož se vozidlo nepodařilo zastavit, sjelo mimo pozemní komunikaci. Vozidlo bylo před dopravní nehodou v dobrém technickém stavu. V průběhu šetření bylo s paní R. C. opětovně hovořeno telefonicky, kdy tato potvrdila, že ani s odstupem času se u ní v souvislosti s uvedenou dopravní nehodou neprojevilo žádné zranění. Dále je v tomto úředním záznamu uvedeno, že žalobce utrpěl luxaci kloubu v levém lokti s přesně nezjištěnou dobou léčení. Žalobce uvedl, že si není zcela vědom svého zavinění, jelikož dle jeho názoru nebyla silnice řádně ošetřena posypem. Po vysvětlení situace žalobce následně uznal, že měl přizpůsobit jízdu shora uvedeným okolnostem.

− z karty vozidla X, že provozovatel a vlastníkem vozidla je od 8. 9. 2014 R. C.;

− z vyrozumění a poučení osoby, které spácháním přestupku byla způsobena škoda ze dne 22. 2. 2018, že správní orgán I. stupně vyrozuměl R. C., že má právo v řízení o přestupku uplatnit nárok na náhradu majetkové škody ve lhůtě sedmi dnů;

− z přípisu ze dne 5. 3. 2018, že R. C. správnímu orgánu I. stupně sdělila, že v době předmětné dopravní nehody nebyla cesta posypaná štěrkem. Dle jejího názoru za dopravní nehodu nese odpovědnost Správa silnic Frýdek-Místek. K tomuto přípisu připojila mapku místa dopravní nehody;

− dne 15. 3. 2018 vydal správní orgán I. stupně příkaz ve věci dopravního přestupku žalobce s odkazem na ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu pro porušení povinnosti stanovenou ust. § 18 odst. 1 citovaného zákona. Proti tomuto příkazu podal žalobce dne 19. 3. 2018 odpor;

− z uvědomění obviněného o pokračování v řízení o přestupku zahájeném z moci úřední a předvolání obviněného k ústnímu jednání ze dne 29. 3. 2018, že správní orgán I. stupně předvolal žalobce k ústnímu jednání na den 19. 4. 2018 v 8:30 hod;

− z protokolu o ústním jednání, že se k tomuto jednání dostavil žalobce, který uvedl: „Zajímá mě, proč policista nevyfotil tachometr, aby se zjistilo, jakou rychlostí jsem jel před nehodou. Nesouhlasím s policií, že cesta byla posypaná, protože posypaná nebyla a byla nestabilní, namrzlá není stabilní. To nebyla námraza, to byl ujetý sníh vozidly, které tam jezdily, z fyzikálního hlediska není možné, aby auto dostalo smyk na štěrkem posypané cestě. K dopravní nehodě uvádím, že jsem jel ve směru z obce Smilovice na Řeku, komunikace byla až po hájenku v pořádku, suchá. Od hájenky, která je po pravé straně, na komunikaci byla vrstva ujetého sněhu, zledovatělý povrch, namrzlý, neošetřený posypem. Od hájenky vede komunikace v lesním úseku, kdy po levé straně je potok, který je asi 3 m dolů, který kopíruje komunikaci a po pravé je svah. Tímto úsekem jsem jel rychlostí cca 40 - 50 km/h, nevím na jaký zařazený rychlostní stupeň. Od hájenky jsem ujel cca 500 metrů, kdy po projetí asi třech zatáček, kdy poslední byla pravotočivá, jsem vjel do přímého úseku, kdy po ujetí cca 100 metrů se mé vozidlo uvedlo do smyku, který jsem se snažil srovnat točením volantu, brzděním a současně zatažením ruční brzdy, ale smyk se mi nepodařilo zvládnout a vyjel jsem vlevo mimo komunikaci ve směru k potoku, kde se mé vozidlo zastavilo nárazem do stromu pravou přední částí.“ Na otázky správního orgánu I. stupně týkající se předmětné situace odpověděl, že jel podle svých možností tak, jak umí a každý řidič si přizpůsobuje jízdu podle svých schopností;

− dne 14. 5. 2018 vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí o přestupku žalobce.

Součástí správního spisu je odvolání žalobce ze dne 19. 5. 2018. Věc byla poté předložena s odvoláním žalovanému, o kterém, jak shora uvedeno, rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.

6. V projednávané věci krajský soud především postupoval v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 věty první s.ř.s., podle kterého soud přezkoumá napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů.

7. Jedinou žalobní námitkou žalobce, kterou uvedl ve své žalobě, bylo, že správní orgány zcela přehlédly Protokol o nehodě v silničním provozu, kde se doslova uvádí na straně 2 předposlední odstavec dole, že po dopravní nehodě řadicí páka odpovídá poloze zařazeného třetího rychlostního stupně. Žalobce je tedy toho názoru, že průjezd zamrzlým úsekem na třetí rychlostní stupeň je dostatečné přizpůsobení jízdy ke stavu vozovce. K této žalobní námitce krajský soud uvádí, že není pravdou, že by správní orgány přehlédly protokol o nehodě v silničním provozu ze dne 20. 1. 2018, neboť z protokolu o ústním jednání je zřejmé, že správní orgán I. stupně jej provedl jako listinný důkaz spolu s dalšími listinnými důkazy (čl. 28 správní spisu správního orgánu I. stupně) i z odůvodnění obou rozhodnutí správních orgánů je patrné, že vycházely i z protokolu o nehodě v silničním provozu. Krajský soud nemůže s žalobcem ani souhlasit v tom, že v dané situaci byl průjezd zamrzlým úsekem na třetí rychlostní stupeň dostatečné přizpůsobení jízdy ke stavu vozovce. Jak správně poznamenal žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 12. 2. 2019, jeden rychlostní stupeň dovoluje vozidlu jet rychlostí v určitém rozpětí hodnot. Je zcela irelevantní, že byl v uvedeném místě a čase zařazen právě třetí rychlostní stupeň, neboť došlo ke smyku takové intenzity, jehož následkem bylo vyjetí osobního motorového vozidla mimo vozovku a následně došlo ke střetu s listnatým stromem. Žalobce tedy nepřizpůsobil v předmětném okamžiku rychlost jízdy konkrétnímu stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám.

8. Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ustanovením § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl.

9. Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovaný se práva náhrady nákladů řízení výslovně vzdal.

10. Ustanovené právní zástupkyni žalobce byla přiznána odměna za jeho zastupování v tomto řízení představující odměnu za 2 úkony právní služby po 3 100 Kč a 2 režijní paušály po 300 Kč, tj. 6 800 Kč a to v souladu s ust. § 7, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. b) a g) a § 13 odst. 4

vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 16. ledna 2020

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru