Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 Ad 28/2010 - 34Rozsudek KSOS ze dne 07.02.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

17Ad 28/2010- 34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce: A. O., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované ze dne 20.8.2009 číslo X, o částečný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. České republice se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 20.8.2009 číslo X žalovaná odňala žalobkyni částečný invalidní důchod dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s přihlédnutím k Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71.

Proti citovanému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které zdůrazňovala, že její zdravotní stav se stále zhoršuje. Má postižené obě oči a nemůže vykonávat pracovní činnost. Rozhodnutí je vůči ní tedy velmi nespravedlivé. Navrhovala proto jeho zrušení.

Žalovaná navrhla vypracování posudku posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě.

Z důvodu dlouhodobě nepřítomnosti soudce Mgr. Jiřího Gottwalda (stáž u Nejvyššího správního soudu) byla věc předložena dle rozvrhu práce zastupující soudkyni JUDr. Miroslavě Ježoviczové.

Usnesením soudu ze dne 4.8.2010 byla ve věci ustanovena tlumočnice z jazyka polského.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 20.8.2009 posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 10.12.2010, dále obsahem posudku lékařky OSSZ v Praze 8, obsahem dávkového spisu žalobkyně a tiskopisem E 213.

Poté soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vzal v daném případě soud za prokázáno, že žalobkyně pobírala částečný invalidní důchod na základě rozhodnutí ČSSZ ze dne 30.1.2008 od 2.7.2007. Na základě kontroly Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 8 posudková lékařka uvedla, že zdravotní stav žalobkyně je dlouhodobě nepříznivý, avšak míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti již stanovila pouze na 25%. Na základě toho potom žalovaná vydala napadené rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu.

Jelikož rozhodnutí soudu, v daném případě kdy se jedná o dávku důchodového pojištění, podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek posudkové komise MPSV ČR Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise ze dne 10.12.2010 krajský soud zjistil, že vycházela z formuláře tiskopisu E 213 ze dne 7.1.2009 a úplné spisové dokumentace vedené u Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 8. U žalobkyně jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav; jeho rozhodující příčinou byl stav po operaci odchlípení sítnice se zlepšením vidění v rozmezí 6/18-6/24, tj. 0,2-0,3. Zdravotní stav žalobce byl hodnocen dle kap. VII, oddíl A, položka 12, písm. b), příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. v platném znění a představoval z rozmezí 25-35%, celkem 25%. Komise nehodnotila podle písm. a) této položky, jelikož nebyla splněna kritéria zde uvedená. Žalobkyně tedy přestala být částečně invalidní, když pokles její schopnosti soustavné výdělečné činnosti nedosáhl 33%. Nejednalo se ani o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

Z obsahu dávkového spisu žalobkyně bylo zjištěno, že žalobkyně v průběhu řízení požádala o plný invalidní důchod.

Pokud jde o rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu, krajský soud dospěl k závěru, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí, tedy ke dni 20.8.2009, žalobkyně přestala být částečně invalidní. Je nutno zdůraznit, že dle ust. § 44 odst. 1 je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Tato kriteria však žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nesplňovala, neboť pokles její schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil pouze 25% a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jí značně neztěžoval obecné životní podmínky. Tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku posudkové komise MPSV ČR, o jehož správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. K datu vydání rozhodnutí přestala splňovat žalobkyně podmínky dané shora citovaným ustanovením § 44 z.č. 155/1995 Sb. v platném znění.

Protože žalobkyně k datu 20.8.2009 přestala plnit zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu nebyla částečně invalidní, a proto jí částečný invalidní důchod nenáležel. Na základě výše uvedeného proto krajský soud žalobu žalobkyně zamítl jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního.

K ústnímu jednání soudu dne 7.2.2011 se žalobkyně omluvila. Zástupce žalované se k ústnímu jednání nedostavil pro pracovní vytížení – bylo proto jednáno v nepřítomnosti účastníků.

České republice nebyla přiznána náhrada nákladů řízení vzniklých v souvislosti s přibráním tlumočníka z jazyka polského ve věci, když dle ust. § 36 odst. 2 s.ř.s. náklady spojené s přibráním tlumočníka platí stát.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná ČSSZ toto právo ze zákona (ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění) nemá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 7. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Miroslava Ježoviczová, v.r. Iva Charvátová
- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru