Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Cad 202/2009 - 70Rozsudek KSOS ze dne 09.02.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

17Cad 202/2009-70

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce E. V., zastoupeného JUDr. Jiřinou Hájkovou, advokátkou se sídlem

Krnov, Revoluční 20 proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 9.9.2009 č.j. X, o nároku

na plný invalidní důchod

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

III. České republice se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

IV. Odměna advokátky JUDr. Jiřiny Hájkové se určuje částkou 3.056,- Kč.

Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 60 dnů

od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobci nebyl přiznán plný invalidní důchod. [2] Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla žalobci žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona číslo 155/95 Sb. v platném znění s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Jeseníku ze dne 12.8.2009 není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti o 60 %.

[3] Žalobce podal včasnou žalobu proti označenému rozhodnutí, ve které poukázal na svůj nepříznivý zdravotní stav, neboť prodělal mnoho komplikovaných operací, bylo mu diagnostikováno poměrně hodně nemocí, z nichž nejzávažnější jsou astma, silikóza, CHPN, urologické problémy, ortopedické následky po operacích, problémy po operaci žaludku, ochabnutí svěrače, velké bolesti střeva a jejich zánětlivá onemocnění. Žalovaná se dostatečně nevypořádala se skutečnostmi důležitými pro rozhodnutí, a proto navrhl zrušit napadené rozhodnutí.

[4] Žalovaná navrhla k důkazu posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě a poté se již k věci nevyjádřila.

II.

[5] Zdravotní stav žalobce byl pro rozhodnutí žalované posuzován lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení v Jeseníku dne 12.8.2009 se závěrem, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídá postižení uvedenému v kapitole VIII, odd. B, položce 3, písm. c) přílohy č. 2 vyhl. č. 284/1995 Sb., tj. 50%. Vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle § 6 odst. 4 cit. vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10%, celkově činí 60 %. Limitujícím onemocněním je nadále astma bronchiale III. s orgánovými změnami se syndromem obstrukční spánkové apnoe.

[6] Pro soudní řízení byl vypracován posudek posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě a doplňující posudek ze dnů 5.3.2010 a 23.4.2010 a dne 26.10.2010 k usnesení zdejšího soudu ze dne 15.7.2010 čj 17Cad 202/2009-39 posudek znalce z oboru zdravotnictví, odvětví interna.

[7] Z posudků posudkové komise MPSV ČR soud vzal za prokázané, že u žalobce k datu napadeného rozhodnutí se jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, daný astmatem bronchiale 3. stupně středně těžce persistující s orgánovými změnami, syndromem obstrukční spánkové apnoe, laryngitis chronica hypertrofica, rhinitis chronice, diverticulosis sigmoidei, fistulou sigmoideovesticalis – stavem po resekci coli sigmoidei s termino – terminální anastomozou + resekce vesicae urinariae partialis, epicystostomii (15.6.2009), benigní hyperplasii prostaty, vertebrogenním algickým syndromem LS páteře, stavem po traumatické amputaci distálního článku pravého prostředníku a levého ukazováku, coxarthrosis I. dg. gr. III., stavem po fundoplikaci, vagotomii a pyloroplastice (1/2007). Z těchto prokázaných diagnóz k datu rozhodnutí bylo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bronchiální astma středně těžce persistující ve stupni 3. Toto onemocnění posudkově hodnoceno dle kap. VIII (dýchací soustava), oddílu B (dolní cesty dýchací), pol. 3 (astma bronchiale), písm. c (středně těžké perzistující astma 3.stupně – každodenní obtíže, exacerbace pravidelně ovlivňují denní aktivity a spánek, noční příznaky více jak 1x týdně, každodenní potřeba beta 2 mimetik, PEF nebo FEV1 v rozmezí 60-80% očekávané hodnoty, variabilita větší než 30%) přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. ve znění vyhl. č. 40/2000 Sb. způsobovalo pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti o 50 % z možného rozmezí 40-50%. Vzhledem k dalším onemocním byla horní hranice navýšena o dalších 10 procentních bodů dle ust. § 6 odst. 4 cit.vyhlášky.

[8] Vzhledem k tvrzení zástupkyně žalobce, že diagnostikovaná Crohnova nemoc v březnu 2010 mohla existovat u žalobce již ke dni napadeného rozhodnutí, ustanovil soud znalce z odvětví zdravotnictví, odvětví interna k zodpovězení otázky, zda lze s jistotou určit, zda žalobce trpěl Crohnovou nemocí již dne 9.9.2009 a v kladném případě, jaké intenzity tato nemoc k uvedenému datu byla. Znalec s odvoláním na lékařské nálezy uvedl, že nelze s jistotou tvrdit, že tímto onemocněním žalobce trpí, zatím bylo dle 16.3.2010 vysloveno pouze podezření na tuto diagnózu, a proto nelze s jistotou tvrdit, že žalobce tímto onemocněním již trpěl dne 9.9.2009.

[9] Přezkoumává-li krajský soud k žalobě správní rozhodnutí žalované o nároku na důchodovou dávku podmíněnou zdravotním stavem, což v projednávané věci jde o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod, je rozhodnutí soudu především závislé na odborném lékařském posudku. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzuje zdravotní stav Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svými posudkovými komisemi (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/91 Sb). Tato komise je oprávněná nejen k celkovému posouzení zdravotního stavu a dochované pracovní schopnosti žalobce, ale též k posouzení schopnosti soustavné výdělečné činnosti a k zaujetí posudkového závěru o plné invaliditě, částečné invaliditě, jejím vzniku, trvání a zániku. Posudek i doplňující posudek podala posudková komise v řádném složení, stanoveném vyhláškou č. 182/1991 Sb. v platném znění na základě zdravotní dokumentace žalobce a odborným členem komise byl též lékař – odborný internista, tedy odborník v oboru, do něhož je zařazeno nejzávažnější zdravotní postižení žalobce. Komise vycházela z konkrétních lékařských nálezů, a to z TRN léčebny a plicního vyšetření, dále nálezů ortopedických, urologických včetně nálezu z koloproktologické ambulance, chirurgických, interních včetně gastroenterologického nálezu. Tyto nálezy kopírují zdravotní problémy, které žalobce uvedl ve své žalobě. Ve světle posudku znalce soud i přes námitky žalobce a jeho zástupkyně nezpochybnil závěry posudků posudkové komise MPSV ČR. Soud považuje hodnocení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce podle přílohy č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. v pl.znění v kap. VIII, odd. B, položce 3 písm. c) za přesvědčivé, neboť tato položka je určena pro stavy, která je popsána v odst. [7] tohoto rozhodnutí. Uvedená položka udává možný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti v míře 40-50 % a komise hodnotila při horní hranici a tuto dle možnosti danou ust. § 6 odst. 4 cit. vyhlášky navýšila o dalších maximálně možných 10 procentních bodů. I s tímto navýšením však nebyl prokázán alespoň 66 procentní pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, jak to vyžaduje ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/95 Sb. (pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: a/ poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo b/ je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek).

III.

[10] Poněvadž nebylo prokázáno, že by u žalobce ke dni přezkoumávaného rozhodnutí docházelo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti alespoň v míře 66 %, ani nebyl zjištěn zdravotní stav, jež by vyžadoval vytvoření zcela mimořádných podmínek pro výkon soustavné výdělečné činnosti, neboť nebylo prokázáno onemocnění uvedené v příloze číslo 3 vyhlášky číslo 284/95 Sb. dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná a zamítl ji podle ust. § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb.

IV.

[11] Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce nebyl úspěšný a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů ze zákona (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s. a § 118d odst. 1 zákona č. 582/91 Sb. v plat.znění ).

[12] Soud nepřiznal náhradu nákladů řízení státu, které mu vznikly v souvislosti s vypracováním posudku znalce a v souvislosti s ustanovením zástupce žalobci z řad advokátů. Dle ust. § 59 s.ř.s. stát platí náklady vynaložené mimo jiné na znalečné a poněvadž žalobce byl od soudních poplatků osvobozen, nebyla vyžadována po něm ani záloha na provedení tohoto důkazu.

[13] Pokud se jedná o náklady vzniklé v důsledku ustanoveného zástupce, pak dle ust. § 35 odst. 8 s.ř.s. platí náklady stát v případě, že účastníkovi byl zástupce ustanoven soudem.

[14] Ustanovené advokátce byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 2.756,- Kč, která sestává z odměny za dva úkony právní služby, a to převzetí včetně první porady s klientem a účast u jednání dne 14.7.2010 (§ 11 odst. 1 písm. b/, g/, § 9 odst. 2 a § 7 bod.2 vyhl.č. 177/1996 Sb.) 1.000 ,- Kč (2x 500,-) a dvakrát paušál á 300,- Kč na úhradu hotových výdajů (§ 13 odst. 3 vyh. č. 177/1996 Sb.) a ztráta času dle § 14 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v pl.znění ve výši 600,- Kč (6x půlhod.). Dále byla zástupkyni žalobce přiznána náhrada cestovného z Krnova, sídla AK do Ostravy a zpět osobním vozidlem Alfa Romeo, r.z. X, při průměrné spotřebě 8,5 l benzinu Natural na 100 km, při ceně benzinu 28,70,- Kč za 1 litr dle vyhl. č. 462/2009 Sb., při vzdálenosti 135 km ve výši 856,- Kč, a to podle vzorce: celková náhrada za použití vlastního vozidla=sazba základní náhrady za 1 km jízdy (3,90 Kč - vyhl. č. 462/2009 Sb.) x 135

km (tj. 526,5 Kč) plus náhrada výdajů za pohonné hmoty (28,70 Kč x 0,085)=2,4395 x 135 (počet ujetých km), tj. 329,33,-. Součet 526,5 plus 329,33 činí 856,-Kč. Celkem tedy zástupkyni žalobce náleží 3.056,- Kč. Ve zbytku požadovaná náhrada přiznána nebyla.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 9. února 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru