Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Na 31/2010 - 12Usnesení KSOS ze dne 30.03.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 127/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

1Na 31/2010-12

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou

v právní věci žalobce J. S., bytem X, proti žalovanému Úřadu práce v Ostravě, o

blíže nespecifikovaném nároku,

takto:

I. Podání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce doručil zdejšímu krajskému soudu podání dne 22.11.2010, v němž uvedl nejasné údaje o tom, že nemá plný invalidní důchod a žádá proto „spravedlivý proces nestranný a nezávislý….“. Toto podání učinil na stejnopisu usnesení Úřadu práce v Ostravě ze dne 27.10.2010 a pokračoval, že byl 4x protizákonně vyřazen z evidence úřadu práce. Rovněž připojil fotokopii písemného záznamu stížnosti proti Úřadu práce v Ostravě.

Usnesením ze dne 2.2.2011 č.j. 1Na 3/2010-6 byl žalobce vyzván k odstranění vad svého podání, mj. především k tomu, aby uvedl správní orgán, jehož rozhodnutí napadá, označil řádně správní rozhodnutí tohoto orgánu, která napadá a to dnem jejich vydání a číslem, pod kterým byla vydána a věcmi, o nichž bylo rozhodováno, včetně napadených výroků tohoto rozhodnutí, aby doplnil žalobní body, tedy z jakých skutkových a právních důvodů napadené výroky považuje za nezákonné nebo nicotné a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Dále měl učinit návrh výroku soudního rozhodnutí a připojit stejnopis napadeného rozhodnutí.

Uvedená výzva byla žalobci doručena dle doručenky dne 9.2.2011. Poté bylo Krajskému soudu v Ostravě Okresním soudem v Ostravě doručeno podání žalobce provedené na výše citovaném usnesení ze dne 2.2.2011. Na tomto usnesení žalobce uvedl dle 10.2.2011 : „ Veškeré požadavky a důkazy v bodech 1 až 5 byly předloženy od 13.9.2010 do současnosti, dne 25.1.2011 nebylo umožněno nahlédnutí do spisu dle zákona č. 150/02 Sb. § 45 odst. 1 č.j. 1Na 35/2010“. Dále v tomto podání uvádí,

že jde „chorobu z povolání“, že žádá „po 16 letech dle zákona č. 209/92 Sb. článku 6 spravedlivý proces a usnesení č. 2/93 Sb…“. Připojil rovněž přípis označený jako „Věc: žádám bezodkladně obnovit dodávku elektrické energie ve Studénce 1, ul. 2.května č. 308..“.

Podle ust. § 37 odst. 3 s.ř.s. věty první z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje a musí být podepsáno a datováno. Podle § 5 téhož ustanovení nebude-li možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Náležitosti žaloby jsou uvedeny v ust. § 71 s.ř.s. a to tak, že kromě obecných náležitostí uvedených v ust. § 37 odst. 2 a 3 s.ř.s. musí žaloba obsahovat především označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci; označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, označení výroku rozhodnutí, které žalobce napadá, žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, a návrh výroku rozsudku. Podle odst. 2 téhož ustanovení k žalobě žalobce připojí jeden opis napadeného rozhodnutí.

Žalobce v daném případě vady svého podání neodstranil, a protože se jednalo o takové vady, pro které v řízení nelze dále pokračovat, krajský soud podle shora citovaného ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. žalobu žalobce odmítl

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 30. března 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru