Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

18 A 21/2016 - 19Rozsudek KSOS ze dne 14.09.2016

Prejudikatura

8 As 24/2012 - 31


přidejte vlastní popisek

18A 21/2016-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobce M. O. M. A., nar. X, státní příslušnost Libye, bytem T., O. M.

55, L., adresa pro doručování: Rehabilitační sanatorium Darkov, a.s., Karviná-

Hranice, Čsl. Armády 2954/2, proti žalované Policii České republiky, Ředitelství

služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, o žalobě proti rozhodnutí ze

dne 30. června 2016 č.j. CPR-11274-2/ČJ-2016-930310-V236, o správním

vyhoštění,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30. června 2016 č.j. CPR-11274-2/ČJ-2016-930310-V236 bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort č.j. KRPT-79799-16/ČJ-2016-070022 ze dne 7.4.2016, jímž bylo žalobci podle ust. § 119 odst. 1, písm. c), bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. uloženo správní vyhoštění a byla stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce pět měsíců. Počátek doby, po kterou nelze účastníku řízení umožnit vstup na území členských států Evropské unie, lze stanovit v souladu s ust. § 117 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. od okamžiku, kdy účastník řízení pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky. Současně byla stanovena doba k vycestování z území České republiky do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podle § 118 odst. 3 téhož zákona. Podle ust. § 120a odst. 1 cit. zákona se na žalobce nevztahují důvody znemožňující vycestování podle § 179 tohoto zákona.

Žalobce podal v zákonné lhůtě u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí ze dne 30.6.2016, ve které namítal, že je po vážné autonehodě upoután na invalidní vozík a je plně imobilní. V České republice podstupuje dlouhodobou rehabilitaci v Lázních Darkov Karviná na vlastní náklady a rád by v ní pokračoval. V případě jeho vycestování a přerušení léčby by mohlo dojít k úplnému zastavení postupného zlepšování a následnému zhoršování jeho zdravotního stavu.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalované ze dne 30. června 2016 č.j. CPR-11274-2/ČJ-2016-930310-V236 a z připojeného správního spisu žalovaného správního orgánu téhož čísla jednacího, jakož i ze správního spisu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort č.j. KRPT-79799/ČJ-2016-070022 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovanou (ust. § 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících ze správního spisu správního orgánu I. stupně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že:

- podle záznamu ze dne 6.4.2016 byla tento den v 9.00 hod. v Lázních Darkov v Karviné provedena policisty pobytová kontrola, při které byl kontrolován žalobce. Z jeho cestovního dokladu bylo zjištěno, že vlastní vízum typu „D“, č. X platné od 12.11.2015 do 25.2.2016, s délkou pobytu 91 dnů, počtem vstupů „01“, vydané úřady na Maltě. Žalobce na toto vízum přicestoval na území schengenských států dne 14.2.2016 na letiště Malta International na Maltě. Následující den odletěl do Budapešti v Maďarsku, kde se zdržel týden z důvodu vyřizování formalit na Libyjské ambasádě. Poté odcestoval automobilem do Vídně v Rakousku a dne 29. března 2016 přicestoval do České republiky do Lázní Darkov v Karviné, kde téhož dne započal léčení ve formě komplexní balneorehabilitace. Žalobce je po autonehodě ochrnutý a pohybuje se pomocí invalidního vozíku. Vízum jej opravňovalo k pobytu na území smluvních států EU do 25.2.2016. V době pobytu stanovené vízem z území smluvních států EU nevycestoval, svůj další pobyt si nelegalizoval a od 26.2.2016 pobývá na území smluvních států EU neoprávněně bez platného víza nebo povolení k pobytu;

- dne 6.4.2016 vydal správní orgán I. stupně oznámení o zahájení řízení ve věci správního vyhoštění žalobce z území členských států Evropské unie podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb.;

- dne 6.4.2016 byl s žalobcem sepsán protokol o vyjádření účastníka správního řízení. Z tohoto protokolu krajský soud zjistil, že žalobce vypověděl stejné informace, jak jsou uvedeny v záznamu ze dne 6.4.2015. V protokolu je dále uvedeno, že společně s ním přicestoval jeho bratr M. O. M., který mu dělal doprovod. Tento bratr mu při léčení pomáhal, všude jej doprovází a je ubytovaný s ním v lázeňském komplexu. Léčení žalobce nadále trvá a lékař doporučuje v něm pokračovat. Ví o tom, že mu již skončila platnost jeho víza, ale léčení mu zde prospívá a na doporučení lékaře by chtěl léčbu dokončit. Žalobce dodal, že v České republice je poprvé, jeho zdravotní stav je stejný, je po autonehodě ochrnutý, ale věří, že se bude zlepšovat. Společenské, kulturní vazby nebo ekonomické závazky v ČR nemá. Nemá žádné finanční problémy a v České republice má vše uhrazeno a nemá žádné dluhy. Zde má jen bratra, který s ním přijel jako doprovod. Nežije s žádnou osobou ve společné domácnosti. Po skončení svého léčení se chce ihned vrátit zpět do Libye;

- z protokolu o vyjádření účastníka správního řízení ze dne 6.4.2016 sepsaného s bratrem žalobce M. O. M., že se stará o žalobce a ví, že mu léčba v Lázních Darkov pomáhá a chce po něj to nejlepší. V Libyi na ambasádě přislíbili zaplacení bratrova léčení v těchto lázních;

- správní spis správního orgánu I. stupně obsahuje rozhodnutí ze dne 7.4.2016 o povinnosti žalobce nahradit náklady správního řízení ve výši 1.000,- Kč a závazné stanovisko k možnosti vycestování žalobce Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR ze dne 6.4.2016, fotokopii cestovního dokladu a víza žalobce, záznam o seznámení žalobce s podklady řízení ze dne 7.4.2016 a rozhodnutí správního orgánu I. stupně a doložení správního vyhoštění. Součástí tohoto správního spisu je i odvolání k prvoinstančnímu rozhodnutí, v němž žalobce uvedl, že v současné době podstupuje léčení v Lázních v Karviné po komplikované autonehodě a jeho zdravotní stav nedovoloval jeho vycestování do domovského státu, jelikož vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci a obává se, že by se postupné zlepšování jeho zdravotního stavu zastavilo přerušením této rehabilitace. K tomuto odvolání žalobce přiložil lékařskou zprávu o výsledku léčení a potvrzení prim. MUDr. A. C., že žalobce nastoupil 29.3.2016 do Lázní Darkov s komplexní balneorehabilitací,kde se léčí doposud. Jeho stav nedovoloval a nedovoluje přerušit léčbu a vycestovat z území České republiky v době platnosti víza.

Podle ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pobytu cizinců na území České republiky, policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států, až na tři roky, pobývá-li cizinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu.

Podle ust. § 174a téhož zákona, při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště.

Shora uvedenými listinnými důkazy obsaženými ve správním spisu správního orgánu I. stupně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce pobýval na území České republiky od 29.3.2016 bez víza, a že po dobu pobytu neměl žádným způsobem svůj pobyt legalizován. Žalobce ostatně tuto skutečnost v průběhu správního řízení ani nepopíral. Za této situace správní orgán I. stupně, který zjistil náležitě skutečný stav věci a pro své rozhodnutí si opatřil potřebné podklady, nepochybil vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění žalobce ve smyslu shora citovaného ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. Žalobce porušil právní povinnost pobývat na území ČR s platným vízem danou ust. § 103 odst. 1 písm. n) citovaného zákona, podle kterého je cizinec povinen pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem. Ze správního spisu a fotokopie cestovního dokladu žalobce a víza vyplynulo, že žalobce při kontrole předložil platný cestovní pas Libye č. X vízum typu „D“ č. X, které mělo platnost od 12.11.2015 do 25.2.2016, tedy s délkou pobytu 91 dnů a počtem vstupů „01“. Krajský soud podotýká, že obsahem podané žaloby žalobce jsou shodné důvody, které uváděl v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, tedy potřeboval léčbu v Lázních Darkov v Karviné v důsledku stavu po vážné autonehodě. Bylo proto na samotném žalobci, aby požádal příslušný zastupitelský úřad o vydání krátkodobého víza či udělení dlouhodobého víza. Žalobní námitku, že v případě žalobcova vycestování a přerušení léčby, by mohlo dojít k úplnému zastavení postupného zlepšování a následného zhoršení jeho zdravotního stavu krajský soud nehodnotí jako důvodnou. Žalobce totiž přicestoval na území České republiky až dne 29.3.2016, tedy poté, kdy mu skončilo vízum platné od 12.11.2015 do 25.2.2016, které mu vydaly úřady na Maltě. Jestliže na Maltě žádal o udělení schengenského víza s délkou pobytu 91 dnů, měl si nejprve zjistit délku léčení a místo léčby a teprve poté požádat příslušný zastupitelský úřad o vydání krátkodobého víza či udělení dlouhodobého víza. Naopak žalobce v době pobytu na území České republiky tento pobyt nijak nelegalizoval. Nelze v této souvislosti uznat ani žalobní námitku, že v případě jeho vycestování může dojít k zastavení postupného zlepšování jeho zdravotního stavu či dokonce jeho zhoršení. Jak shora uvedeno, bylo pouze na žalobci, aby žádal udělení opakovaného víza, které by odpovídalo délce pobytu jeho léčení. Navíc ze samotné výpovědi žalobce učiněné před správním orgánem do shora uvedeného protokolu vyplynulo, že vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění nehrozí nepřiměřený zásah do jeho soukromého či rodinného života, tak jak to má na mysli ust. § 174a zákona o pobytu cizinců.

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud žalobu žalobce jako nedůvodnou podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, přičemž rozhodl tímto rozsudkem bez jednání se souhlasem účastníků řízení podle ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady prokazatelně nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnuto doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 14.9.2016

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru