Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Cad 219/2009 - 75Rozsudek KSOS ze dne 25.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 3/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

17Cad 219/2009-75

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou

v právní věci žalobce H. F., zastoupeného Mgr. Petrou Valčíkovou-Borákovou,

advokátkou se sídlem AK Kunín 310, Kunín, proti žalované České správě

sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě žalobce proti

rozhodnutí žalované ze dne 17.9.2009, o plný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal v zákonné lhůtě žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 17.9.2009 číslo X, kterým mu byla zamítnuta žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb. s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 15.7.2009 plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesl jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 50%. Žalobce v žalobě poukazoval na svůj špatný zdravotní stav a uvedl, že jeho zdravotní stav se nezlepšil a navrhoval proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 65 a násled. soudního řádu správního v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 a 2 soudního řádu správního), tedy ke dni 17.9.2009.

Pokračování -2- 17Cad 219/2009

Věc byla přidělena k vyřízení soudci Mgr. Jiřímu Gottwaldovi, po změně rozvrhu práce soudkyni JUDr. Janě Záviské a posléze soudkyni JUDr. Miroslavě Ježoviczové.

Provedeným dokazováním soud zjistil, že posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně dne15.7.2009 míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce hodnotil podle příl. č. 2 vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění kap. IV, položka 1, písm. b) 40% a zvýšil o 10% na celkových 50% a vyslovil, že žalobce není plně invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ale je částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb.

Pro přezkumné soudní řízení zdravotní stav žalobce a jeho dochovanou pracovní schopnost k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí posoudila dne 27.5.2010 posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě. Z posudku soud zjistil, že posudková komise vycházela ze spisové dokumentace OSSZ Nový Jičín, ze zdravotní dokumentace ošetřujícího praktického lékaře MUDr. J. Š., z lékařských nálezů MUDr. K. – diabetoložky, MUDr. B. – neuroložky, MUDr. V. – ortopéda a z vlastního zjištění při jednání komise. Posudková komise došla k závěru, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je diabetes mellitus, léčený inzulín s počínajícími komplikacemi, kdy stav odpovídá příloze č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného rozhodnutí v kap. IV, pol. 1, písm. b), kdy z rozmezí 25-40% stanovila komise horní hranici 40%. Přihlédla dále k postižení levé ruky žalobce po úraze, dále k chronické pankreatitidě s opakovanými záněty do roku 1992, chronickému bolestivému syndromu celé páteře a hepatopatii a zvýšila hodnocení o 10% na celkových 50%. U žalobce se dle komise nejedná o zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek ani se nejedená o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

Na základě námitek uvedených žalobcem u ústního jednání dne 15.9.2010 byl dne 19.11.2010 vypracován posudkovou komisí MPSV ČR v Brně srovnávací posudek. Posudková komise konstatovala, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ šlo u žalobce o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou bylo metabolické onemocnění – diabetes mellitus. Komise uvedla, že v minulosti byla u žalobce léčena závislost na alkoholu, diabetes není plně kompenzován, ale jde o lehčí komplikace. Nejde o těžkou poruchu jaterní. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti hodnotila komise dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v kap. IV, pol. 1, písm. b) ve výši 40%. S ohledem na profesi žalobce a jeho ostatní onemocnění potom zvýšila o 10% na celkových 50%. Pro užití § 6 odst. 4 nebo 5 nezjistila komise další posudkově významné skutečnosti. U žalobce dle komise nejde o zdravotní postižení uvedené v příloze č. 3 citovaného vyhlášky a nejde ani o zdravotní postižení uvedené (nebo s obdobnými důsledky), v příloze č. 4 cit. vyhlášky.

S ohledem na další námitky žalobce, které byly vzneseny jeho právní zástupkyní při ústním jednání konaném u soudu dne 27.4.2011 a vzhledem k nově

Pokračování -3- 17Cad 219/2009

předloženým nálezům, byl vypracován dne 4.8.2011 posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě doplňující posudek. Posudková komise uvedla, že znovu zhodnotila nálezy doložené k jednání, jakož i ostatní žalobcem předložené písemné materiály a bylo provedeno vyšetření v neurologické ambulanci MUDr. J. K. Komise nezjistila nové skutečnosti k datu 17.9.2009, které by nebyly známé a nebyly zhodnoceny, a které by mohly být podkladem pro změnu posudkového závěru. Nebyly prokázány k datu vydání rozhodnutí středně těžké ani těžké neurologické komplikace diabetu, kdy laboratorní vyšetření glykovaného hemoglobínu bylo na horní hranici obrazu uspokojivé kompenzace. Glykémie byla v normě, jaterní tesy, amyláza, ionty v normě. K datu vydání napadeného rozhodnutí se u žalobce jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl diabetes mellitus. Posudková komise setrvala na svém posudkovém zhodnocení a závěru ze dne 27.5.2010 a opětovně zhodnotila míru poklesu pracovního potenciálu (po navýšení o 10%) na celkových 50%.

Žalovaná při ústním jednání navrhovala zamítnutí žaloby.

Skutková zjištění ve věci učinil soud z rozhodnutí žalované ze dne 17.9.2009, z obsahu posudkového spisu žalobce vedeného u Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně, z posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 27.5.2010 a 22.7. 2010 (jednání 27.5.2010 bylo odročeno pro zajištění další dokumentace), ze srovnávacího posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Brně ze dne 19.11.2010 a z doplňujícího posudku posudkové komise Ministerstva práce a

sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 4.8.2011.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. je pojištěnec plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Podle § 39 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. se při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

Podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 284/95 Sb. pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti

Pokračování -4- 17Cad 219/2009

se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení.

Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

V projednávané věci jde o odnětí dávky důchodového pojištění, podmíněnou dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a rozhodnutí soudu proto závisí především na odborném lékařském posouzení zdravotního stavu žalobce. V přezkumném soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzovala zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnce podle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je oprávněna nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o plné invaliditě, částečné invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku.

Soud proto při posouzení dochované pracovní schopnosti žalobce k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí vycházel především z posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 27.5.2010, ze srovnávacího posudku této posudkové komise v Brně ze dne 19.11.2010 a z doplňujícího posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

v Ostravě ze dne 4.8.2011. Tyto posudky podaly posudkové komise v řádném složení, stanoveném vyhláškou č. 182/1991 Sb. na základě zdravotní dokumentace žalobkyně a odborným členem posudkové komise byl též vždy lékař z oboru interny, tedy odborník v oboru, do něhož je zařazeno nejzávažnější zdravotní postižení žalobce. Při stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti vycházely posudkové komise z ustanovení § 6 vyhlášky č. 284/1995 Sb. a určily, jakými zdravotními postiženími žalobce trpí a tato postižení uvedly v diagnostickém souhrnu. Komise dospěly k závěru zcela shodně se závěrem posudku posudkového lékaře OSSZ v Novém Jičíně, že k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce byl diabetes mellitus.

Za tohoto stavu považuje soud za přesvědčivé hodnocení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění, kap. IV, pol. 1, písm. b). Uvedená položka udávala možný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti v procentním rozpětí 25-40% a posudková komise postižení žalobce hodnotila 50% i s ohledem na ostatní

zdravotní postižení a předchozí vykonávané výdělečné činnosti (tedy na horní hranici se zvýšením o 10%). Komise se také vypořádala s námitkami týkajícími se kolísání glykémie, kdy laboratorní vyšetření hemoglobinu bylo uspokojivé kompenzace a diabetes mellitus byl po úpravě terapie a režimu zhodnocen jako stabilizovaný.

Pokračování -5- 17Cad 219/2009

Soud po zhodnocení provedeného dokazování považuje posudky posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě za úplné, odborné a přesvědčivé, neboť posudkové komise v posudcích uvedly, z jakých lékařských nálezů o zdravotním stavu žalobce vycházely, jaká zjištění z nich učinily a jak je hodnotily. Posudkové komise také stanovily pracovní omezení, která žalobce má a uvedly okruh zaměstnání, která je žalobce při dodržení stanovených pracovních omezení schopen vykonávat.

Zjištěný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce ve výši 50% je nižší než 66% a u žalobce se nejedná ani o zdravotní postižení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb. Žalobce tak k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí v souhrnu nesplňoval podmínky plné invalidity, jak jsou vymezeny ve výše citovaném ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Soud proto žalobu zamítl jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního.

Náklady řízení účastníkům přiznány nebyly, neboť žalobce v tomto řízení nebyl úspěšný a žalovaná v tomto řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona (§ 60 odst. 1 a 2 soudního řádu správního).

Poučení: Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 25. listopadu 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru