Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 A 46/2018 - 25Rozsudek KSOS ze dne 03.01.2020

Prejudikatura

5 As 62/2010 - 126


přidejte vlastní popisek

18A 46/2018 - 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: M. L.

zastoupený advokátem Mgr. Václavem Voříškem
sídlem Ledčická 649/15, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2018 č. j. MSK 120717/2018, sp. zn. DSH/25741/2018/Bla

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 26. 9. 2018 č. j. MSK 120717/2018, sp. zn. DSH/25741/2018/Bla se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení k rukám advokáta Mgr. Václava Voříška ve výši 9 800 Kč ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 26. 9. 2018 č. j. MSK 120717/2018, sp. zn. DSH/25741/2018/Bla žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu zamítl jako nepřípustné odvolání společnosti Fleet Control, s.r.o. proti rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín ze dne 7. 6. 2018, č. j. OSČ/40023/2018, sp. zn. OSČ/24971/2018 – PD 280/2018/Sz. ve věci přestupku žalobce podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o silničním

provozu“).

2. Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť žalobce, resp. jeho zástupce ve správním řízení společnost Fleet Control, s.r.o., IČ 24149322 na výzvu správního orgánu I. stupně ze dne 10. 7. 2018, č. j. OSČ/47641/2018, doplnila plnou moc, která zmocněnce opravňovala k podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.

3. Žalovaný přípisem ze dne 19. 12. 2018 krajskému soudu sdělil, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 7. 6. 2018, č. j. OSČ/40023/2018, bylo v přezkumném řízení rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 9. 2018, č. j. MSK 134032/2018, které nabylo právní moci dne 13. 10. 2018, zrušeno a věc správnímu orgánu I. stupně vrácena. Žalovaný dále popsal průběh správního a přezkumného řízení týkající se přestupku žalobce a závěrem navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

4. Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2018 č. j. MSK 120717/2018, sp. zn. DSH/25741/2018/Bla, připojeného správního spisu žalovaného téže spisové značky, jakož i z připojeného správního spisu Městského úřadu Nový Jičín, sp. zn. 24971/2018 – PD 280/18 Sz a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ustanovením § 75 odst. 1, 2 s.ř.s.

5. Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že přípisem ze dne 17. 5. 2018 správní orgán I. stupně oznámil žalobci, že s ním zahájil řízení ve věci přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, kterého se měl dopustit dne 8. 3. 2018 v 10:29 hodin a poučil ho o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Rozhodnutím ze dne 7. 6. 2018 správní orgán I. stupně rozhodl o vině žalobce ze spáchání projednávaného přestupku. Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 4. 7. 2018 v elektronické podobě podáno blanketní odvolání společností Fleet Control s.r.o., která se označila za zmocněnce, avšak své zmocnění nedoložila. Usnesením ze dne 10. 7. 2018 vyzval správní orgán I. stupně společnost Fleet Control s.r.o., nechť do pěti pracovních dnů předloží plnou moc s podpisem obviněného (žalobce). Toto usnesení jí bylo doručeno dne 17. 7. 2018. Výzvou ze dne 10. 7. 2017 správní orgán I. stupně vyzval i žalobce, nechť doplní ve lhůtě pěti dnů plnou moc, kterou zmocnil společnost Fleet Control s.r.o. Přípisem ze dne 7. 8. 2018 sdělil správní orgán I. stupně správnímu orgánu příslušnému k vedení registru řidičů (Městskému úřad Třinec), že rozhodnutí ze dne 7. 6. 2018 nabylo právní moci dne 10. 7. 2018. Dne 20. 8. 2018 byla správnímu orgánu doručena plná moc ze dne 4. 7. 2018, kterou žalobce zmocnil společnost Fleet Control s.r.o. k zastupování ho ve správním řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku vedeného pod sp. zn. OSČ/24971/2018 – PD 280/2018Sz. Následně přípisem ze dne 21. 8. 2018 požádal zmocněnec žalobce o zrušení právní moci prvostupňového rozhodnutí, neboť vydané rozhodnutí není a nemůže být pravomocné. Dne 22. 8. 2018 správní orgán I. stupně postoupil spis žalovanému.

6. Žalovaný rozhodl dne 26. 9. 2018 žalobou napadeným rozhodnutím, o odvolání společnosti Fleet Control s.r.o. tak, že se odvolání jako nepřípustné zamítá podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu, neboť jej podala osoba k tomu neoprávněná. Zároveň žalovaný téhož dne, tj. 26. 9. 2018, zrušil v přezkumném řízení podle ust. § 97 odst. 3 správního řádu rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 7. 6. 2018 a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

7. Ze správního spisu vyplynulo, že společnost Fleet Control s.r.o. dne 20. 8. 2018 doručila správnímu orgánu I. stupně plnou moc ze dne 4. 7. 2018, která prokazovala její zmocnění k zastupování žalobce v předmětné věci. Od tohoto okamžiku nemohly mít správní orgány pochyby o zastoupení žalobce touto společností. Přestože nebyla dodržena pěti denní lhůta k předložení plné moci, která byla stanovena správním orgánem I. stupně v usnesení ze dne 10. 7. 2018 (a která byla svou povahou lhůtou podle ust. § 37 odst. 3 správního řádu), tak měl žalovaný k tomuto podání přihlížet. Krajský soud dospěl k závěru, že jelikož se nejednalo o lhůtu stanovenou zákonem, nýbrž správním orgánem ve vyrozumění, nemůže být její nedodržení přičítáno žalobci k tíži, a to za situace, kdy žalovaný o nepřípustnosti odvolání rozhodl až více než měsíc poté, co byla existence zmocnění jednoznačně potvrzena. Za tohoto stavu nebyl postup žalovaného, který dne 26. 9. 2018 zamítl odvolání společnosti Fleet Control s.r.o. jako nepřípustné podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu, správný (viz. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2017 č. j. 19 A 50/2015-88).

8. Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud proto žalobu žalobce shledal jako důvodnou a napadené rozhodnutí žalovaného v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. pro nezákonnost zrušil a věc mu podle odst. 4 téhož ustanovení vrátil k dalšímu řízení. V dalším řízení bude muset žalovaný především přihlédnout k tomu, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 7. 6. 2018 bylo v přezkumném řízení zrušeno a tedy již „neexistuje“.

9. V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. zavázal krajský soud žalovaného k náhradě nákladů řízení žalobci představující náklady právního zastoupení žalobce advokátem v rozsahu dvou úkonů právní služby po 3 100 Kč a dvou režijních paušálů po 300 Kč podle ust. § 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. a), d) a § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., což činí celkem 6 800 Kč. S připočtením soudního poplatku ve výši 3 000 Kč za podanou žalobu činí pak celková náhrada nákladů 9 800 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 3. ledna 2020

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru