Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Co 393/2013Usnesení NS ze dne 12.07.2013

HeslaDatové schránky
Doručování
Lhůty
KategorieA
Publikováno15/2014 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSOS:2013:11.CO.393.2013.1
Dotčené předpisy

§ 47 o. s. ř.

§ 57 o. s. ř.

§ 17 odst. 4 předpisu č. 300/2008 Sb.


přidejte vlastní popisek

11Co 393/2013 - 270

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohumíra Žídka a soudkyň JUDr. Šárky Žmolilové a JUDr. Zuzany Ihnátové v právní věci žalobce Ing. M. B., zastoupeného JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem v Bratčicích, Bratčice 137, proti žalovanému Ing. J. V., zastoupeného Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, 28. října 219/438, o zaplacení částky 520.345,- Kč s příslušenstvím, o vydání předběžného opatření, k odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2013, č. j. 16C 119/2011-254, ve znění opravného usnesení ze dne 10. 6. 2013, č. j. 16C 119/2011-266,

takto:

Usnesení okresního soudu mění takto:

Odvolání žalovaného doručené soudu dne 17. 4. 2013 se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením okresního soudu bylo v předmětné věci odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2013, č. j. 16C 119/2011-245 odmítnuto.

Žalovaný podal v zákonné lhůtě odvolání a navrhoval, aby odvolací soud usnesení okresního soudu změnil tak, že usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2013, č. j. 16C 119/2011-245 se neodmítá. V odůvodnění podaného odvolání uvedl, že dle jeho názoru nedošlo k doručení usnesení ze dne 20. 3. 2013 fikcí dne 1. 4. 2013, ale bylo mu doručeno až dne 2. 4. 2013. Ve věci došlo k tomu, že se právní zástupce žalovaného přihlásil do své datové schránky dne 22. 3. 2013 brzy odpoledne, poté se z datové schránky odhlásil a po odhlášení z datové schránky do ní došlo dne 22. 3. 2013 právě usnesení ze dne 20. 3. 2013. Toto usnesení tak bylo dodáno do datové schránky dne 22. 3. 2013. Dále uvedl, že zákon č. 300/2008 Sb. nemá žádné ustanovení o běhu lhůt a počítání času. Doručování písemností v občanském soudním řízení zástupci účastníka se řídí ustanovením § 50b a § 47 o. s. ř., kdy z ustanovení § 47 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se postupuje podle zvláštního právního předpisu, tedy dle zákona č. 300/2008 Sb. Za situace, kdy zákon č. 300/2008 Sb. neupravuje běh lhůt a způsob počítání času, je žalovaný přesvědčen, že platí úprava občanského soudního řádu v ustanovení § 57 odst. 2 větě druhé, ze které vyplývá, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Občanský soudní řád je obecný právní předpis pro úpravu průběhu občanského soudního řízení. Zákon č. 300/2008 Sb. upravuje pouze délku lhůty, po které je písemnost dodána soudem do datové schránky považována za doručenou fikcí. Toto však neznamená, že by se na počátek běhu této lhůty a její skončení nevztahovala ustanovení občanského soudního řádu. Den 1. 4. 2013 byl svátkem, neboť se jednalo o Velikonoční pondělí. Jestliže byla datová zpráva s rozhodnutím ze dne 20. 3. 2013 dodána do datové schránky právního zástupce žalovaného dne 22. 3. 2013 a 10 den od tohoto dne připadl na den 1. 4. 2013, skončila tato lhůta pro doručení rozhodnutí fikcí až následující pracovní den, kterým byl den 2. 4. 2013. Odvolání podané dne 17. 4. 2013 u soudu tak nebylo podáno opožděně.

Vzhledem k podanému odvolání přezkoumal odvolací soud napadené usnesení v souladu s ustanovením§ 212a odst. 6 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č. j. 16C 119/2011-176 ze dne 20. 9. 2012 byl žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 520.345,- Kč do 31. 12. 2012 (výrok I.). Žaloba v části, jíž se žalobce po žalovaném domáhal úroku z prodlení z částky 520.345,- Kč od 18. 10. 2011 do zaplacení, byla zamítnuta (výrok II.). O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.). Rozsudek byl napaden odvoláním v celém rozsahu. Usnesením okresního soudu ze dne 20. 3. 2013, č. j. 16C 119/2011-245 nebylo žalovanému přiznáno osvobození od placení soudních poplatků. Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalovaného do datové schránky 22. 3. 2013 v 13:36:14 hod. V potvrzení o dodání a doručení do datové schránky je nesprávně uvedeno, že doručovaná písemnost je doručena fikcí 1. 4. 2013 v 13:36:14 hod. (za č. l. 248). Odvolání žalovaného proti usnesení okresního soudu ze dne 20. 3. 2013 bylo podáno u soudu dne 17. 4. 2013.

Podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Podle § 17 odst. 3 výše citovaného zákona dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Analogické znění jako ve výše citovaném ustanovení § 17 odst. 4 je upraveno ohledně doručování písemností do vlastních rukou v ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. Odvolací soud se v celém rozsahu ztotožňuje s právní argumentací uvedenou v podaném odvolání ohledně počítání běhu lhůt s odkazem na ustanovení § 57 o. s. ř. V předmětné věci byl dokument (usnesení) dodán do datové schránky dne 22. 3. 2013. Desátý den připadl na 1. 4. 2013 (Velikonoční pondělí) a s odkazem na ustanovení § 57 odst. 2 věta druhá o. s. ř. připadl konec lhůty na následující pracovní den, tj. 2. 4. 2013. Odvolání tak bylo podáno poslední den odvolací 15denní lhůty.

Odvolací soud v souladu s ustanovením § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. usnesení okresního soudu změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Ostravě dne 12. července 2013

JUDr. Bohumír Žídek, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Tereza Polášková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru