Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Cad 97/2008 - 99Rozsudek KSOS ze dne 09.06.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

17Cad 97/2008-99

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobkyně V. K., zastoupené Mgr. Vladanou Pščolkovou, advokátkou

se sídlem Ostrava, Sokolská třída 451/11, proti žalované České správě sociálního

zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne

26.9.2008 č. X, o odnětí plného invalidního důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady

řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 9.997,- Kč

k rukám Mgr. Vladany Pščolkové, advokátky se sídlem Ostrava, Sokolská třída

451/11, do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 26.9.2008 č. X žalovaná Česká správa

Pokračování -2- 17Cad 97/2008

sociálního zabezpečení odňala žalobkyni plný invalidní důchod od 6.11.2008 podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci ze dne 15.9.2008 není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 60%.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které namítala, že posudkový závěr byl u ní učiněn bez podrobnějšího zkoumání zdravotního stavu a lékařských zpráv, z nichž je zřetelné, že zlepšení zdravotního stavu a diagnózy progresivní myopatie není ani teoreticky možné.

Žalovaná po provedeném dokazování navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Olomouci, žalobkyní předloženými lékařskými zprávami, včetně jí předloženým znaleckým posudkem MUDr. V. H. a stanoviskem tohoto znalce k posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) v Brně a k lékařskému hodnocení zdravotního stavu žalobkyně ze dne 31.8.2009, posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava ze dne 11.3.2009, posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Brno ze dne 28.7.2009 a posudkem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ze dne 17.12.2010 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně pobírala částečný invalidní důchod od 1.11.2001 a od 23.9.2003 pobírala plný invalidní důchod. Dne 15.9.2008 provedl lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Olomouci kontrolu plné invalidity se závěrem, že u žalobkyně jde o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění kapitoly XV, oddíl F, položky 1, písm. c), 60% . Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná napadené rozhodnutí, kterým, jak shora uvedeno, žalobkyni plný invalidní důchod odňala.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace žalobkyně vedené ošetřujícího praktického lékaře MUDr. H. F., z kompletní spisové dokumentace z neurologického vyšetření a kineziologického testu a z úplné

zdravotní dokumentace založené v posudkovém spisu žalobkyně. V diagnostickém souhrnu onemocnění uvádí PK MPSV ČR v případě žalobkyně myopatii pletencového typu, sekundární depresivní syndrom a paroxysmy sinusové tachykardie v rámci základního onemocnění. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí

Pokračování -3- 17Cad 97/2008

žalované byla myopatie s maximálním postižením pletencového svalstva, a toto rozhodující zdravotní postižení je uvedeno v příloze č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění v kapitole XV, oddílu F, položce 1, písm. c), dle které PK MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě, stanovila pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 55%. Posudková komise MPSV ČR přitom v posudku uvedla, že k datu vydání napadeného rozhodnutí šlo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav s postižením pletencového svalstva. Toto onemocnění je progresivní a bez možností léčby, provedený svalový test prokázal největší oslabení síly svalové v oblasti kyčle po extenzi a v oblasti lopatkového pletence. Podle posudkové komise při přiznání plné invalidity 8.10.2003 nešlo o těžké poruchy s těžkým omezením pohyblivosti a s těžkým omezením denních aktivit, šlo o posudkové nadhodnocení, které bylo korigováno 28.7.2008. K datu vydání napadeného rozhodnutí bylo nejvýznamnější postižení pletenců horních i dolních končetin a šlo o závažnou kombinací postižení několika funkčních celků.

Protože výše uvedené posudkové závěry PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava se podstatně odlišovaly od znaleckého posudku MUDr. V. H. ze dne 17.4.2009 předloženého v průběhu řízení žalobkyní, vyžádal krajský soud posudek od posudkové komise MPSV ČR s pracovištěm v Brně, která se měla mimo jiné s tímto posudkem vypořádat a také se vyjádřit k možnosti či nemožnosti postupu podle § 6 odst. 4 a § 7 vyhlášky č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato posudková komise vycházela ze stejných údajů o zdravotním stavu žalobkyně a z přešetření žalobkyně přítomnými lékaři při svém jednání. Podle posudkového hodnocení této PK MPSV ČR žalobkyně trpí svalovou dystrofií pletencového typu, což je onemocnění postihující příčné pruhované svalstvo především v oblasti pletence ramenního a pletence pánevního i svalstva trupu a břicha. Toto onemocnění je neléčitelné a žalobkyně pro ně uznána v říjnu 2003 plně invalidní. Podle posudkové komise, již při tomto posouzení došlo k posudkovému nadhodnocení a ani při kontrolní lékařské prohlídce v srpnu 2005 nešlo o těžké poruchy s těžkým omezením pohyblivosti. Při kontrole v září 2008 byla žalobkyně uznána již jen částečně invalidní. PK MPSV ČR dále uvádí, že k datu vydání napadeného rozhodnutí se u žalobkyně jednalo o závažnou kombinaci postižení několika funkčních celků, avšak nešlo o těžké poruchy s těžkým postižením pohyblivosti a taktéž denní aktivity nebyly těžce omezeny. Co se týče vyjádření znalce MUDr. V. H. učiněného v dubnu 2009, PK MPSV ČR se domnívá, že jeho vyjádření k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti bylo velmi nadhodnocené vzhledem k objektivnímu funkčnímu nálezu i schopnosti žalobkyně pracovat během celého pobírání plného invalidního důchodu na poloviční úvazek v administrativě bez závažné změny zdravotního stavu. Ve svém posudkovém závěru pak posudková komise uvádí, že k datu 26.9.2008 šlo u žalobkyně o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo onemocnění svalů a pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti zhodnotila podle přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění, kapitoly XV, oddílu E, položky 1, písm. c) 55%. Dodala, že tento pokles není hodnocen dle písm. d) téže položky, protože klinické nálezy nedokumentují závažnost funkčních poruch pod tímto písmenem uvedených.

Pokračování -4- 17Cad 97/2008

Co se týče shora uvedeného posudku PK MPSV ČR, pracoviště Brno, k nim se nesouhlasně vyjádřil znalec MUDr. V. H. ve svém stanovisku zpracovaném 31.8.2009. Krajský soud proto ustanovil znaleckým ústavem Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který ve věci vypracoval posudek dne 17.12.2010. Z tohoto posudku krajský soud zjistil, že k datu 26.9.2008 byla u žalobkyně přítomna progresivní svalová dystrofie převážně pletencového typu postihující však i svaly obličejové. Šlo o poruchu těžkou, postihující zejména pletencové svaly, tedy svaly kloubů ramenních a kyčelních. Dopadem této poruchy je výrazné omezení chůze, které není zlepšitelné ani opěrnými pomůckami a výrazné omezení hybnosti horních končetin v kořenových kloubech. I když je zachována hybnost koncových částí horních končetin – jemná motorika prstů, nelze vyvíjet žádnou větší svalovou sílu. Tíže poruchy je dále zvýrazněna postižením svalu srdečního a potížemi psychickými ve smyslu reaktivní deprese při těžkém somatickém postižení. Základní choroba má přitom etiologii genetickou, tj. dědičnou a léčbou neovlivnitelnou. Její průběh je nepříznivý, progresivní a vedoucí k postupné ztrátě soběstačnosti a invaliditě. Znalecký ústav kriticky vyjádřil své stanovisko k oběma posudkům posudkový komisí shora uvedeným. Co se týče posudku PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, tento je stručný a v posudkovém hodnocení neobsahuje prakticky žádnou argumentaci, ze které by bylo možno usuzovat na uváděné posudkové závěry. Je sice konstatováno, že u žalobkyně jde progresivní onemocnění bez možnosti léčby, přičemž v posudkovém hodnocení se mluví o nadhodnocení stavu v roce 2003, které bylo korigováno posudkem z 28.7.2008. V tomto závěru spatřuje znalecký ústav medicínský rozpor, neboť jestliže v roce 2003 došlo k nadhodnocení progresivně se vyvíjející choroby, pak musí být logicky stav v roce 2008 horší a nikoliv tedy stejný nebo lepší než v roce 2003. Stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v polovině rozpětí položky 1, písm. c) oddílu E, kapitoly XV, přílohy č. 2 k vyhl. č. 285/1995 Sb., v platném znění, není nijak odůvodněno stejně jako závěr, že nejde o zdravotní postižení uvedené pod písm. d) a lze se tedy těžko vyjádřit k neexistující argumentaci. Také ve zhodnocení provedeném PK MPSV ČR, pracoviště Brno spatřuje znalecký ústav rozpor v tom, že ačkoliv tato posudková komise sama popisuje schopnost většiny denních aktivit žalobkyně pouze v sedě nebo polosedě, nepovažuje tento fakt za těžké omezení denních aktivit ve smyslu písm. d) shora uvedené položky. I když tato posudková komise hodnocení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve středu citované položky odůvodnila odkazem na předchozí výdělečnou činnost žalobkyně, nijak se však posudkově nevypořádala s uvedenými zdravotními komplikacemi – arytmii v rámci postižení srdečního svalu. Znalecký ústav závěrem posudku uzavřel, že plná invalidita u žalobkyně trvá od posouzení provedeného dne 8.10.2003 bez přerušení nadále.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí byla nadále plně invalidní. Tento závěr jednoznačně vyplývá z posudku znaleckého ústavu – Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který se mimo jiné spolehlivě a kriticky vypořádal s uvedenými posudky obou posudkových komisí MPSV ČR. Vycházel přitom nejen

Pokračování -5- 17Cad 97/2008

z těchto posudků, včetně posudku a vyjádření znalce MUDr. V. H., ale také z úplné zdravotní dokumentace žalobkyně, jejíž podstatné odborné lékařské nálezy jsou v posudku rovněž uvedeny. Posudek se podrobně posudkovou rozvahou zabývá dominantním postižením zdravotního stavu žalobkyně, z něhož jednoznačně pak dovodil znalecký ústav plnou invaliditu žalobkyně, která trvá od data jejího zjištění, tj. 8.3.2003 doposud bez přerušení.

Z uvedených důvodů proto krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. shledal žalobu žalobkyně jako důvodnou a napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení. Žalovaná vydá nové rozhodnutí, přičemž bude vázána závazným názorem krajského soudu a to, že žalobkyně je nadále bez přerušení plně invalidní od data uznání.

V řízení vznikly náklady státu na znalečném, které státu přiznány nebyly, neboť žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení je ze zákona osvobozena od soudních poplatků (ust. § 60 odst. 4 s.ř.s.).

V souladu s ust. § 60 odst. 1 byla žalovaná zavázána zaplatit žalobkyni náklady řízení v celkové výši 9.997,- Kč, z čehož činí odměna advokáta v rozsahu pěti úkonů právní pomoci po 500,- Kč a pěti režijních paušálů po 300,- Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, cestovné osobním automobilem právní zástupkyně žalobkyně do místa bydliště žalobkyně a zpět ve dnech 12.8. a 25.8.2009 ve výši 2.156,- Kč, náhrada za promeškaný čas ve výši 800,- Kč a 20% DPH ve výši 1.391,- Kč. Dalším účelně vynaloženým nákladem žalobkyně byla odměna za znalecký posudek MUDr. H. ve výši 1.650,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 9. června 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudce:

Jana Valošková
JUDr. Petr Indráček,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru