Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Cad 169/2009 - 50Rozsudek KSOS ze dne 15.09.2010


přidejte vlastní popisek


17Cad 169/2009 -50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Gottwaldem v právní věci žalobkyně: A. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 8. 2009 č. j. x, o částečný invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí ČSSZ ze dne 20. 8. 2009 č. j. x se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 1.9.2009 domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, kterým jí byl od 20. 9. 2009 odňat částečný invalidní důchod, když podle posouzení posudkovým lékařem OSSZ Karviná z 6. 8. 2009 poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti toliko o 20% dle kapitoly X, oddílu D, položky 1, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb., v platném znění.

Žalobkyně se k nařízenému jednání dostavila a navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí. pokračování
- 2 -
17Cad 169/2009

Žalovaná po provedeném dokazování s ohledem na závěry srovnávacího posudku posudkové komise v Brně navrhla zrušit napadené rozhodnutí a vrátit jí věc k dalšímu řízení.

Krajský soud provedeným dokazováním (zejména ze srovnávacího posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Brně) zjistil a dospěl
k tomuto závěru o skutkovém stavu:

U žalobkyně se k datu napadeného rozhodnutí jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kdy rozhodující příčinou poklesu její schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla chronická virová hepatitida typu C. Tento stav odpovídá kapitole I, položce 1,písm.b)přílohyč.2k vyhlášce č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy posudková komise v Brně stanovila míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně 40% a vyslovila, že částečná invalidita žalobkyně trvá.

Po právní stránce dospěl soud na základě uvedených skutkových zjištění k závěru, že žalovaná si ve správním řízení neopatřila důkazy v takovém rozsahu, aby byl prokázán skutečný stav věci, čímž zatížila řízení vadou, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Proto soud napadené rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. zrušil a věc vrátil dle § 78 odst. 4 s. ř. s. žalované k dalšímu řízení.

S ohledem na to, že v posuzovaném případě bylo prokázáno, že k datu napadeného rozhodnutí došlo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně ve vyšší míře než 33%, je nutno žalobkyni považovat za částečně invalidní bez přerušení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Právním názorem vysloveným v tomto rozsudku je žalovaná v dalším řízení vázána (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení v souladu s ust. § 60 odst. 1 a 2 soudního řádu správního a § 118d odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění, neboť úspěšná žalobkyně se nákladů řízení vzdala a žalovaná nemá na náhradu nárok ze zákona.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je m o ž n o podat kasační stížnost ve lhůtě dvou

týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, nemá-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 15. září 2010

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Jiří Gottwald,v.r. Jana Valošková
samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru