Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 A 23/2018 - 29Rozsudek KSOS ze dne 01.08.2019Správní trestání: lhůta pro zahájení přezkumného řízení

Publikováno3929/2019 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

18 A 23/2018 - 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce: Ing. S. G.

proti

žalovanému: Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní
policie
sídlem Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2018, č. j. PPR-19201-1/ČJ-2018-990440,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 28. 6. 2018 č. j. PPR-19201-1/ČJ-2018-990440 žalované Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie zamítlo odvolání žalobce a potvrdilo usnesení o zahájení přezkumného řízení vydaného Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát ze dne 29. 5. 2018 č. j. KRPT-97425-7/ČJ-2018-0700DP. Tímto usnesením bylo zahájeno přezkumné řízení ve věci rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu, vydaném v příkazním řízení na místě, jímž byla žalobci za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), který měl spáchat dne 1. 11. 2016 porušením ust. § 4 písm. a), b) a § 22 odst. 1 citovaného zákona, uložena bloková pokuta ve výši 2 500 Kč. Přezkumné řízení zahájilo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát z moci úřední, neboť vyšly najevo skutečnosti, které odůvodňují posouzení uvedeného skutku, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto jako o přestupku, jako trestného činu.

2. Žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného podal včasnou žalobu, ve které namítal, že správní orgány nepostupovaly správně, když zahájily přezkumné řízení s odkazem na ust. § 100 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které připouští tříletou lhůtu pro zahájení přezkumného řízení. V příkazním řízení byla žalobci dne 1. 11. 2016 uložena pokuta ve výši 2 500 Kč, přičemž přezkumné řízení bylo zahájeno usnesením správního orgánu I. stupně dne 29. 5. 2018, tedy až po uplynutí šesti měsíční lhůty od právní moci příkazu, jak vyplývá z ust. § 101 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle názoru žalobce použití ust. § 100 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich namísto použití ust. § 101 téhož zákona není možné pro vztah speciality a subsidiarity mezi nimi, kdy ust. § 101 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je ve vztahu speciality vůči ust. § 100 téhož zákona. Vzhledem k tomu, že je předmětná lhůta speciálně upravena v ust. § 101 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nelze přednostně použít obecnou úpravu v ust. § 100, je tedy nevyhnutelné užít v případě žalobce šestiměsíční lhůtu pro zahájení přezkumného řízení namísto lhůty tříleté.

3. Žalovaný navrhoval, aby soud žalobu žalobce jako nedůvodnou zamítl. 4. Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2018 č. j. PPR-19201-1/ČJ-2018-990440, připojeného správního spisu žalovaného sp. zn. KRPT-97425/ČJ-2018, jakož i z připojeného správního spisu poskytnutého žalovaným v elektronické podobě a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ustanovením § 75 odst. 1, 2 s.ř.s.

5. Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojených správních spisů vzal v daném případě krajský soud za prokázány následující skutečnosti:

− z bloku na pokutu na místě nezaplacenou ze dne 1. 11. 2016 (série FC/2013, č. bloku C0441824), že žalobci byla uložena pokuta ve výši 2 500 Kč; − z protokolu o nehodě v silničním provozu s projednáním ze dne 1. 11. 2016, že dne 1. listopadu 2016 v 13:50 hod. v katastru obce Karviné řídil žalobce osobní motorové vozidlo Mercedes Benz R350, RZ X, po vedlejší pozemní komunikaci sil. II. tř. č. 475 ze směru od Stonavy směrem na Karvinou ke křižovatce se sil. I. tř. č. 67. Na uvedené křižovatce chtěl se svým vozidlem odbočit vlevo ve směru na Karvinou, kdy při tomto přehlédl po hlavní pozemní komunikaci sil. I. tř. č. 11 ze směru od Karviné směrem na Český Těšín jedoucí osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, RZ X, řízené řidičem V. A., tomuto vozidlu nedal přednost v jízdě, kdy v prostoru křižovatky došlo ke střetu mezi vozidly a k hmotné škodě na obou zúčastněných vozidlech. K tomuto protokolu je přiložen náčrtek a fotodokumentace z místa dopravní nehody;

− z úředního záznamu ze dne 24. 4. 2018, že se k podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu dostavil V.A., který popsal své zdravotní komplikace a průběh léčby po výše uvedené dopravní nehodě a z úředního záznamu ze dne 23. 4. 2018, že se k podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu dostavil P.L. – spolujezdec V. A., který také popsal své zdravotní komplikace a průběh léčby po výše uvedené dopravní nehodě. Ve spise jsou také založeny lékařské zprávy ze dne 27. 4. 2018 a 14. 5. 2018;

− ze záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ze dne 18. 4. 2018, že dne 18. 4. 2018 byly na základě oznámení zahájeny úkony trestního řízení ve věci dopravní nehody se zraněním, neboť na základě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že dne 1. 11. 2016 v 13:50 hodin mohl být žalobcem spáchán v obci Karviná, silnice I/67 přečin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku;

− z úředního záznamu ze dne 28. 5. 2018, že se k podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu dostavil žalobce, který k předmětné nehodě podal vysvětlení; − dne 29. 5. 2018 vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci dopravní nehody ze dne 1. 11. 2016 s odkazem na ust. § 100 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

6. Součástí správního spisu je odvolání žalobce ze dne 13. 6. 2018, o kterém, jak shora uvedeno, rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. Dále je ve správním spise založeno rozhodnutí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu ze dne 23. 7. 2018, kterým bylo zrušeno rozhodnutí, které bylo vydáno v blokovém řízení dne 1. 11. 2016 – blok na pokutu na místě nezaplacenou C0441824, série FC/2013, jímž byla žalobci uložena pokuta 2 500 Kč, neboť vyšly najevo skutečnosti, které odůvodňují posouzení výše uvedeného skutku jako trestného činu (ust. § 100 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 7. V projednávané věci krajský soud postupoval v souladu s ust. § 75 odst. 2 s.ř.s., podle kterého soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů. 8. Jedinou žalobní námitkou žalobce bylo, že správní orgány nepostupovaly správně, když zahájily přezkumné řízení s odkazem na ust. § 100 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které připouští tříletou lhůtu pro zahájení přezkumného řízení. Podle názoru žalobce použití ust. § 100 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich namísto použití ust. § 101 téhož zákona není možné pro vztah speciality a subsidiarity mezi nimi. Je tedy nevyhnutelné užít v případě žalobce šestiměsíční lhůtu (stanovenou ust. § 101 uvedeného zákona) pro zahájení přezkumného řízení namísto lhůty tříleté.

9. Podle ust. § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

10. Podle ust. § 100 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vyjdou-li najevo skutečnosti, které odůvodňují posouzení skutku, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto jako o přestupku, jako trestného činu, zruší příslušný správní orgán rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení. Rozhodnutí o přestupku správní orgán zruší v přezkumném řízení též tehdy, pokud bylo vydáno přesto, že o totožném skutku již pravomocně rozhodl orgán činný v trestním řízení tak, že se nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého. Podle odst. 2 téhož ustanovení se přezkumné řízení podle odstavce 1 zahájí a) do 3 měsíců ode dne, kdy se správní orgán dozvěděl o důvodu pro zahájení přezkumného řízení, a b) nejpozději do 3 let od zahájení trestního stíhání nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o tom, že se skutek nestal, skutek nespáchal obviněný, že spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého. Podle odst. 3 přezkumné řízení podle odstavce 1 nelze zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku.

11. Podle ust. § 101 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáván příkaz na místě, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto příkazu.

12. Z výše uvedených zákonných ustanovení je tedy nutno vycházet při posouzení žalobní námitky žalobce, tedy toho, zda správní orgány postupovaly správně, když přezkumné řízení ve věci dopravní nehody ze dne 1. 11. 2016 řešené příkazem na místě žalobci bylo zahájeno s odkazem na ust. § 100 zákona č. 250/2016 Sb. Dle názoru krajského soudu je nutné s ohledem na citované zákonné ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb. upozornit na subsidiaritu přestupků ve vztahu k trestným činům, proto i v ust. § 100 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb. jsou uvedeny speciální lhůty pro zahájení přezkumného řízení, vyjdou-li najevo skutečnosti, které odůvodňují posouzení skutku, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto jako o přestupku, jako trestného činu, oproti lhůtám obecným uvedeným v ust. § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu; oproti správnímu řádu je v těchto případech lhůta pro provedení přezkumného řízení prodloužena. Zákonodárce zde tedy upřednostnil nezbytnost respektovat zákaz dvojího trestání před zájmem na dřívějším dosažení materiálně nezměnitelného rozhodnutí o přestupku. Bez ohledu na to, kdy bylo trestní stíhání zahájeno nebo kdy nabylo rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení právní moci, musí být podle § 100 odst. 3 splněno také to, že přezkumné řízení podle § 100 odst. 1 nelze zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku. Stanoví se tak maximální délka této objektivní lhůty. Naopak v případě § 101 je lhůta pro zahájení přezkumného řízení o přestupku kratší než obecná lhůta podle správního řádu a je zde dána přednost dřívějšímu dosažení právní jistoty o konečnosti příkazu na místě (Jemelka, L, Vetešník, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Zákon o některých přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017). S ohledem na formulace použité v § 100 je krajský soud toho názoru, že uvedená speciální lhůta (tříletá) pro zrušení rozhodnutí o přestupku platí i pro příkaz na místě, jestliže se týká případů podle § 100 odst. 1, což v nyní projednávané věci nastalo, neboť vyšly najevo skutečnosti, které odůvodňovaly závěr, že žalobce mohl spáchat přečin ublížení na zdraví z nedbalosti podle ust. § 148 odst. 1 trestního zákoníku. Když by byl přezkoumáván příkaz na místě v jiných případech, než které jsou uvedeny v § 100 odst. 1, muselo by být přezkumné řízení zahájeno nejpozději do 6 měsíců od právní moci daného příkazu. Žalovaný tedy postupoval správně, když odmítl odvolání žalobce a potvrdil usnesení správního orgánu I. stupně ze dne 29. 5. 2018, kterým bylo s odkazem na ust. § 100 zákona č. 250/2016 Sb. zahájeno přezkumné řízení ve věci rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu, vydaném v příkazním řízení na místě, jímž byla žalobci za přestupek, který spáchal dne 1. 11. 2016 uložena bloková pokuta ve výši 2 500 Kč.

13. Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl, přičemž v této věci rozhodl rozsudkem bez jednání se souhlasem účastníků řízení podle § 51 odst. 1 s.ř.s.

14. Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovanému žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Ostrava 1. srpna 2019

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru